Alexandr Baikalov 0

Reabilitarea Grădinii publice Maria / Восстановление Мариинского общественного сада

91 people have signed this petition. Add your name now!
Alexandr Baikalov 0 Comments
91 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Majestății Sale Margareta

Custodele Coroanei Române

Familia Regală a României

Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române,

Ne permitem să adresăm Majestății Voastre această scrisoare – solicitare a asistenței în cadrul inițiativei civice cu privire la reabilitarea și reconstrucția unui spațiu verde istoric Bălțean, monument istoric național de arhitectură: Grădina publică Maria în municipiul Bălți, Republica Moldova.

Scurtă introducere istorică

Planul general urbanistic al orașului Bălți din 9 februarie 1845

Planul general urbanistic al orașului Bălți din 1856

Parcul, ca grădină publică a școlii franceze de parcuri, cu oranjerie și alei pietonale în forme geometrice regulare, atestat deja din 1818 în centrul istoric al Bălțiului, acoperă o suprafață aproximativă de 32.767 m² cu un perimetru exterior aproximativ de o lungime de 805 metri. Amplasarea grădinii publice este confirmată de primul plan general al orașului din 1845, aprobat de Împăratul rus Nicolae I. După ce Împărăteasa Maria Alexandrovna s-a oprit la Bălți în 1856, grădina publică a primit numele și a fost păstrată în forma sa originală de nepoata primei Maria mai sus menționate - Regina Maria a României în perioada Regatului României.

Strada (subliniată în roșu pe planul din 1845 mai sus) care se numește actualmente „Mihai Sadoveanu” a fost numită pe timpurile Imperiului Rus „Mariinskii Bulvar” și pe timpurile Regatului României „strada Regina Maria”.

Formele geometrice regulare ale aleelor grădinii publice se văd clar pe copia colorată a planului urbanistic al orașului Bălți întocmită în 1909 pornind de la planuri din 1845, 1882 și 1888.

În perioada sovietică (jurisdicția URSS), legătura grădinii publice cu casele regale ale Europei nu a mai fost menționată: Casa Hohenzollernam-Sigmaringen și Casa Holstein-Gottorp-Romanov. De asemenea, termenul de „grădină publică” a încetat să mai fie folosit, iar acest spațiu verde a început să fie numit o perioadă colocvial fără orice decizie oficială „Parcul Pușkin”. La începutul anilor 1960, în parc au fost instalate carusele, care s-au suprapus cu designul geometric al aleelor simetrice ale parcului. La solicitarea oficială adresată primăriei Bălți privind altă denumire utilizată colocvial actualmente „Parcul Andrieș”, am primit răspuns de la primăria Bălți că nu se știe de unde provine această denumire și nu există vreo decizie în baza căreia Grădina publică Maria ar fi fost redenumită în „Parcul Andrieș”.

La începutul perioadei sovietice, oranjeria a dispărut și consiliul orașului a fost angajat în silvicultura parcului, dar treptat cultura parcului a ajuns în decădere, arbuști și copaci nu au fost îngrijiți în mod regulat. În 2018, Primăria Bălți a încercat să taie complet mai mulți copaci, deși nici în ultima perioadă Întreprinderea Municipală responsabilă de îngrijirea grădinilor publice nu a efectuat îngrijirea regulată necesară a plantelor, corespunzător tipului original de parc - parcul obișnuit al școlii de grădinărit franceze.

Din 1993, parcul a fost recunoscut ca monument arhitectural național istoric fără a menționa denumirile sovietice și post-sovietice și inclus sub numărul 38 din secțiunea Bălți în lista monumentelor naționale protejate de stat. Construirea oricăror obiecte pe teritoriul său nu este prevăzută de dispozițiile legale și regulamentare de urbanism fie naționale sau locale.

De la independența Republicii Moldova în acestă grădiniă publică continuă degradărea florei și faunei, a dispărut fântâna arteziană, dispar aleele pietonale istorice simetrice, în special aleea circulară, care a fost blocată de numeroase construcții. Deși Inspecția de Stat în Construcții a depistat numeroase încalcari și a cerut sistarea lor. La fel au fost constatate încălcări și de Consiliul Național al Monumentelor Istorice care nu a dat nici un aviz pozitiv pentru construcțiile date cerând măsuri urgente pentru salvgardarea monumentului istoric

În parc au fost construite 4 restaurante și cafenele. Deși Inspectoratul de Stat a suspendat lucrările de construcție în 2015, ultima, a patra, clădire cu două etaje a fost finalizată recent.

***

Канцелярия Главы

Российского Императорского Дома

Е.И.В. Государыни Великой

Княгини Марии Владимировны

Его Императорскому Величеству Государыне Великой Княгине Марие Владимировне,

Позвольте адресовать это письмо Вашему Величеству - просьбу о помощи в гражданской инициативе по восстановлению и реконструкции исторической зеленой зоны Бельц, национального исторического памятника архитектуры: Мариинского общественного сада в муниципии Бельцы, Молдова.

Краткое историческое введение

Генеральный градостроительный план города Бельцы от 9 февраля 1845 г.

Генеральный градостроительный план города Бельцы от 1856 г.

Парк, как общественный сад французской парковой школы, с оранжереей и пешеходными аллеями регулярной геометрической формы, атестирован исторически уже в 1818 году, находится в историческом центре Бельц и занимает площадь около 32 767 м² с внешним периметром длиной приблизительно 805 квадратных метров. Расположение общественного сада подтверждается первым генеральным градостроительным планом города от 1845 года, утвержденным российским Императором Николаем I. После остановки в Бельцах в 1856 году Императрицы Марии Александровны, общественный сад получил название и сохранился в первоначальном виде и при племяннице первой Марии, упомянутой выше - Королевe Румынии Марии во времена Королевства Румыния.

Улица (выделена красным на плане 1845 года выше), которая сейчас носит название «Михая Садовяну», была названа во времена Российской Империи «Мариинским бульваром», а во времена Королевства Румыния улицей «Реджина Мария».

Регулярные геометрические формы аллей сквера хорошо видны на цветной копии городского градостроительного плана города Бельцы, выполненной в 1909 году с планов 1845, 1882 и 1888 годов.

В советский период (юрисдикция СССР), связь общественного сада с королевскими домами Европы не упоминалась: Дом Гольштейн-Готторп-Романов и Дом Гогенцоллерн-Зигмаринген. Также перестал употребляться термин «общественный сад», и это зеленое пространство стало определённое время называться в разговорной речи без какого-либо официального решения «Парк Пушкина». С начала 1960-х годов в парке начали устанавливать аттракционы, перекрывая геометрический дизайн симметричных аллей парка. На официальный запрос адресованный мэрии Бельц относительно другого разговорного названия, которое в настоящее время используется «Парк Андриеш», был получен ответ от мэрии Бельц, что неизвестно, откуда произошло такое название, и не существует никакого решения, на основании которого Мариинский общественный сад был бы переименован в «Парк Андриеш».

В начале советского периода, оранжерея исчезла и горсовет занимался сильвикультурой в парке, но постепенно парковая культура пришла в упадок, за кустарниками и деревьями не ухаживали регулярно. Даже в последнее время Муниципальное Предприятие по уходу за скверами не осуществляет необходимый регулярный уход за растениями, соответствующий первоначальному типу парка - типичному парку французской парковой школы.

С 1993 года парк был признан национальным историко-архитектурным памятником без упоминания советских и постсоветских названий и включен под номером 38 в раздел касающийся Бельц в список национальных памятников, охраняемых государством. Строительство любых объектов на его территории не предусмотрено градостроительными законодательными или регуляторными положениями, будь то национальными или местными.

С момента обретения Республикой Молдова независимости в этом сквере продолжается деградация флоры и фауны, исчез артезианский колодец, исчезли симметричные исторические пешеходные аллеи, в частности круговая аллея, которая была заблокирована многочисленными постройками, не смотря на то, что Государственная строительная инспекция выявила многочисленные нарушения и потребовала их прекращения. Нарушения были также обнаружены Национальным советом исторических памятников, который не дал положительной оценки данным сооружениям, потребовав срочных мер по сохранению этого исторического памятника.

На территории парка построены 4 ресторана и кафе. Хотя Государственная инспекция приостановила строительные работы в 2015 году, последнее, четвертое, двухэтажное сооружение был недавно построено.

Solicitarea de asistență

În cadrul mai multor inițiative civice din partea locuitorilor ai orașului Bălți, acțiunilor de conștientizare a istoriei acestei grădine publice unice în Moldova, susținute de presa locală precum și ONG-uri, tinând cont și de poziția a Consiliul naţional al monumentelor istorice exprimată pe marginea cauzei în instanța de judecată cu privire la anularea actelor de cumpărare-vânzare a terenurilor municipale din perimetrul Grădinii publice Maria, activiști civici subsemnați și pur și simplu actuali sau foști Bălțeni au elaborat următorul plan de acțiuni pentru reabilitarea Grădinii publice Maria:

1) Redenumirea și restabilirea prin decizia oficială a consiliului municipal Bălți a denumirii oficiale „Grădina publică Maria”;

2) Schimbarea locației caruselelor, morminelor și construcțiilor în afară perimetrului Grădinii publice Maria, reconstrucția minimizată a WC-ului public în stil istoric Belle Époque;

3) Restabilirea aleelor pietonale și formelor lor geometrice regulare;

4) Plantarea arbuștilor, copacilor și plantelor;

5) Instalarea luminatului și băncilor în stil istoric Belle Époque precum și a unei fântâne arteziane în stil istoric Belle Époque;

6) Montarea unei amenajări mici ușoare demontabile în stil istoric Belle Époque pentru vânzarea snackurilor;

7) Instalarea gardului în stil istoric Belle Époque;

8) Reconstrucția oranjeriei

În cadrul planului menționat mai sus, am fi recunscători Majestății Voastre pentru orice implicare a Familiei Regale a României în orice etapă a planului propus mai sus (sau și modificarea/ameliorarea lui) privind reabilitarea și reconstrucția Grădinii publice Maria la Bălți, inclusiv, fie această implicare mediatică, organizatorică, tehnică, politică sau și financiară după posibilități și disponibilitatea Majestății Voastre.

Ținând cont de relațiile de rudenie între Familia Regală a României și Casa Imperială Rusă precum și de istoria turbulentă a orașului Bălți și a Basarabiei în general, ne permitem să cerem respectuos de la Majestatea Voastră ca acțiunea Casei Regale a României să fie în măsura posibilităților, cel puțin simbolic, coordonată cu Casa Imperială Rusă, care ar putea acorda și ea la rândul ei un eventual ajutor pentru renașterea acestei grădinii publice unice în Republica Moldova. Precizăm că efectuăm aceeași cerere de asistență pe lângă Casa Imperială Rusă, Ministerul de cultură a României și Ministerul de cultură a Federației Ruse.

În acest context, ca un semn pacificator și conciliator, dar și în același timp ca un semn de recunoaștere a istoriei, propunem să instalăm în Grădina publica Maria un monument Reginei Maria a României și un monument Împărătesei Maria Alexandrovna precum și sugerăm ca întreg gardul împrejur al Grădinii publice Maria să fie decorat cu efigiile Reginei Maria a României și a Împărătesei Maria Alexandrovna.

Pentru reamintire, jos găsiți imaginea fotografiată a Grădinii publice Maria pe timpurile Regatului României.

Rămânem la dispoziția Majestății Voastre pentru orice complement de informație și așteptăm cu drag oricând Majestatea Voastră la Bălți.

Запрос о помощи

В рамках нескольких гражданских инициатив жителей Бэлць, действий по повышению осведомленности об истории этого уникального в Молдове общественного сада, поддержанных местной прессой и неправительственными организациями, с учетом позиции Национального совета исторических памятников, выраженной по делу в суде относительно аннулирования актов купли-продажи муниципальных земель в периметре Мариинского общественного сада, нижеподписавшиеся общественные деятели и просто сегодняшние или бывшие Бельчане разработали следующий план мероприятий по восстановлению Мариинского общественного сада:

1) Переименование и восстановление официальным решением муниципального совета Бэлць официального названия «Мариинский общественный сад»;

2) Изменение расположения аттракционов, могил и построек вне периметра Мариинского общественного сада Марии;

Эвакуация (или переезд в другую часть города за периметр Мариинского общественного сада) и снос существующих построек, а также установленных аттракционов, премещение двух захоронений солдат павших во Второй Мировой Войне на военное кладбище, уменьшенная реконструкция публичного туалета в историческом стиле Belle Époque;

3) Восстановление пешеходных аллей и их правильных геометрических форм;

4) Посадка кустарников, деревьев и растений;

5) Установка освещения и скамеек в историческом стиле Belle Époque, а также артезианского фонтана в историческом стиле Belle Époque;

6) Установка небольшого, легко разбираемого демонтируемого сооружения в историческом стиле Belle Époque для продажи закусок;

7) Установка заборного ограждения в историческом стиле Belle Époque;

8) Реконструкция оранжереи

В рамках вышеупомянутого плана мы были бы благодарны Вашему Величеству за любое участие Российского Императорского Дома на любом этапе вышеупомянутого плана (в том числе его изменение/улучшение)восстановления и реконструкции Мариинского общественного сада в Бельцах, включая медийное, организационное, техническое, политическое и даже финансовое вовлечение в зависимости от возможностей и доступности Вашего Величества.

Принимая во внимание родственные отношения между Российским Императорским Домом и Королевским Домом Румынии, а также бурную историю Бельц и Бессарабии в целом, мы позволяем себе уважительно попросить Ваше Величество, чтобы действия Российского Императорского Дома были, насколько возможно, как минимум символично скоординированы с возможной помощью, которую мог бы оказать Королевский Дом Румынии для возрождения этого уникального в Республике Молдова общественного сада. Уточняем, что мы обращаемся с такой же просьбой о помощи к Королевскому Дому Румынии, Министерству культуры Российской Федерации и Министерству культуры Румынии.

В этом контексте в знак согласия и примирения, а также в знак признания истории мы предлагаем установить в Мариинском общественном саду памятник Императрице Марии Александровне и памятник Королеве Румынии Марии и предлагаем чтобы изображения Императрицы Марии Александровны и Королевы Румынии Марии были включены в ограждение Мариинского общественного сада.

Напоминаем, что ниже вы можете найти сфотографированное изображение Мариинского общественного сада во времена Королевства Румыния.

Мы остаемся в распоряжении Вашего Величества для любой дополнительной информации, и мы с нетерпением ждем Ваше Величество в любое время в Бельцах.

Alexandr B., Diana G., Maxim B.

Share for Success

Comment

91

Signatures