Mohammad Yousefzadeh 0

Prevent War With Iran

164 signers. Add your name now!
Mohammad Yousefzadeh 0 Comments
164 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

آگاهی وهشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان

در سه دهه ی گذ شته تحولاتی در جهان به وقوع پیوسته است که اند یشمندان از آن به عنوان یک کاسه گی جهانی یا دوران گلوبالیزاسیون نام میبرند. این تغییرات جهانشمول نه تنها به فروپاشی نظام پس از جنگ جهانی دوم به سرکردگی امپریالیزم آمریکا پایان داد، بل خودِ آمریکا را نیز به تدریج از قدرقدرتی انداخت و هژمونی آن را در عرصهی جهانی ساقط کرد. بهعبارت دیگر، دنیائی که به دوران آمریکا معروف بود از درون متلاشی شد، و در مرحلهای بالاتر از نظام سرمایه داری،از اواخر دهه ی 1970 شروع به رشد کرد. اما آمریکای زخم خورده و دوران باخته، بهویژه پس از فروپاشی شوروی (که یکی ازاثرات فروپاشیاش نیز جهانی شدن میباشد)، عرصهی دوران انتقال را خالی دیده و در خیال خویش در صدد تصاحب جایگاهی هژمونیک در قرن بیست و یکم بر آمد. غافل از این که نه عقربهی زمان هیچگاه به عقب بر می گردد ونه این ساختار عینی و دوران جهانشمول به قهقرا میگراید. در این فرایند حساس تنها دو راه برای آمریکا باقی مانده بود: تسلیم به عینیت روزافزون جهان موجود و یا تلاش مذبوحانه برای بازگشت به گذشته. در این رابطه خوب است که به اشغال عراق وافغانستان و شکست مفتضحانه آمریکا در هر دو جبهه بنگریم تا بتوانیم به دلیل عینی دوران افول آمریکا پی ببریم. این شکست ها تنها شکست جنگی نیست؛ شکست آمریکا شکستی دورانی است که با این گونه عملیات جنایتکارانه حل نخواهد شد. از سوی دیگر نبود هژمونی آمریکا در جهان، به ویژه در منطقه خاورمیانه، و فشارهای روزافزون مردم جهان بر اسرائیل در رابطه با توقف شهرک سازی در مناطق اشغالی وحل مناقشه با مردم فلسطین، اسرائیل را برآن داشته که کماکان بهدنبال دستاویزی ماهرانه برای شانه خالی کردن از برقرای صلحی پایدار، که بر اساس مصوبهی 242 سازمان ملل متحد در ویژگی بازگشت به مرزهای پیش از جنگ 1967 با سرزمینهای فلسطینی می باشد، بگردد.در حالی که بلندپایه ترین مقامات نظامی و سیاسی آمریکا واسرائیل از بی پایه بودن ادعاهای دولت نژاد پرست و فاشیستی اسرائیل کاملأ باخبرند، با اینهمه به اقتضای سیاست روز هر روز بیش از پیش بر طبل جنگ نواخته میشود و همچنان بازار هیاهو و جو سازی برای حمله پیشگیرانه به ایران در بلندگوهای غرب داغ است.

با توجه به آنچه که در بالا گفته شد ما امضا کنندگان این نامه سرگشاده اعلام میکنیم:

1- ما با ساخت و انباشت و بازساخت هرگونه جنگ افراز کشتار جمعی وبهویژه از نوع اتمی آن به شدت مخالفیم و بر خلع سلاح کامل جهانی پای میفشریم وباورمندیم که که وجود این گونه سلاحهای خونبار نه تنها صلح پایدار را برای مردم جهان به ارمغان نمی آورد، بلکه هستی بشریت را نیز در خطر نابودی قرار خواهد داد .

2- ما این ادعا که " ایران اتمی تهدیدی برای اسرائیل ومنطقه و آمریکا است " را یک شعار فرصت طلبانه سیاسی، فریبکارانه و دروغ و یک دغلبازی آشکار که خرد جمعی انسانها را ناچیز میشمرد میدانیم و اعلام میکنیم کاملأ با جنگ مخالفیم و آن را مایه بر باد رفتن هستی صدها هزار ایرانی و نابودی زیرساختارهای اقتصادی ایران میانگاریم. بنابراین، آشکارا اعلام میکنیم که با هرگونه تجاوز و حمله به ایران مخالفیم و متجاوزان را جنایتکاران علیه بشریت دانسته و شایستهی پیگرد بینالمللی و محاکمه در دادگاههائی نظیردادگاه نورنبرگ میشماریم. تجاوز و حمله به ایران را درهر پوشش وهر دلیل و بهانه محکوم میکنیم.

3- ما کشورهائی را که به دلائل خاص مخالف یک ایران آزاد،مستقل و نیرومند هستند و به بهانه واهی اتمی شدن سرزمین مادری ما ، با برنامهریزی حملات نظامی و سایراقدامات غیرانسانی دیگر، در خیال تجزیهی مملکت ما روزشماری میکنند به شدت محکوم میکنیم.

4 - ما رژیم مستبد و ضد مردمی حاکم بر ایران را محکوم میکنیم و اقدامات ابلهانه وشعارهای بیمایه و توخالی و تحریک کننده این حاکمیت ارتجاعی را در راستای خواست دشمنان ایران ارزیابی میکنیم و بر این باوریم که کردارها و گفتارهای رهبران رژیم اسلامی به روشنی در راستای منافع دشمنان ایران است.

5- ما تمامی تحریمهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی را به سود سرکوبگران حاکم بر ایران میدانیم و بر این باوریم که نخستین قربانی این تحریمها تنها زحمتکشان وتهیدستان میلیونی میهنمان میباشند که خود هماینک بار سنگین ناداری را بیش از پیش بر گرده خود احساس میکنند. اگرنه ویژهخواران و دزدان چیره بر ثروت و اموال ملت ایران نه تنها آسیبی از این تحریمها نخواهند دید، بل این چپاولگران که جنگ را از الطاف خفیه و طولانی شدن عمر رژیم جنایتکار اسلامی به حساب میآورند، بیگمان بهغارت و چپاول خود خواهند افزود

6- ما به مردم صلحدوست جهان اعلام میکنیم که هرگونه حمله نظامی به ایران، به طولانیترشدن عمرحکومت ننگین جهل وجنون و خرافات ولایت فقیه و تحکیم سلطه آن برمردم ستمکشیدهی ما، و در نتیجه بهعدم ثبات منطقه کمک خواهد کرد، عدم دخالت کشورهای دیگر، به ملت ما مجال میدهد که با سازمانیافتگی لازم، به سرنگونی حکومت اسلامی واستقرار یک نظام دمکراتیک و قانونمند اقدام کنند، واز جانشینی رژیم فعلی با دولتهای دست نشانده اجانب جلوبگیرند

هدف ملت ما بنیان نهادن نظامی است که براساس احترام به حقوق وشخصیت انسانی و شرکت آحاد مردم ایران در سرنوشت خود وهمچنین رابطهی مودتآمیز، با احترام متقابل به همهی کشورهای جهان، شکل یافته باشد. در ایران به گواهی تاریخ دویست سال گذشته حمله به حریم کشورهای همجوار هیچگونه سابقهای نداشته است. جنگهای ایران بیشتر دفاع ازمیهن بوده است تا حمله. ما بار دیگر، از همهی آزادگان جهان و نهادهای دمکراتیک میخواهیم که به احترام حرمت و ارزش جان انسانها و میثاقهای حقوق بشری با همهی توانشان درپیشگیری از فاجعه جنگ علیه ایران با مردم ما همصدا شوند

7 - ما همهی کسانی را که با نام ایرانی یا غیر ایرانی دشمنان را به تجاوز به کشورمان دعوت و یا تشویق میکنند، جاده صاف کن کشتار سنگین ایرانیان و ویرانی جبران ناکردنی ایران میدانیم و آنان را خائن به ملت ایران و میهنمان اعلام میکنیم.ما همچنین نیروها و گروه هائی را که به ایران حمله و یا قدرتهای جهانی را به این کار دعوت کنند، با هر شناسنامهای که دارا باشند دشمنان ملت ایران میدانیم

8 - ما به اعضای سازمان ملل متحد هشدار میدهیم که تهدیدات حمله به ایران خلاف قوانین بینالمللی است و آنان را مسئول تمام اتفاقات و وقایعی میدانیم که از غفلت و طفره رفتن از مسئولیت خطیر عضویت آنان در این سازمان سرچشمه میگیرد. در این میانه یک عضو سازمان ملل، عضو دیگر آن سازمان را به جنگ و ویرانی تهدید کرده است، اما هنوز هیچ کشوری از این جنگطلبی بیآزرم که نمونههای آن را تنها در قرون وسطا میتوان یافت، شکوه نمیکند. ما مواضع سیاستمداران دولتهای پشتیبان اسرائیل را مبنی بر این که اسرائیل از حق «حمله پیشگیرانه» برخوردار است، را شدیدأ محکوم میکنیم، زیرا مواضعی جنگافروزانه است. ما همچنین برخورد دوگانهی دبیرکل سازمان ملل را، که آن جملههای ادا شده از سوی حاکمان بر ایران رانفرتانگیز میخواند و آنها را محکوم میکند، اما در برابر اینهمه تهدیدات بسیارخطرناک و تبهکاری آشکار علیه تمامیت ارضی ایران به سکوت بسنده میکند، محکوم میکنیم.

نعمت آزرم ، سیروس بینا ، یونس پارسابناب ، محمدجعفری ،فضل اله روحانی ، حمید زنگنه ، منوچهر صالحی ، نورالدین غروی -محمد یوسف زاده

امضاهای درپی ، حمید روشن ، محمد حسیبی ، پرتو نوری اعلا ، محمد برقعی ، سرژآراکلی ، سعید سلطانپور، آمادور نویدی،فریبا صالح زاده ،احمد مشعوف ، الهه شکرائی ، داریوش پویان احمدمزارعی ، منوچهرفاضل ،مسعود شب افروز بیژن آبادی، شهرام فداکار مهردادسیدعسگری-حزب ملت ایران،اشکان رضوی -جبهه ملی ایران

رسانه ها وسایتها -رادیو آزادگان ، رادیو ندا ، سایت چه بایدکرد ، سایت راه حل ، نشریه اشتراک ، سایت گلشن وبلاگ ظفرسرخ سایت سازمان سوسیالیستهای ایران،تلویزیون مردم - مردم تی وی ، جنبش قلم ،جبهه ضد تجاوز و ضد تحریم اقتصادی علیه ایران،سایت محمدنوری زاد

پرسشهای خودرا میتوانید درآدرس زیرمطرح نمائید

radioazadegan@yahoo.com

Sponsor

نعمت آزرم ، سیروس بینا، یونس پارسابناب، محمد جعفری، فضل اله روحانی، حمید زنگنه، منوچهر صالحی، نورالدین غروی، محمد یوسف زاده

Links

RadioAzadegan- Youtube

http://www.youtube.com/my_videos?feature=mhee

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

RadioAzadegan-Twitter

https://twitter.com/#!/RadioAzadegan

 

RadioAzadegan-  Facebook

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=747011728

 

http://iran57video.blogspot.com/

Share for Success

Comment

164

Signatures