Peace and Conflict Center 0

We Are Europe

1313 people have signed this petition. Add your name now!
Peace and Conflict Center 0 Comments
1313 people have signed. Add your voice!
14%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Imagjinoni të jeni të izoluar në zemër të Evropës me liri të kufizuar lëvizjeje, një e drejtë themelore për të gjithë.

Që nga shpallja e pavarësisë më 17 shkurt 2008, Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret e BE-së, por liberalizimi i vizave mbetet një mundësi e largët. Dinjiteti njerëzor dhe liria e lëvizjes janë vlera evropiane. Pra, pse kosovarëve u mohohet kjo vlerë themelore evropiane?

Ky peticion synon të ndikojë thellësisht në procedurën e liberalizimit të vizave të BE-së për Kosovën, iniciativë e ndërmarrë nga Qendra për Paqe dhe Konflikt në RITK në bashkëpunim me Universitetin Metropolitan të Tiranës. Pasi ky peticion të ketë marrë një numër të konsiderueshëm nënshkrimesh, objektivi ynë përfundimtar është ta paraqesim atë në Parlamentin Evropian, veçanërisht në Parlamentin francez dhe atë holandez, dy shtete që po pengojnë procesin e liberalizimit të vizave të Kosovës. Një prani fizike në këto qeveri do ta portretizojë Kosovën si vendin më pro-evropian, por që ende po refuzohet për lirinë e saj të lëvizjes.

Populli i Kosovës, veçanërisht rinia, e kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë në Evropë duke i qëndruar besnik vendit të tyre dhe aleatëve evropianë. Nënshkruani peticionin për të mbështetur qytetarët e Kosovës në fitimin e të drejtave dhe mundësive të barabarta si çdo qytetar tjetër evropian.

Ju lutem shënojeni vendbanimin tuaj në koment!


Imagine being isolated in the heart of Europe with limited freedom of movement, a fundamental right for everyone.

Since its declaration of independence on February 17, 2008, Kosovo has met all of the EU's criteria, yet visa liberalization remains a distant possibility. Human dignity and freedom of movement are European values. Thus, why are Kosovars denied this basic European value?

This petition intends to profoundly influence Kosovo's EU visa liberalization procedure, an initiative undertaken by the RITK Peace and Conflict Center in collaboration with the Metropolitan University of Tirana. Once this petition has received a significant number of signatures, our final objective is to present it to the European Parliament, specifically the French Parliament and the Dutch Parliament, two nations that are impeding Kosovo's visa liberalization process. A physical presence in these governments will portray Kosovo as a country that has profited from the EU for the past 20 years but is still being rejected for its freedom of movement.

Kosovo's people, particularly the youth, have earned the right to free movement in Europe by remaining loyal to their country and its European allies. Sign the petition to support Kosovar citizens in gaining equal rights and opportunities as any other European citizen.

Please write your residency in the comment section!


Share for Success

Comment

1313

Signatures