Svobodna Univerza 0

Memorandum za javno univerzo

1910 people have signed this petition. Add your name now!
Svobodna Univerza 0 Comments
1910 people have signed. Add your voice!
20%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Memorandum za javno univerzo

Izhajajoč iz spoznanj, da:

je temeljno poslanstvo univerze prispevati k razvoju človekove svobode, nacionalne kulture in demokratične javnosti, ne pa le k trajnostnemu razvoju gospodarstva ter razvoju posameznikov in posameznic;

je univerza, ki je v službi javnosti, lahko le javna univerza, saj sicer postane le eno izmed zasebnih podjetij, ki v kapitalističnem gospodarstvu reproducirajo kapitalistično družbo;

je kakovostno in brezplačno javno šolstvo nujni pogoj demokratične socialne države in družbe, ki temelji na pravičnosti, enakosti, solidarnosti in vzajemnem spoštovanju ljudi;

sta na sodobni univerzi neločljivo povezana pedagoško in raziskovalno delo in da brez raziskovalnega dela na univerzi tudi pedagoško delo izgubi svoj temelj in smisel;

mora univerza spodbujati javno razpravo o pomenu in vlogi znanja, znanosti, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja v družbi in za družbo;

v slovenski družbi tradicionalno obstaja širok konsenz o pomenu javnega sektorja na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture in umetnosti, zdravstva in socialnega varstva;

in zgroženi nad dejstvom, da

Državni zbor in Vlada Republike Slovenije s svojimi posegi v javni sektor na teh področjih povzročata nepopravljivo škodo za celotno slovensko družbo, ki jo bodo trpele tudi generacije za nami,

podpisniki Memoranduma za javno univerzo zahtevamo

od Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije, da:

- zagotovita zadostna sredstva za izvedbo vseh bolonjskih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov slovenskih javnih univerz, vključno s 5. letnikom, z rebalansom proračuna RS za leto 2013, saj s sistematičnim zmanjševanjem financiranja javnega šolstva povzročata upad kakovosti študija, spodbujata marketizacijo in privatizacijo visokega šolstva, kar lahko vodi v propad javnih univerz;

- v skladu z ustavno odločbo, ki je izvajanje akreditiranih študijskih programov na javnih visokošolskih ustanovah opredelila kot javno službo, zagotovita stabilno in sistemsko financiranje njenega nemotenega izvajanja na temelju zakona in ne le v okviru vsako leto spreminjajočega se vladnega proračuna oz. uredb. Na temelju Zakona o visokem šolstvu naj zagotovita polno financiranje 1. in 2. bolonjske stopnje ter vsebinsko nediskriminatorno (torej ne po kriterijih gospodarske ali nacionalnoidentitetne uporabnosti) sofinanciranje 3. stopnje. V ta zakon naj vrneta prejšnji normativ neposredne pedagoške obveznosti in s tem odpravita podlago za zmanjševanje kakovosti pedagoškega dela in za odpuščanja;

- skupaj z univerzami pripravita novi zakon o univerzi, ki bo univerzam zagotavljal polno avtonomijo in ne bo povzročal zniževanja doseženih kakovostnih standardov;

- prenehata s pritiski, naj javne univerze svoje izobraževalne in raziskovalne programe podredijo partikularnim, aplikativnim in ideološkim interesom kapitala, ter s pritiski na vodstva javnih zavodov, da po načelih kriznega upravljanja ob nedopustnem zniževanju sredstev za izvajanje akreditiranih programov izbirajo med zmanjševanjem števila zaposlenih ali uvajanjem šolnin;

- prenehata s pritiski, naj javne univerze zmanjšujejo obseg raziskovalnega dela učiteljev in onemogočajo raziskovalcem vključevanje v pedagoški proces na vseh treh stopnjah;

- vzpostavita sistem javnega štipendiranja, ki bo omogočil vsem študentom, da se bodo lahko posvetili študiju, namesto boju za preživetje, in diplomantom, da bodo prejemali vsaj minimalno plačilo za pripravništvo, kjer je to obvezno;

- zagotovita, da mladi doktorji znanosti, ki zaključujejo doktorat kot mladi raziskovalci, in mladi podoktorski raziskovalci, ki se jim izteče pogodba o zaposlitvi, ne bodo prisiljeni iskati zaposlitve v tujini, saj to tudi pomeni, da se vlaganje v njihovo dolgoletno izobraževanje iz slovenskih davkoplačevalskih sredstev, z begom možganov, preliva v bogatejše države;

- izboljšata položaj najslabše plačanih in najbolj prekarnih delavcev na univerzi, zlasti tistih, ki so zaposleni za določen čas ali na projektih;

- odpravita neustrezno regulacijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in omogočita njeno vključevanje v evropski register EQAR in mednarodno mrežo ENQA kot avtonomne, od dnevne politike neodvisne agencije;

- ne posegata v avtonomijo univerze in njenih organov z imenovanji predstavnikov države, katerih članstvo v organih upravljanja univerze je zaradi konflikta interesov nelegitimno;

- odpravita kadrovanje v izvršni oblasti, ki sistemsko povzroča korupcijo v visokem šolstvu;

- odpravita nesmiselne določbe Zakona o javnem naročanju, ki so v nasprotju z deklariranimi načeli gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Ob tem se zavezujemo, da bomo:

- krepili prizadevanja za razvoj avtonomnega, kritičnega in družbeno relevantnega znanja, ki ne služi le posameznim študentom, ampak celotni slovenski družbi in človeški skupnosti;

- podpirali vse javne politike, ki bodo vsem družbenim slojem in skupinam zagotavljale enak dostop do univerzitetnega študija;

- krepili notranjo demokratično participacijo zaposlenih in študentov v prenovi in delovanju javne univerze ter se zavzemali za transparentnost odločanja in proti izločanju velikega dela akademske skupnosti iz odločanja na fakultetah in na univerzi;

- si prizadevali za vključevanje javnosti in civilne družbe v univerzitetno življenje;

- intenzivirali prizadevanja za izboljšanje položaja najslabše plačanih in prekarnih delavcev ter se borili proti vsiljevanju neplačanega dela zaposlenim in zunanjim sodelavcem;

- zahtevali od vodstev univerz, da ne sklepajo pogodb z zunanjimi izvajalci storitev (od čiščenja do predavanj), če pa je to iz kakršnih koli razlogov nujno, morajo podjetja-izvajalci predložiti dokazila, da izplačujejo svojim delavcem plače v višini, ki ne odstopa bistveno od veljavnega plačnega sistema javnega sektorja;

- solidarno podpirali boj proti politiki uničevanja javnega sektorja v kulturi, znanosti, šolstvu, zdravstvu in socialnem varstvu;

- še naprej utemeljevali svoje zahteve ob upoštevanju potrebe po enakomernem porazdeljevanju bremen krize in sodelovali z vsemi, ki se zavzemajo za pravično in solidarno družbo.

S to in drugimi oblikami protesta bomo nadaljevali, dokler Državni zbor in Vlada Republike Slovenije ne bosta prenehala uničevati javne univerze.

V boj za javno univerzo, proti privatizaciji šolstva!

Naj živi Svobodna univerza!

Links

Share for Success

Comment

1910

Signatures