Robert Rogič 0

PETICIJA ZA UVELJAVITEV ZAŠČITNE KLAVZULE V ZVEZI S TRGOM NEPREMIČNIN

937 signers. Add your name now!
Robert Rogič 0 Comments
937 signers. Almost there! Add your voice!
94%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

S spremembo 68. člena Ustave Republike Slovenije smo zadostili enemu izmed številnih pogojev za vstop v EU in tako omogočili nakup nepremičnin na našem ozemlju vsem državljanom držav evropskega gospodarskega prostora (v nadaljevanju: tuji državljani). Po preteku skoraj sedmih let pobudniki (ponovno) ugotavljamo sledeče:

1.) Država Slovenija ob vstopu v EU ni poskrbela za vzpostavitev ustreznih evidenc trga nepremičnin, ki bi odražale dejansko stanje na trgu nepremičnin, zato ne more ugotoviti nastalih motenj na trgu nepremičnin in nevarnosti, ki temu sledijo.

2.) Problematika nepremičninskega trga v Slovenji izrazito izstopa predvsem na področju Krasa. Skoraj desetkratna rast cene zemljišč na območju Krasa je posledica povečanega povpraševanja po nepremičninah, na tem območju predvsem s strani italijanskih državljanov.

3.) Večina priseljenih tujih državljanov se v trgovini, na pošti in drugod jezikovno ne prilagaja okolju in krajevnemu prebivalstvu, prav nasprotno, domačini zaradi vljudnosti ali ekonomskih razlogov popuščajo in zanemarijo rabo slovenskega jezika, namesto da bi z dobrim primerom uporabe svojega jezika spodbujali tuje državljane k učenju Slovenščine.

4.) Erozija ozemlja je zaradi prodaje nepremičnin tudi postopna erozija nacionalne identitete.

5.) Trend kaže, da bodo cene nepremičnin zaradi konstantnega povpraševanja (predvsem) s strani tujcev še naprej rasle ali pa se vsaj ohranile na sedanji neupravičeni in za standard naših državljanov nedosegljivi ravni. Najslabše jo bodo v tej situaciji odnesli potomci avtohtonega prebivalstva kraških vasi, ki se bodo prisiljeni seliti v notranjost Slovenije, kamor vpliv povečanega povpraševanja s strani tujih državljanov ne bo segal in bodo cene nepremičnin ostale dostopne slovenskemu življenjskemu standardu.

6.) Na območju Krasa je izjemno negativen vpliv nenadnega povišanja cen zazidljivih zemljišč po vstopu Slovenije v EU pričakovati tudi v povezavi s pripravo občinskih prostorskih načrtov (OPN) z ohranjanjem preobsežnih zazidljivih območij okrog vasi.

7.) Civilna iniciativa Kras je predsednika vlade že januarja 2008 opozorila na resnost zgoraj navedenih pojavov. Do podobnih ugotovitev so privedle razprave v Državnem svetu Republike Slovenije (leta 2008), na Forumu 21 (leta 2008) in na Svetu SAZU za kulturo in identiteto prostora Slovenije (leta 2009). Sklepi in zahteve z naštetih razprav so bili odgovornim in pristojnim vladnim ustanovam poslani vsakokrat, vendar ustreznih odzivov in ukrepov doslej ni bilo.

8.) Načrtne in strateške politike na področju trga nepremičnin na vladni ravni ni. Državotvorno vprašanje za obmejni prostor se zanemarja ali pa neustrezno rešuje, širšo javnost se še vedno zavaja, da nevarnosti za razprodajo zemlje na Krasu ni.

9.) Naloga države (vlade) je, da poskrbi za uravnotežen razvoj, kar na drugi strani pomeni zagotavljanje pogojev za dostojno življenje in med drugim tudi omogočanje nakupov nepremičnin potomcem avtohtonega prebivalstva po razumnih in njim dosegljivih cenah.

  

Prepričani smo, da lahko veliko večino navedenih težav preprečimo, če država Slovenija sproži postopek za sprejetje zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin pri Evropski komisiji, podobno kot je to storila Danska. Za uporabo splošne zaščitne klavzule lahko Slovenija zaprosi le do 1. maja 2011.

 

Uveljavljanje ZAŠČITNE KLAVZULE je pravica vsake nove države članice EU in izhaja iz 37. člena Akta o pristopu, ki je priloga Pristopni pogodbi, podpisani 16. aprila 2003. Priloga XIII k Pristopni pogodbi za Slovenijo posebej določa 7 – letno prehodno obdobje, znotraj katerega država Slovenija pri Evropski komisiji lahko začne postopek za sprejetje zaščitnih ukrepov v zvezi s prostim pretokom kapitala v RS, torej tudi v zvezi s trgom nepremičnin v RS. Do 1. maja 2004 je bila omenjena Pristopna pogodba z vsemi prilogami ratificirana v parlamentih vseh petindvajsetih pogodbenic (petnajstih dotedanjih držav članic EU in desetih pristopnic).

 

Zato podpisniki »peticije za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s trgom nepremičnin« od Vlade Republike Slovenije

Z A H T E V A M O,

da pred 1. majem 2011 pri Evropski komisiji začne postopek za sprejetje zaščitnih ukrepov v zvezi s trgom nepremičnin v Republiki Sloveniji.

Links

Share for Success

Comment

937

Signatures