actiegroep promotiestudent 0

Experiment promotiestudent NEE

4410 signers. Add your name now!
actiegroep promotiestudent 0 Comments
4410 signers. Almost there! Add your voice!
89%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

The following petitioners ask the Dutch Minister of Education to cancel the planned experiment with the introduction of student PhD candidates ('promotiestudenten'). The proposed measure will be detrimental to the quality of research and will therefore benefit neither universities nor PhD candidates. The measure fundamentally misrepresents the relationship between PhD candidates and universities.

Furthermore, the petitioners ask the Dutch universities not to participate in the experiment, for the same reasons.

To sign the petition, click on the button to the right.Want more information first?See below for details (in Dutch and English).

-----------------For English, scroll down-------------------

Wat is er aan de hand?

De minister van onderwijs wil de arbeidsvoorwaarden van promovendi op de schop nemen. Het plan is om een Algemene Maatregel van Bestuur door te voeren, zodat universiteiten promovendi kunnen aanstellen die geen werknemer zijn. Zij hebben bijvoorbeeld geen recht op pensioen of bescherming onder de CAO. Deze promovendi zullen leven van alleen een beurs.

Waarom is dit slecht?

Nederlandse universiteiten maken deel uit van de academische wereldtop. Nederland is ook een van de weinige landen waar promovendi werknemers zijn van de universiteit. Onderzoek is een kerntaak van de universiteit, en een groot deel van het Nederlandse onderzoek wordt uitgevoerd door promovendi. Daarmee dragen promovendi, anders dan studenten, bij aan de primaire activiteiten van de universiteit: zij delen in de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze kerntaak, en worden als zodanig vergoed. Deze arbeidsrelatie ligt aan de kern van het succes van de Nederlandse academie.

Bij gevolg behoren Nederlandse promovendi wetenschappelijk gezien tot de meest productieve, en Nederlandse universiteiten trekken talent aan van over de hele wereld. Als de overheid de vooraanstaande en volwaardige positie van haar toekomstige wetenschappers wil behouden, dan is het niet verstandig het huidige systeem te ondergraven.

Maar het is alleen een experiment!

De VSNU, de vereniging van universiteiten, is al jaren aan het lobbyen voor invoering van het bursalenstelsel (zie ook dit artikel). Dit is geen experiment. Wat wordt er precies onderzocht? Nergens wordt gedegen beschreven hoe het experiment uitgevoerd zal worden, welke aspecten men zal bestuderen of hoe de resultaten geïnterpreteerd zullen worden. Buiten de kostenbesparing die het stelsel de universiteiten en de overheid zal opleveren, is niemand geïnteresseerd in de uitkomsten.

Wij voorzien echter een drietal negatieve gevolgen. Ten eerste: als promovendi goedkoper worden voor de universiteit, dan zullen er meer promovendi aangesteld worden per begeleider. Hierdoor zal de kwaliteit van begeleiding dalen, waar de output en toekomstige mogelijkheden van de promovendus onder lijden.

In de tweede plaats zal het contrast tussen de omstandigheden van promovendi en die van leeftijdsgenoten stijgen. Afgestudeerden met een master titel draaien volwaardig (dus niet als student) mee in het bedrijfsleven, waardoor hun carrièremogelijkheden groeien. Waar in het Angelsaksische systeem een PhD de baankansen vergroot, is een PhD in de Nederlandse niet-academische wereld eerder een minpunt. Als promovendi ook nog rechten op bijvoorbeeld doorbetaald ouderschapsverlof -relevant in deze levensfase – , pensioenopbouw en wachtgelduitkering moeten missen, zal wetenschappelijk talent een lucratieve baan elders prefereren.

Tenslotte creëert het binnen de universiteiten een gevoel van onrechtvaardigheid onder de promovendi . Zij doen hetzelfde werk, maar tegen verschillende vergoedingen, en met een verschillend niveau van wetenschappelijk aanzien. Hierdoor worden extra verwachtingen gecreëerd voor mensen met een arbeidscontract, terwijl promovendi met een beurs ongeacht hun werkelijke niveau als tweederangs gezien zullen worden.

Waarom heeft de overheid die nadelen zelf niet gezien?

Een stelsel met studentpromovendi is binnen het Angelsaksische opleidingssysteem gebruikelijk. Dat wil echter niet zeggen dat het automatisch leidt tot een hoog wetenschappelijk niveau. In Nederland breekt het bursalenstelsel de waarden af die ons sterk maken. Als de overheid in de top vijf van kennislanden wil blijven en wetenschappelijk talent, met name in de bètawetenschappen, wil behouden, dan is invoering van het bursalenstelsel niet het juiste antwoord. Dit was ook de conclusie van de Raad van State in November 2012, in een advies over de plannen.

Het welzijn van de universiteit is een zorg van alle promovendi. We willen dat de universitaire bul niet aan waarde verliest. We willen dat de volgende generatie met enthousiaste ambitie en in gezonde arbeidsomstandigheden aan de slag kan.

Wat kan ik doen?

Ten eerste, teken de petitie! Vertel je vrienden, collega's, studenten, en begeleiders hier over. Lees over de achtergronden van het experiment, en over onze bezwaren, op de website http://promotiestudent.wordpress.com. Als je meer informatie wilt, zijn wij te bereiken via promotiestudent@yahoo.com.

--------------English version-----------------------

What is going on?

The Minister of Education is trying to gut the employment conditions of PhD candidates. Her plan is to change the law to make it possible for Universities to employ PhD students that are not employees. These PhD candidates will count as students, receiving a stipend instead of a salary. Therefore, they will be without legal protection based on the Collective Labor Agreement and will not receive any benefits.

Why is this a bad idea?

Dutch universities are among the best research universities in the world. The Netherlands are also one of the few countries in the world where PhD candidates are employees of the university. These facts are not unrelated: The mutual respect that comes from a fair working relationship lies at the core of the success of the Dutch university system

Research is one of the core tasks of the university, and a large share of Dutch academic research is performed by PhD candidates. Since PhD candidates share the responsibility for this core task, they should be viewed as employees, and remunerated as such.

Dutch PhD candidates are among the world's most scientifically productive, and Dutch universities attract academic talent from all over the world. If the Dutch government wants to keep the Netherlands in its leading position in academia, it should not undermine the current system.

But it is only an experiment!

The VSNU, the association of Dutch universities, has been lobbying for this change for years. This is not an experiment. What are they trying to find out? There has been nothing to indicate how, when, or even if they are going to evaluate the outcomes of this 'experiment'. In fact, nobody cares about the outcome. The most important argument from the universities' perspective seems to be a reduction of the cost of a PhD candidate.

However, we predict three negative consequences. First of all: if PhD candidates become cheaper for universities, more PhD candidates will be appointed per supervisor. This will have a negative effect on the quality of supervision, and harm the output and future prospects of PhD candidates.

Second, the contrast between the employment conditions of PhD candidates and graduates working in other sectors will increase. Graduates with Master degrees working in industry are employees, not students. When PhD candidates miss out on benefits like parental leave, pension rights, and unemployment benefits, scientific talent will prefer a lucrative job elsewhere.

Finally, this system will create a feeling of inequality among PhD candidates working within the same university. They will perform the same tasks, but for different remuneration and scientific prestige. This will create higher expectations for PhD candidates with an employment contract, whereas PhD candidates receiving a stipend will be seen as second-class, regardless of their actual quality.

The well-being of the university is a concern for us all. It is our duty to make sure that when we leave the university, it is in as good a shape as when we arrived here. You probably chose this country because of its excellent research climate, and the continued value of your degree depends on it staying like that.

What can I do?

First, you should sign our petition. If you want to help more, pass the link to the petition along to others, speak to them about this problem, share it on facebook, and get your friends and colleagues to sign the petition. If you want more information, contact us at promotiestudent@yahoo.com

Links

http://promotiestudent.wordpress.com
Share for Success

Comment

4410

Signatures