Civilna iniciativa Spodnji Stari Grad 0

Peticija proti širitvi Zbirnega centra Spodnji Stari Grad in kompleksa RACELANDA

25 people have signed this petition. Add your name now!
Civilna iniciativa Spodnji Stari Grad 0 Comments
25 people have signed. Add your voice!
25%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Z državnim prostorskim načrtom za HE Brežice, se v okviru širitve Zbirnega centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad in kompleksa RACELAND, načrtuje izvedba ureditev, ki obsegajo (naštete so samo bistvene):

 • plato za obdelavo naplavin in usedlin akumulacijskega jezera;
 • platoji za začasno skladiščenje frakcij plavja;
 • razširitev platoja za obdelavo in predelavo gradbenih odpadkov;
 • plato z betonarno;
 • plato za obdelavo in začasno skladiščenje odpadne električne in elektronske opreme;
 • fotovoltaična elektrarna;
 • 5 dodatnih gramoznih jam okoli RACELANDA.

Zbirni center je, po Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško, namenjen za ločeno zbiranje in sortiranje frakcij iz gospodinjstev, ki se nahajajo v občini Krško, za kar pa predvideni posegi niso potrebni. V primeru širitve je najbolj sporna izgradnja betonarne in fotovoltaične elektrarne, ki sta po Aarhuški konvenciji objekta, ki lahko potencionalno vplivata na spremembo kvalitete okolja za bivanje. V primeru takih gradenj imamo kot zainteresirana javnost pravico sodelovati pri izdajanju dovoljenj. Prav tako je sporno začasno skladiščenje in obdelava naplavin, sedimentov in odpadkov iz obrežja akumulacijskega jezera, ki bodo lahko zaradi morebitnega povečanja izpustov iz NEK (vzrok segrevanje Save) kontaminirani s težkimi kovinami in radionukleidi. Dodatne gramoznice bodo namenjene prestrezanju vode iz drenažnih kanalov in izpustov vode iz preliva jezera. To bo povzročalo še dodaten dvig podtalnice, voda, ki bo prihajala, pa bo prav tako lahko kontaminirana, poplavljala nam bo kleti in zastrupljala pitno vodo.

Širitev Zbirnega centra nam ni bila uradno predstavljena in javnost ni bila pozvana k pripombam in predlogom. Poleg tega tudi Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskih objektov in o pogojih gradnje objektov na teh območjih, ne dovoljuje ali pogojno dovoljuje gradnjo objektov v ožjem ali širšem območju nadzorovane rabe prostora. Za take objekte je potrebna izdelava Študije vplivov na okolje, ki še tudi ni izdelana.Torej se v naše okolje zopet umeščajo objekti, za katere niso bile izdelane ustrezne študije, za katere občani nismo bili niti seznanjeni, niti vprašani in nam ne prinašajo nič drugega kot škodljive posledice.

  Dokažimo, da smo zdrav del civilne družbe, in da želimo zase in zanamce čisto ter zdravo okolje. S svojim podpisom boš tudi ti del teh prizadevanj.

  Civilna iniciativa Spodnji Stari Grad

 

 

Links


Share for Success

Comment

25

Signatures