Ally Lazer 0

PETISYON ADRESE A PREMYE MINIS, SIR ANEEROOD JUGNAUTH

84 people have signed this petition. Add your name now!
Ally Lazer 0 Comments
84 people have signed. Add your voice!
9%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Etan done ki M. Anil Gayan finn fer buku ditor depi ki li ti nome Minis Lasante, ant-ot:

- Li finn aret net pran nuvo pasyan dan program Methadone, ene tretman ki stabiliz dimunn ki ena depandans lor ladrog dan fami lopyom;

- Li finn liye so desizyon sosyo-medical. e li kontiyn liye li, avek lefet ki ena abitan sertin landrwa, inklir dan so prop sirkonskripsyon, ki truv inkonvenyan ki ena dimunn pe met lake pu Methadone dan zot landrwa; tandi ki li ti bizin ena lezot remed pu sa inkonvenyan la;

- Li finn instiye enn program suboxone-naltrexone ki pa sifi pu ranplas program Methadone

- Li inpotek program lesanz sereng, enn program ki anpes maladie kuma HIV et epatit faner, par exziz kart idantite dimunn konserne, kan tu dimoune kone ki li enn ofans pu ena sereng alor Leta bizin met enn lekran ant limem ek idantite dimunn ki esanz sereng ki finn servi pu sereng nef, li finn osi inpoz enn kota lor nomb sereng, sanki li fer enn deba piblik pu eklersi komye sereng anfet neseser pu esanze

- Li pe agir dan enn fason neglizant par minimiz lefe devastateur nuvo fami ladrogue ki tultan pe sanz so natir pu evit kad lalwa existan apel ''sintetik"; li an-port-a fo ar lezot Minis , Depite, Vis Prezidan repiblik, responsab lopital Brown Sequard, ek mem ADSU lor gravite problem; li pe fwir so responsabiliter pu averti zenn lor danze, plito ki niye problem la; li finn indwir popilasyon ek Komisyon Danket an erer lor lanpler abi ek trafik ladrogue sintetik dan pei

- Li pa pe lans enn deba nasyonal profon lor politik otur fayit lapros represif lor ketsyon itilizasyon ek abi ladrog, an general;

- Lor ene plan pli global, li pe met dibut ene system lasirans prive pu fonksyoner, setadir li pe truv lasante piblik pa ''ase bon'' pu fonksyoner, tandi ki li so devwar fer li vinn enn servis exelan ou tu dimoune dan pei

- Nu, dimunn ki finn siyne anba, fer apel au pu revok M. Anil Gayan kuma Minis Lasante.

Share for Success

Comment

84

Signatures