Nika Štravs 0

Poziv ŠS UP in ŠOUP: Za UP! Za pravičnost in enakost!

789 signers. Add your name now!
Nika Štravs 0 Comments
789 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now


Predlog Zakona o visokem šolstvu izhaja iz nezakonite Uredbe o financiranju!

Predstavniki študentov Univerze na Primorskem (UP) v zvezi z novim predlogom Zakona o visokem šolstvu sporočamo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), naj omogoči:


1. ENAKE POGOJE ŠTUDIJA ZA VSE ŠTUDENTE V SLOVENIJI!

Za financiranje študijskih programov UP dobi manj sredstev, kot ji pripada.Država neenakomerno vlaga v razvoj infrastrukture in znanstvenoraziskovalne dejavnosti.


2. PRAVIČNO RAZDELITEV SREDSTEV, KI TEMELJI NA ZAKONITI PODLAGI!
Financiranje univerz po veljavni Uredbi o financiranju ni v skladu z veljavnim Zakonom o visokem šolstvu (ZVIS), kar je potrdilo tudi Ustavno sodišče RS. V svojem sklepu je poudarilo, da je potrebno upoštevati 73. člen ZVIS, ki pravi, da se pri financiranju upošteva število vpisanih študentov.
Na ta način je bila UP v zadnjih treh letih oškodovana za okrog 7 milijonov evrov, saj prejema skoraj 20 % manj sredstev, kot bi ji, glede na delež študentov, pripadala (podatki so na voljo prek povezave: http://soup.si/uploads/media_items/kaj-prina%C5%A1a-zvis-1.original.pdf). Napačen izračun upravičenih sredstev bo po novem zakonu nadaljeval oškodovanje Univerze na Primorskem za 2,5 milijona evrov letno!


3. NORMALNO DELOVANJE UP KOT NOSILCA RAZVOJA PRIMORSKE REGIJE
UP s svojim znanjem pomembno prispeva h gospodarski rasti Slovenske Istre, ohranjanju obstoječih delovnih mest in odpiranju novih, s čimer omogoča tudi zaposlovanje mladih.
Predstavniki študentov UP pozivamo MIZŠ, da pri pripravi dokončnega besedila ZVIS-1 enakovredno upošteva interese vseh sedanjih in bodočih študentov visokošolskih ustanov!
Cilj, da zberemo 408 podpisov je dosegljiv. 408 predstavlja 6,7% vseh vpisanih študentov na UP.
6,7% pa je hkrati tudi odstotek od celotnega financiranja visokega šolstva v Sloveniji, ki bi Univerzi na Primorskem omogočil optimalno delovanje.
Vsak podpis šteje!


Share for Success

Comment

789

Signatures