Mateusz Luft 0

Warsaw Freedom Declaration/Warszawska Deklaracja Wolności

171 people have signed this petition. Add your name now!
Mateusz Luft 0 Comments
171 people have signed. Add your voice!
18%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Czytaj polską wersję poniżej.


We, the citizens of free and uniting Europe, guided by shared love of freedom and other common values, pursued by the representatives of the Nations assembled in Warsaw on June 4, 2014, on the 25th anniversary of the electoral victory won by the Polish Solidarity which ushered in profound changes in political systems of Central and Easter European countries,


Aware of the historic momentousness of the break-through which then occurred, express our conviction that freedom and solidarity represent fundamental values on which people should found their relations,


Declare our profound attachment to the values which represent the common heritage of our free nations and the source of human rights and the rule of law on which democracy is founded,


Reaffirm that respect for human rights and fundamental freedoms is an essential factor contributing to peace, justice, and stability world-wide.


Oppose any manifestations of hatred and any forms of discrimination and condemn all acts of violence that accompany them,


Remembering the tragic past of our continent, express our conviction that the annexation of Crimea shakes the foundations of Europe’s political and legal order and undermines the functioning of the whole international system. An effective means to achieve peace and security should be good-neighbourly relations among nations and states, founded on the principles of international law, and in particular sovereignty, territorial integrity and political independence of states.


Express hope that the sphere of freedom and solidarity in relations between people and nations will continue to expand.


Warsaw, June 2014


My, obywatele wolnej i jednoczącej się Europy, solidarni w umiłowaniu wolności i innych wspólnych wartości, które jednoczą przedstawicieli Narodów zgromadzonych w Warszawie 4 czerwca 2014 roku, w 25. rocznicę wyborczego zwycięstwa polskiej Solidarności, które zapoczątkowało wielkie zmiany ustrojowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej;


Świadomi historycznej doniosłości tego przełomu, wyrażamy przekonanie, że wolność i solidarność stanowią fundamentalne wartości, na których powinny być oparte stosunki między ludźmi.


Deklarujemy głębokie przywiązanie do wartości, będących wspólnym dziedzictwem naszych wolnych narodów oraz źródłem praw człowieka i państwa prawnego stanowiących podstawę demokracji.


Łączy nas przekonanie, że poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności jest koniecznym czynnikiem sprzyjającym pokojowi, sprawiedliwości i stabilizacji na całym świecie.


Wyrażamy sprzeciw wobec wszelkich przejawów nienawiści i wszelkich form dyskryminacji. Potępiamy wszystkie akty przemocy z nimi związane.


Pamiętając o tragicznej historii naszego kontynentu wyrażamy przekonanie, iż aneksja Krymu narusza fundamenty porządku polityczno-prawnego w Europie i podważa funkcjonowanie całego systemu międzynarodowego. Skutecznym środkiem do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa powinny być dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy narodami i państwami, oparte na zasadach prawa międzynarodowego, w szczególności suwerenności, integralności terytorialnej i politycznej niezawisłości państw.


Łączy nas nadzieja na poszerzenie przestrzeni wolności i solidarności w stosunkach między ludźmi i pomiędzy narodami.


Warszawa, czerwiec 2014


Share for Success

Comment

171

Signatures