Simon Stadin Gävleborg County 0

Sweden to take part in Junior Eurovision Song Contest 2016

24 people have signed this petition. Add your name now!
Simon Stadin Gävleborg County 0 Comments
24 people have signed. Add your voice!
3%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SVENSKA:
Sverige, ett av de första länderna att delta i Junior Eurovision Song Contest 2003 samt dess föregångare MPG Nordic 2002, deltog inte i senaste upplagan av tävlingen till mångas förtret. Med undantag för 2008 har Sverige alltid varit troget tävlingen halvdana resultat till trots, vilket betyder att det alltid har funnits intresse för tävlingen.

I januari 2015 bekräftade SVT initialt att de ämnade att vara med, men meddelade senare att de lade ner Lilla Melodifestivalen. Det verkade först som att de skulle byta uttagningsprocess, men i juni meddelade SVT att de inte tänkte närvara i Bulgarien, men möjligen återkomma till 2016. Då vände jag mig till TV4 och drev en kampanj för att de skulle skicka en svensk representant, men till ingen nytta.

Det vore synd om Sverige inte kunde vara med nu när tävlingen är populärare än någonsin. 17 länder deltog ju nu senast! Oavsett vad SVT tror finns det intresse för tävlingen här i Sverige. Över 1000 barn sökte till Lilla Melodifestivalen 2014, och det var ett rekord.

För att ytterligare öka intresse skulle SVT kunna sända tävlingen på SVT1 eller SVT2. Det är svårt att marknadsföra ett program som familjeunderhållning om det går på Barnkanalen. Vidare skulle SVT kunna ansöka om att få arrangera tävlingen i framtiden. Städerna Gävle och Sandviken skulle kunna dela på värdskapet - Gävle bistår med logi, och tävlingen kan hållas i Sandviken. Filip Hammar och Fredrik Wikingsson vore utmärkta programledare!

Jag, Simon Stadin, hjälper gärna till med att ta fram en låt och välja artist så att ni sparar tid, pengar och arbete. Det finns mycket talang att hitta bland deltagarna i Supershowen, och det vore en ära att ge en uppåtsträvande artist möjligheten att inleda en karriär.

P.S. TV4 bör förbereda sig på ett eventuellt tillbakadragande av SVT!

ENGLISH:
Sweden, one of the countries taking part in the first ever Junior Eurovision Song Contest in 2003, as well as its predecessor MGP Nordic in 2002, did not take part in the latest edition of the contest to the dismay of many people. With the exception of 2008, Sweden has always been loyal to the contest in spite of mediocre results, which means there has always been interest in the contest.

In January of 2015, SVT initially confirmed that they intended to take part, but later announced that they had cancelled Lilla Melodifestivalen (the Swedish national selection for the Junior Eurovision). It first seemed as if they were to change selection process, but in June, SVT announced that they did not intend to be present in Bulgaria, but possibly return in 2016. Then I turned to TV4 and held a campaign to make them send a Swedish representantive, but it was of no use.

It would be a shame if Sweden could not take part now that the contest is more popular than ever. 17 countries took part in the previous edition! No matter what SVT says, there is interest in the contest in Sweden. Over 1,000 children applied for Lilla Melodifestivalen in 2014, and that was a record.

In order to increase interest further, SVT could air the contest on SVT1 or SVT2. It is hard to advertise a program as family entertainment if it is aired on Barnkanalen (lit. the Children's Channel). Furthermore, SVT could apply to host the contest in the future. The cities of Gävle and Sandviken could jointly host - Gävle could provide lodging, and the contest could be held in Sandviken. Filip Hammar och Fredrik Wikingsson would make for excellent hosts!

I, Simon Stadin, will gladly assist in making a song and picking an artist, so that you save time, money and effort. There is plenty of talent to be found among the participants in Supershowen, and it would be an honor to give an aspiring artist the opportunity to start a career.

P.S. TV4 should get prepared for a possible withdrawal by SVT!

РУССКИЙ:
Швеция, одна из первых стран, конкурирующих в Детском конкурсе песни Евровидение в 2003 году, и его предшественнике MGP Nordic в 2002 году, не приняла участия в прошлом выпуске конкурса к ужасу многих людей. С исключением 2008 года, Швеция всегда была лояльной к конкурсу несмотря на посредственные результаты, и это значит, что всегда был интерес к конкурсу.

В январе 2015 года, SVT непроначально подтвердили, что они намеревались принимать участие в конкурсе, а потом объявили, что отменили Lilla Melodifestivalen (шведский отборочный конкурс за Детское Евровидение). Непроначально казалось, что они бы изменили отборочный процесс, но в июне объявили SVT, что они не примут участия в Болгарии, а возможно бы вернулись в 2016 году. Тогда я обращался к TV4 и проводил кампанию за то, что они отправили шведского участника, но всё было бесполезно.

Было бы ужасно, если Швеция не могла бы принимать участие в это время, когда конкурс более популярный, чем когда либо. 17 стран же приняли участие в прошлом выпуске! Несторя на то, что говорят SVT, есть интерес к конкурсу в Швеции. Больше 1000 детей вступили в прослушивание за Lilla Melodifestivalen в 2014 году, и это было рекорд.

Чтобы увеличивать интерес к конкурсу дальше, SVT могли бы вещать конкурс в SVT1 или SVT2. Трудно рекламировать программу как семейное развлечение если вещают её в Barnkanalen (букв. детский канал). Так же, SVT могли бы просить за то, что конкурс был пройдён в Швеции в будущем. Города Евле и Сандвикен могли бы совместно принимать гостей - город Евле мог бы предоставлять проживание, и конкурс мог бы быть пройдён в Сандвикене. Филип Хаммар и Фредрик Викингссон были бы отличными ведущими!

Я, Симон Стадин, с радостю напишу песню и помогу выбрать артиста, чтобы вы экономили время, деньги и усилие. Можно найти много таланта в программе "Supershowen", и было бы честь дать стремящемуся артисту возможность вступить в карьер.

Постскриптум, TV4 должны готовиться за то, что SVT могут отрицать участие!

Share for Success

Comment

24

Signatures