sara moradi 0

راه حل سوم

10 people have signed this petition. Add your name now!
sara moradi 0 Comments
10 people have signed. Add your voice!
10%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

راه حل سوم امروز جهان بر سر يك دوراهي خطرناك قرار گرفته است. از يك سو چشم انداز دستيابي يك ديكتاتوري بنيادگرا ( رژيم ايران ) به سلاح اتمي و از سوي ديگر يك جنگ مهلك ديگر در منطقه. اما جامعه بين المللي ملزم به انتخاب بين ملايان مجهز به بمب اتم و يا جنگ نيست. يك راه سوم وجود دارد. تغيير دموكراتيك به وسيله مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها. امتياز دادن به ملايان راهي براي اجتناب از جنگ نيست بلكه احتمال جنگ را بيشتر مي كند. بايد هر چه زودتر واكنش نشان داد. ما وقت زيادي نداريم. هدف ملايان كسب سلاح هسته يي به عنوان اهرمي براي بقاي ديكتاتوري مذهبي و ابزار كار آمدي براي صدور بنيادگرايي و تروريسم است. آنها 18 سال جامعه بين المللي را در مورد برنامه هسته يي شان فريب دادند تا زماني كه شوراي ملي مقاومت آنها را افشا كرد. ما در مورد رژيمي صحبت مي كنيم كه حدود 30 سال است مردم خودش را سركوب كرده. 120 هزار تن را به دلايل سياسي اعدام نموده و پايه يي ترين حقوق مردم ايران را نقض كرده است. اين رژيم همچنان دهها تن از مخالفان را در خارج كشور ترور كرده است... سركوبي در ايران فقط به اعدامهاي سياسي, شكنجه زندانيان سياسي يا حتي اعدام در ملاء عام و سنگسار محدود نمي شود. در ايران نقض حقوق بشر در قانون نهادينه شده. شلاق زدن و قطع عضو در ملاء عام و در آوردن چشم از حدقه بخشي از قانون است. قوانين زن ستيزانه رژيم يك آپارتايد جنسي را بر زنان تحميل مي كند. زنان به خاطر رعايت نكردن مقررات پوشش لباس تحقير مي شوند و در ملاء عام شلاق مي خورند. اين رژيم كانون صدور بنيادگرايي و مهمترين حامي تروريسم در جهان است. با صلح در خاورميانه دشمني مي ورزد, رئيس جمهورش از جمله به نابودي آمريكا و حذف اسرائيل از نقشه جهان فراخوان مي دهد, و تلاش مي كند در عراق يك حكومت بنيادگرايي تحت الحمايه ايجاد كند. به اين خاطر است كه ملايان بزرگترين دخالت و كارهاي تروريستي را در عراق انجام مي دهند. از جمله راه اندازي جنگ داخلي بين شيعه و سني و كشتار آنها و استقرار مراكز مخفي حبس و شكنجه. بايد تاكيد كرد كه خطر از مداخلات و تروريسم رژيم در عراق, صد بار از خطر اتمي آن بيشتر است. جهان براي مقابله با چنين رژيمي تنها يك راه منطقي در پيش رو دارد؛ قاطعيت و سرعت عمل؛ شوراي امنيت بايد تحريم عليه رژيم را اعمال كند و جامعه بين المللي بايد حق مردم ايران براي مقاومت و نيل به آزادي را به رسميت بشناسد. توانمنديهاي شوراي ملي مقاومت براي ايجاد تغيير شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران كه سازمان محوير اين شورا مي باشد, از كشور هاي خارجي نه پول مي خواهد و نه سلاح. مقاومت ايران از پتانسيل و عناصر لازم براي ايجاد تغيير دموكراتيك در ايران برخوردار است: - اولا, اين مقاومت متكي به يك پايگاه وسيع مردمي, يك شبكه گسترده اجتماعي و حمايت گسترده ايرانيان در خارج كشور است و به همين دليل سركوب مطلق و زدوبندهاي ملايان نتوانسته آن را در هم بشكند. بيش از 4000 حركت اعتراضي عليه رژيم طي سال گذشته, به رغم فضاي خفقان, نشانه آمادگي جامعه براي تغيير است. - ثانيا, اين مقاومت داراي آلترناتيو سياسي شوراي ملي مقاومت, پارلمان در تبعيد با بيش از 530 عضو است كه 52 در صد آنها را زنان تشكيل مي دهند. در اين شورا نمايندگان اقشار مختلف مردم ايران از تمايلات سياسي گوناگون و اقليتهاي قومي و مذهبي حضور دارند. - ثالثا, اين مقاومت از يك نيروي متمركز و سازمانيافته در شهر اشرف در جوار مرز ايران و عراق برخوردار است كه به آن امكان بيشترين تاثير گزاري را در تحولات ايران مي دهد... مواضع و برنامه هاي مقاومت مقاومت ايران قبل از هر چيز يك جنبش انساني است كه براي احياي ارزشهاي انساني كه توسط بنيادگرايان تخريب شده است مبارزه مي كند و معتقد است آزادي بزرگترين وديعه انساني است. ايمان عميق به آزادي, به مقاومت ايران نيروي ايستادگي در مقابل سختيهاي مبارزه عليه يك ديكتاتور مذهبي را داده است. هدف مقاومت به دست گرفتن قدرت به هر قيمت, نيست بلكه تضمين آزادي و دموكراسي, به هر قيمت است. از همين رو شوراي ملي مقاومت متعهد است تا ماكزيمم شش ماه بعد از سرنگوني رژيم انتخابات آزاد براي مجلس مؤسسان و قانونگذاري را برگزار نمايد و اداره كشور را به نمايندگان منتخب مردم واگزار مي كند. ديدگاههاي مقاومت ايران براي ايران فردا به شرح زير است 1. از نظر مقاومت آراي مردم تنها ملاك سنجش است و بر همين اساس خواهان يك حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم است. 2. مقاومت خواهان يك نظام كثرتگرا, آزادي احزاب و اجتماعات هست. در ايران فراد به كليه آزاديهاي فردي احترام مي گذارد. عقيده و بيان و مطبوعات كاملا آزاد و هر گونه سانسور و تفتيش عقايد ممنوع است. 3. در ايران آزاد شده فراد, از لغو حكم اعدام دفاع مي كند و نسبت به آن متعهد است. 4. مقاومت ايران جدايي دين و دولت را برقرار خواهد كرد, هرگونه تبعيض در مورد پيروان كليه اديان و مذاهب ممنوع خواهد بود. 5. به برابري كامل زنان و مردان در كليه حقوق سياسي و اجتماعي و مشاركت برابر زنان در رهبري سياسي معتقد است. هر گونه اشكال تبعيض عليه زنان ملغي خواهد شد و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود. 6. مقاومت خواهان ايجاد يك نظام قضايي مدرن مبتني بر احترام به اصل برائت, حق دفاع, حق دادخواهي, حق برخورداري از محاكمه علني و استقلال كامل قضات است. مجازاتهاي بي رحمانه و تحقير آميز در ايران آينده, هيچ جايي نخواهد داشت. 7. مقاومت متعهد به ”بيانيه جهاني حقوق بشر“ و ميثاقها و كنوانسيونهاي بين المللي از جمله, ”ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي“, ”كنوانسيون عليه شكنجه“ و ”كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان“ مي باشد. 8. مالكيت شخصي, سرمايه گذاري خصوصي و بازار آزاد را به رسميت مي شناسد. 9. سياست خارجي مقاومت مبتني بر همزيستي مسالمت آميز, صلح و همكاريهاي بين المللي و منطقه يي و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود. 10. مقاومت ايران خواستار آن است كه ايران آزاد فردا يك كشور غير اتمي و عاري از سلاحهاي كشتار جمعي باشد.

Sponsor

rahe hale sevom, ncri, shoraye melliye moghavemat, pmoi, sazman mojahedin khalghe iran,

Links

http://hoviateirani.blogfa.com/
Share for Success

Comment

10

Signatures