Alexandr Baikalov 0

Save architectural heritage of Balti

148 people have signed this petition. Add your name now!
Alexandr Baikalov 0 Comments
148 people have signed. Add your voice!
15%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Municipiul Bălți, care prin toată istoria sa a fost totdeauna un centru de multiculturalism european și de toleranță în Moldova, a pierdut stilul său arhitectural unic, anume din epoca Regatului României, reprezentat cu așa stilurile ca funcționalism, neobrâncovenesc, Belle Epoque (stilurile franceze și austro-ungare). Cu tot că Bălți dar și întreaga Moldova trec prin timpurile grele, clădirile noi se construiesc peste tot la Bălți, din păcate numai în stilurile strașnice de "Cerkizon" (fosta piața la Moscova) sau "evroremont de la spital" cu tot fel de anexe urâte, fără nici o harmonie arhitecturală cu istoria arhitecturală a clădirilor vecini și cu absența totală unei strategiei și coeziunei de dezvoltare urbanistice pe lung termin, da și nici pe scurt termin. A venit timpul să atragem atenția autorităților naționale și Bălțene spre responsabilitatea lor pentru respectarea imaginei arhitecturale a orașului Bălți. Dorim ca restaurarea stilului istoric de la Bălți să fie criteriul principal și obligatoriu pentru orice autorizație de construire și orice alt stil pentru o clădire să fie acceptat în mod excepțional prin discuția publică. Spre exemplu în așa țări ca Lituania și Georgia se reconstruiește în mod permanent patrimoniul arhitectural, care atrage tot mai mulți turiști, pe când Bălți dispune deocamdată de toate criteriile necesare să fie clasat în topul celor mai urâte orașe. Cerem că obligația conservării, și restaurării stilurilor vechi, precum și eliberarea oricărei autorizației de construire numai în baza conservării stilurilor istorice de la Bălți să fie stabilite în mod legislativ și regulamentar în orice document de urbanism și anume în Planul regional de amenajare, Planul urbanistic general Bălți (inlcuziv toate planurile urbansitice zonale Bălți), Regulament general de urbanism, certificate de urbanism. Fără trecutul respectat, nu putem să sperăm la prezentul sau și viitorul strălucitor.

https://www.facebook.com/baltiarchitecture/

Муниципий Бельцы, который на протяжении всей своей истории всегда был центром европейского мультикультурализма и толерантности в Молдове, потерял свой уникальный архитектурный стиль, а именно эпохи Королевства Румынии, представленный такими стилями, как функционализм, необрынковянский, Прекрасная Эпоха (французский и австро-венгерский стили). Не смотря на то, что Бельцы и вся Молдова проходят через трудные времена, новые здания строятся повсюду в Бельцах, но к сожалению, только в страшных стилях "Черкизона" или "больничного евроремонта" со всеми видами уродливых пристроек, без какой-либо архитектурной гармонии с историей архитектуры соседних зданий и полным отсутствием стратегии и последовательности городского развития в долгосрочной, да и в краткосрочной перспективах. Пора обратить внимание национальных и Бельских властей на их ответственность за сохранение архитектурного облика города Бельц. Мы хотим, чтобы восстановление исторического стиля в Бельцах являлось главным и обязательным критерием для любого разрешения на строительство и любой другой стиль зданий, мог бы исключительно быть принятым в публичной дискуссии. Например, такие страны, как Литва и Грузия постоянно восстанавливают своё архитектурное наследие, которое привлекает все больше и больше туристов, в то время как Бельцы в настоящее время имеет все необходимые критерии, чтобы войти в топ самых уродливых городов. Мы просим, чтобы обязательство сохранения и восстановления старинных стилей, а также и выдача любого разрешения на строительство только на основе сохранения исторических стилей в Бельцах были установлены в законодательных и нормативных градостроительных документах, например в Региональном плане обустройства, в Общем градостроительном плане Бельц (включая все районные градостроительные планы), в Общем градостроительном положении, в урбанистических сертификатах. Без уважения прошлого, невозможно надеятся на прекрасное настоящее и на будущее.

https://www.facebook.com/baltiarchitecture/

Share for Success

Comment

148

Signatures