Jahi Selimi 0

Visa freedom for Kosovo citizens

34 people have signed this petition. Add your name now!
Jahi Selimi 0 Comments
34 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Open letter to the President of the European Council and Czech Presidency of the Council of the European Union by Kosovo long-term residents living in the EU countries.
As long-term residents of Germany, we are writing today to express our sincere hope that you will act on behalf of the best interests of Kosovo citizens by arguing and voting in favor of the legislation on lifting the visa regime for Kosovo citizens.
Kosovo citizens are bearing the largest burden of free movement in the EU. Since 2018, Kosovo adopted all criteria as specified under the EU roadmap. The European Parliament and the European Commission carefully examined and agreed that Kosovo has implemented all criteria required by the EU.
We request that you use your considerable influence in support of this citizens' initiative. Kosovo's citizens as members of the European family with the current visa regime are affected in education,
business, traveling, arts, music, and European culture. Several postponements by the Council in favor of the legislation on lifting the visa regime for Kosovo citizens have been very hard.
The events of this past last months in the European continent might have left some ambiguity concerning Kosovo's citizens. Kosovo citizens are fully fledged supportive to Ukrainians and their country. Kosovo stood among the first in the Western Balkan to grant support and shelter Ukrainian journalists.
To move forward as a European family, you must remove any uncertainties to Kosovo citizens and voting in favor of the legislation on lifting the visa regime for Kosovo citizens. We have appreciated the integrity and conviction of your positions in the past and present you have done about Kosovo, and so we are confident that you will act courageously to represent the dominant perspective for Kosovo's citizens at this important moment and into the future.
We appreciate your time and effort and strongly urge you to support this important legislation on lifting the visa regime for Kosovo citizens.


Albanish

Peticion i Diaspores Kosovare Drejtuar Presidentit të Këshillit Evropian dhe Presidencës Çeke të Këshillit të Bashkimit Evropian nga banorët afatgjatë të Kosovës që jetojnë në vendet e BE-së.
Si banorë afatgjatë të Gjermanisë, po ju shkruajmë sot për të shprehur shpresën tonë të sinqertë se do të veproni në emër të interesit më të mirë të qytetarëve të Kosovës duke argumentuar dhe votuar pro legjislacionit për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës.
Qytetarët e Kosovës po mbajnë barrën më të madhe të lëvizjes së lirë në BE. Që nga viti 2018, Kosova ka miratuar të gjitha kriteret siç janë specifikuar në dhërrëfyesin e BE-së. Parlamenti Evropian dhe Komisioni Evropian shqyrtuan me kujdes dhe ranë dakord se Kosova ka zbatuar të gjitha kriteret e kërkuara nga BE-ja.
Kërkojmë që të përdorni ndikimin tuaj të konsiderueshëm në mbështetje të kësaj nisme qytetare. Qytetarët e Kosovës si anëtarë të familjes evropiane me regjimin aktual të vizave janë të prekur në arsim, biznes, udhëtime, art, muzikë dhe kulturë evropiane. Disa shtyrje nga Këshilli në favor të legjislacionit për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës kanë qenë shumë të vështira.
Ngjarjet e këtyre muajve të fundit në kontinentin evropian mund të kenë lënë disa paqartësi për qytetarët e Kosovës. Qytetarët e Kosovës janë plotësisht mbështetës për ukrainasit dhe vendin e tyre. Kosova ishte ndër të parat në Ballkanin Perëndimor që dha mbështetje dhe strehim për gazetarët ukrainas.
Për të ecur përpara si familje evropiane, duhet të largoni çdo paqartësi për qytetarët e Kosovës dhe votimin në favor të legjislacionit për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ne e kemi vlerësuar integritetin dhe bindjen e qëndrimeve tuaja në të kaluarën dhe të tashmen që keni bërë për Kosovën, dhe kështu jemi të bindur se do të veproni me guxim për të përfaqësuar perspektivën
dominuese për qytetarët e Kosovës në këtë moment të rëndësishëm dhe në të ardhmen.
Ne e vlerësojmë kohën dhe mundin tuaj dhe ju nxisim fuqimisht që të mbështesni këtë legjislacion të rëndësishëm për heqjen e regjimit të vizave për qytetarët e Kosovës.

Share for Success

Comment

34

Signatures