Nat Sergeyef Melbourne 0

Спыніць лічыць Святлану Ціханоўскую прадстаўніком Беларускага народа на сусветнай арэне

4135 people have signed this petition. Add your name now!
Nat Sergeyef Melbourne 0 Comments
4135 people have signed. Add your voice!
42%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Зварот народа Беларусі да сусветных лідэраў і міжнароднай супольнасці.

Мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь і прадстаўнікі дыяспар, выказваем вотум недаверу грамадзянцы С. Ціханоўскай (Піліпчук), а таксама групе асоб, якую яна ўзначальвае.

Мы адмаўляем Ціханоўскай (і яе камандзе) у праве рабіць заявы ад імя Беларускага народа, выступаць у якасці дэмакратычнага лідэра Беларусі, якім яна НЕ З'ЯЎЛЯЕЦЦА, атрымліваць і распараджацца сродкамі, якія выдзяляюцца на Беларускую грамадзянскую супольнасць.

Мы катэгарычна НЕ ПАДТРЫМЛЯЕМ праводзімую офісам Ціханоўскай палітыку, паколькі мэты гэтай палітыкі не ляжаць у плоскасці нацыянальных інтарэсаў нашай краіны, а шматразовыя заявы офіса аб негеапалітычнасці беларускага пратэсту і пастаянныя апеляцыя да Масквы, у выніку могуць прывесці да страты Беларуссю незалежнасці.

Са Жніўня 2020 года, аб'явіўшы сябе дэмакратычным лідэрам, грамадзянка Піліпчук, яна ж Ціханоўская, наведала большасць краін Еўропы а таксама Амерыку, ствараючы ілюзію палітычнай барацьбы, спекулюючы на горы беларускага народа і ператварыўшы палітычную барацьбу ў Бізнес свой і сваёй каманды.

Адхрышчваючыся ад сувязі з беларусамі, каманда Піліпчук робіць выгляд, што кантралюе працэсы ўнутры Беларусі, атрымліваючы пры гэтым гранты ад дэмакратычных краін і ахвяраванні ад Беларускіх дыяспар.

Каманда Піліпчук узяла пад свой кантроль асноўныя апазіцыйныя тэлеграм-каналы, а таксама Белсат, Радыё Свабода і іншыя медыі для прасоўвання ўласнага парадку і зачысткі любых альтэрнатыўных меркаванняў, скапіраваўшы пры гэтым прапагандысцкія метады Лукашэнкі.

Будучы абсалютным прафанам у палітыцы, Ціханоўская/Піліпчук сабрала вакол сябе людзей, чые асобы выклікаюць масу пытанняў. Гэтых людзей ніхто не абіраў, большасць з іх не былі вядомы як палітыкі ці актыўныя апазіцыянеры. Хто гэтыя людзі, на якія службы яны працуюць ці не працуюць - невядома.

Фінансавая дзейнасць офіса абсалютна непразрыстая для беларускага грамадства.

Усе заявы, якія робяцца ад імя Беларускага народа з'яўляюцца ініцыятывай толькі невялікай групы людзей, якія называюцца сябе лідэрамі, а па сутнасці з'яўляюцца самапрызначэнцамі.

Мы, Беларускі народ, просім міжнародную супольнасць вельмі ўважліва і з усёй сур'ёзнасцю паставіцца да гэтай заявы і спыніць усялякую падтрымку Ціханаўскай і яе офіса, у тым ліку фінансавую. Паколькі, у дадзеным выпадку любая падтрымка аказаная штабу Ціханоўскай, ня мае нічога супольнага з падтрымкай Беларускай грамадзянскай супольнасці і нашай краіны.

З павагай

Грамадзяне Беларусі

Жыве Беларусь!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обращение народа Беларуси к мировым лидерам и международному сообществу.

Мы, граждане Республики Беларусь и представители диаспор, выражаем вотум недоверия гражданке С. Тихановской (Пилипчук), а также группе лиц, которую она возглавляет.

Мы отказываем Тихановской (и её команде) в праве делать заявления от имени Беларуского народа, выступать в качестве демократического лидера Беларуси, коим она НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, получать и распоряжаться средствами, выделяемыми на Беларуское гражданское общество.

Мы категорически НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ проводимую офисом Тихановской политику, поскольку цели этой политики не лежат в плоскости национальных интересов нашей страны, а многократные заявления офиса о негеополитичности Беларуского протеста и постоянные апелляция к Москве, в результате могут привести к потере Беларусью независимости.

С Августа 2020 года, объявив себя демократическим лидером, гражданка Пилипчук, она же Тихановская, посетила большинство стран Европы, а также Америку, создавая иллюзию политической борьбы, спекулируя на горе Беларуского народа и превратив политическую борьбу в Бизнес свой и своей команды.

Открещиваясь от связи с Беларусами, команда Пилипчук делает вид, что контролирует процессы внутри Беларуси, получая при этом гранты от демократических стран и пожертвования от Беларуских диаспор.

Команда Пилипчук взяла под свой контроль основные оппозиционные телеграм-каналы, а также Белсат, Радио Свобода и другие медиа для продвижения собственной повестки и зачистки любых альтернативных мнений, скопировав при этом пропагандистские методы Лукашенко.

Будучи абсолютным профаном в политике, Тихановская / Пилипчук собрала вокруг себя людей, чьи личности вызывают массу вопросов. Этих людей никто не выбирал, большинство из них не были известны как политики или активные оппозиционеры. Кто эти люди, на какие службы они работают или не работают — неизвестно.

Финансовая деятельность офиса абсолютно непрозрачна для Беларуского общества.

Все заявления, делаемые от имени Беларуского народа являются инициативой лишь небольшой группы людей, называемых себя лидерами, а по сути являющимися самоназначенцами.

Мы, Беларуский народ, просим международное сообщество крайне внимательно и со всей серьёзностью отнестись к данному заявлению и прекратить всяческую поддержку Тихановской и её офиса, в том числе финансовую. Поскольку, в данном случае, любая поддержка оказанная штабу Тихановской, не имеет ничего общего с поддержкой Беларуского гражданского общества и нашей страны.

С уважением

Граждане Беларуси

Жыве Беларусь!

__________________________________________________________________________

This is an appeal of the people of Belarus to world leaders and the international community.

We, citizens of the Republic of Belarus and representatives of Belarusian communities, express a vote of no confidence in madam S. Tsikhanouskaya (Pilipchuk), as well as the group of people she heads.

We deny Tsikhanouskaya (and her team) the right to make statements on behalf of the Belarusian people, to act as the democratic leader of Belarus, which she is NOT, to receive and dispose of funds allocated to the Belarusian civil society.

We categorically DO NOT SUPPORT the policy pursued by the Tsikhanouskaya office, since the goals of this policy do not lie in the plane of the national interests of our country, and the office's repeated statements about the non-geopoliticality of the Belarusian protest and constant appeals to Moscow, as a result, may lead to the loss of Belarus' independence.

Starting from August 2020 madam Tsikhanouskaya visited the majority of European countries as well as America, creating the illusion of the political battle, speculating on misfortune of the Belarusian people, converting political fight into a personal business of herself and her team.

Refusing to communicate with the Belarusians, Tsikhanouskaya's team pretends to be in control of the processes inside Belarus, while receiving grants from democratic countries and donations from Belarusian communities around the world.

Tsikhanouskaya's team took under their control all the main opposition's telegram channels along with Belsat, Radio Freedom and other media to promote their own agenda and to clear out any alternative opinions. To do all of above Tsikhanouskaya's team copied propaganda methods of Lukashenko.

Being an absolute layman in politics, Tsikhanouskaya / Pilipchuk gathered around her people whose personalities cause a lot of questions. These people were not elected by anyone, most of them were not known as politicians or opposition activists. It is not known who these people are, what services they work or do not work for.

The financial activity of the office is not transparent for the Belarusian society.

All statements made on behalf of the Belarusian people are the initiative of only a small group of people who call themselves leaders, but in fact are self-appointed.

We, the Belarusian people, ask the international community to take this statement very carefully and seriously and stop all support for Tsikhanouskaya and her office, including financial support. Since, in this case, any support provided to the Tsikhanouskaya headquarters has nothing to do with the support of the Belarusian civil society and our country.

With respect

Citizens of Belarus

Long live Belarus!

Share for Success

Comment

4134

Signatures