Ciutadania Activa 0

Transparencia responsable / Responsible transparency

385 signers. Add your name now!
Ciutadania Activa 0 Comments
385 signers. Almost there! Add your voice!
77%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

CATALÀ Per una transparència responsable dels governs i dels bancs (text complert en català: www.transparents.org/CAT) Demanem als governs i als bancs que abans del 30 de març de 2009, prenguin 2 compromisos: 1. Els governs explicaran d'on surten els diners d'injecció de recursos al sistema financer, a qui beneficien i quin cost tenen. Publicaran per internet -en una pàgina accessible i comprensible- totes les operacions. 2. Els governs i els bancs publicaran per internet una declaració jurada dels ingressos que reben anualment provinents dels interessos del deute extern dels països del Sud i de que no operen en paradisos fiscals. En el cas que aquests dos compromisos no es duguin a terme en la data proposada, els sotasignants ens comprometem a aplicar alguna de les 3 mesures noviolentes següents: 1.Declarar-nos objectors fiscals i deduir una quantitat voluntària en la declaració de la renda per dedicar-la a campanyes cíviques a favor de la transparència i de la rendició de comptes públics, a favor de l'aplicació dels Objectius del Mil·lenni... 2.Votar només els partits que promoguin i apliquin la transparència responsabilitzadora que plantegem, d'una manera concreta i efectiva. 3.Retirar els nostres dipòsits d'aquells bancs i caixes que no hagin publicat les declaracions jurades dels ingressos provinents del cobrament d'interessos del deute extern i no hagin declarat que no operen en paradisos fiscals. Així mateix, transferirem els nostres dipòsits a aquelles entitats amb compromisos de gestió ètica i transparent dels diners. Sense transparència, no podem cooperar. ................................................... CASTELLANO Por una transparencia responsanble de los gobiernos y los bancos (texto completo en castellano: www.transparents.org/ESP ) Pedimos a los gobiernos y los bancos que antes del 30 de Marzo de 2009, asuman dos compromisos: 1. Los gobiernos explicarán de dónde sale el dinero de inyección de recursos al sistema financiero, a quién benefician y qué coste tienen. Publicarán por internet –en una página accesible y comprensible- todas las operaciones. 2. Los gobiernos y los bancos publicaran por Internet una declaración jurada de los ingresos que reciben anualmente procedentes de los intereses de la deuda externa de los países del Sur y conforme no operan en paraísos fiscales. En caso de que estos dos compromisos no se lleven a cabo en la fecha propuesta los abajo firmantes nos comprometemos a aplicar alguna de las siguientes 3 medidas noviolentas: 1. Declararnos objetores fiscales y deducir una cantidad voluntaria en la declaración de la renta para dedicarla a campañas cívicas en favor de la transparencia y de la rendición de cuentas públicas, a favor de la aplicación de los Objetivos del Milenio… 2. Votar solo aquellos partidos que promuevan y apliquen la transparencia responsabilizadota que planteamos, de una manera concreta y efectiva. 3. Retirar nuestros depósitos de aquellos bancos y cajas que no hayan publicado las declaraciones juradas de los ingresos procedentes del cobro de intereses de la deuda externa y no hayan declarado que no operen en paraísos fiscales. Así mismo, transferiremos nuestros depósitos a aquellas entidades con compromisos de gestión ética y transparente del dinero. Sin transparencia, no podemos cooperar. ............................................................... ENGLISH For Transparent and Responsible Governments and Banks (full text in english: www.transparents.org/ENG ) We propose two commitments, as a demonstration of good will by governments and banks before the 30th of March 2009: 1.Governments will explain wthere the money being injected in the financial system comes from, whom it benefits and at wthat cost. They will publish this thru internet – in an accessible and understandable page – all the operations of injection of funds into the financial system, indicating the beneficiaries, the interest rates, conditions and devolution terms. 2.Governments and Banks will publish in internet a sworn declaration of the income received annually that comes from foreign debt from countries of the South and the income accumulated in the last 20 years. They will also publish a sworn declaration that states that they do not operate of have seats in fiscal paradises. In the case that these two commitments are not complied with at the proposed date we commit to, the application of any of the 3 following nonviolent measures: 1.Declare ourselves fiscal objectors and deduct a volunteer quantity from our income taxes, to dedicate it to civilian campaigns in favor of transparency and recounting of public accounts in favor of the application of the Objectives of the Millennium. 2.Not vote those parties who do not promote or apply in an effective manner, the responsible transparency that we are proposing. 3.Withdraw our deposits from those Banks and Savings Banks, that before that date have not published the sworn declarations on the income from interest of external debt and that they do not work in fiscal paradises, and will transfer our deposits to those banks committed to ethical and transparent management of those monies. Without Transparency we cannot cooperate. ==================================================== ATENCION: No haga caso de la petición de donación cuando firma. Es un error de ipetition que esperamos solventen pronto. Si quiere apoyar la campanya transparents vaya a http://transparentses.wordpress.com/colabora/

Sponsor

Ciutadania activa. www.transparents.org Col·lectiu obert a les persones i entitats que volen implicar-se en aquesta transformació responsable basada en la transparència. Active Citizenship. www.transparents.org Collective open to people and groups that want to commit to this responsible transformation based on transparency. Ciudadania activa. www.transparents.org Colectivo abierto a las persones y entidades que quieren implicarse en esta transformación responsable basada en la transparencia.

Links

www.transparents.org/CAT (català) www.transparents.org/ENG (english) www.transparents.org/ESP (español) www.transparents.org/ITA (italiano) www.transparents.org/POR (portugues)
Share for Success

Comment

385

Signatures