Wikang Tagalog 0

Huwag Ibaog ang Wikang Tagalog (A Petition to Return the Former Glory of the Tagalog or Filipino Language)

60 people have signed this petition. Add your name now!
Wikang Tagalog 0 Comments
60 people have signed. Add your voice!
60%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ika-17 ng Agosto, 2011

Ayon kay Dr. Jose Rizal (1861-1896), "Ang hindi magmahal sa sariling wika, daig pa ang hayop at malansang isda." at dahil ipinagdiriwang natin ngayon ang Buwan ng Wika ngayong Agosto, ginawa ang petisyong upang mai-balik ang dating sigla ng wikang Tagalog o Filipino sa Pilipinas pati na sa mga Pilipino sa ibang bansa at upang  ma-ipakita ang pagmamahal sa ating sariling wika, hindi lamang ngayong buwan kundi hanggang sa mga susunod pang taon dahil sa kasalukuyan, mas pinapahalagahan na ang wikang Ingles, isang banyagang wika, sa ating bansa. Ang petisyong ito ay ginawa, hindi lamang upang mapangalagaan at mapayaman ang wikang Tagalog o Filipino, ngunit upang mapangalagaan din ang ibang wika o dialekto sa ating bansa tulad ng Cebuano at Ilokano . Naniniwala kami na hindi masama ang pag aaral ng banyagang wika pero dapat wag nating kakalimutan ang sariling atin, ang sarili nating wika, sapagkat "ang taong di marunong lumingon sa pinangalingan ay hindi makakarating sa paroroonan." (Jose Rizal, 1861-1896)

Kung naniniwala kayo at sumusuporta sa aming petisyon, Filipino ka man o hindi, maari lang ang sagutan ang mga sumusunod. Maraming salamat.


(Translation: According to Dr. Jose Rizal (1861-1896), "He who does not love his own language is worse than an animal and smelly fish." and this August, we are celebrating "Buwan ng Wika",and in lieu to the event,  we created this petition to bring back the glory of the Tagalog or Filipino language in the Philippines and to the Filipinos abroad and to show the love for our own language, not only this month but until to the coming years since nowadays,  English, a foreign language, is more important in the country. We created this petition not only to protect and to enrich the Tagalog or Filipino language but, to protect the other languages or dialects in the country such as Cebuano and Ilocano. It's not bad to learn or study foreign languages but we must not forget our own, our own language, because " He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination." (Jose Rizal, 1861-1896)

If you believe and support our petition, Filipino or not, kindly fill up and answer the following. Thank you.) 


Links


Share for Success

Comment

60

Signatures