متین موحدی

مسئولیت تجهیزات مصرفی

37 people have signed this petition. Add your name now!
متین موحدی
37 people have signed. Add your voice!
4%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

با توجه به اهميت تقويت نقش داروساز در داروخانه هاي بيمارستاني و حمايت از حقوق انها بخاطر سوابق قبلي و وضعيت فعلي مربوط به مسئوليت ملزومات و لوازم تجهيزات پزشكي در راستاي حفظ ايمني بيماران و هم با رويكرد به توسعه فرصتهاي شغلي داروسازان

اينجانبان اعتراض خودرا نسبت به اقدامات اخير در خصوص جداسازي تصدي مسووليت فني مستقيم داروساز در اين حوزه اعلام ميداريم و اعتقاد داريم كه مسووليت مستقيم فني نظارت بر تدارك و انبارش و توزيع و مصرف ملزومات و لوازم پزشكي بعهده ي دكتر داروساز ميباشد
و دخالت افراد فاقد صلاحيت و فاقد سوابق فعاليت را مجاز نميدانيم

Share for Success
37

Signatures