ولایت مطلقه فقیه نه

Amir Rooh
Amir Rooh 0 Comments
10 Signatures Goal: 100

به نام صاحب بینش و آگاهی
 ما مردم کشور عزیز ایران، متشکل از تمامی اقوام این سرزمین آریایی، بدین وسیله مخالفت خود را به ضرورت وجود ولایت فقیه (مطلقه یا غیرمطلقه) در ساختار سیاسی کشور اعلام نموده وآن را مظهر دیکتاتوری دینی تلقی مینماییم. ما خواهان حکومتی انتخابی از طرف مردم هستیم که هر لحظه قابل نقد توسط رسانه های مردمی باشد.

Links


Comment

10

Signatures

 • 8 years ago
  amin Iran, Islamic Republic of
  8 years ago
 • 8 years ago
  Amin Iran, Islamic Republic of
  8 years ago
 • 8 years ago
  farshad safavi New Zealand
  8 years ago
 • 8 years ago
  masi Iran, Islamic Republic of
  8 years ago
 • 8 years ago
  Amin Iran, Islamic Republic of
  8 years ago
 • 8 years ago
  Amin United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  ali k United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Saied Abarkohi Sweden
  8 years ago