sam hur 0

Peticija proti baznim postajam GSM-R Slovenskih železnic

465 people have signed this petition. Add your name now!
sam hur 0 Comments
465 people have signed. Add your voice!
47%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Z A H T E V A M O:

1. Takojšnjo ustavitev vseh del na spornih lokacijah baznih postaj GSM-R.

2. Da se s prizadetimi ljudmi vzpostavi partnerski dialog v zvezi z določanjem lokacij spornih baznih postaj.

3. Da se sporne lokacije baznih postaj umaknejo stran od naselij, s takšnimi odmiki od stanovanjskih in drugih ranljivih objektov in dejavnosti, da ne bodo vplivale na zdravje ljudi in zmanjševale vrednosti njihovih nepremičnin, po zgledu najboljših praks v državah EU!

4. Da nosilci projekta razkrijejo zainteresirani javnosti vse pomembne tehnične in poslovne podatke in namene v zvezi s sistemom GSM-R, predvsem tudi glede morebitnega trženja antenskih stolpov za potrebe operaterjev mobilne telefonije.Zbrani podpisi bodo predani

G. Borut Pahor, Predsednik Republike Slovenije
G. dr. Miro Cerar, Predsednik Vlade Republike Slovenije
Ga. Irena Majcen, Ministrica za okolje in prostor
G. dr.Peter Gašperšič, Minister za infrastrukturo
Ga. Vlasta Nusdorfer, univ. dipl. prav., Varuhinja človekovih pravic RS

Podpisniki peticije smo ogorčeni nad aroganco in izmuzljivostjo Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter institucij in nekaterih posameznikov, ki vodijo postopke za izgradnjo digitalnega železniškega radijskega omrežja GSM-R, ker se pri določanju mikrolokacij baznih postaj upoštevajo le tehnični in ekonomski kriteriji, popolnoma pa se zanemarjajo znanstveno že dokazani vplivi elektromagnetnega sevanja na počutje in zdravje ljudi in negativen vpliv bližine baznih postaj na tržno vrednost nepremičnin državljanov.

1. Način priprave in vodenja projekta so nesprejemljivi in predstavljajo grobo kršenje zavez RS iz »Arhuške konvencije«, ki postavlja standarde za sodelovanje javnosti pri posegih v prostor, ki vplivajo na okolje. Sporne lokacije baznih postaj so predvidene v neposredni bližini stanovanjskih objektov in drugih varovanih kategorij prebivalstva, pri čemer odgovorni za projekt ne kažejo nikakršne pripravljenosti za spremembo predvidenih lokacij!

2. Nosilci projekta šele pod pritiskom prizadete in okoljsko ozaveščene javnosti razkrivajo in pojasnjujejo tehnične in poslovne vsebine projekta, ki so bistvenega pomena za oceno zdravstvenih tveganj za okoliško prebivalstvo, kot so jakosti posameznih baznih postaj in
predvideno trženje antenski stolpov za potrebe drugih operaterjev mobilne telefonije, v skladu z določbami Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur.l. RS št. 109/2012). Slednji
nalaga investitorjem skupno gradnjo in uporabo komunikacijskih omrežij, kar pomeni, da bodo isti antenski stolpi prej ali slej, brez kakršnega koli sodelovanja javnosti, nosili tudi antene mobilnih operaterjev, katerih signal ni usmerjen, kot je to predvideno za GSM-R. To novo dejstvo pa spremeni bistvene okoliščine in pogoje za umeščanje GSM-R postaj v

3. Civilnim iniciativam se ovira dostop do okoljsko pomembnih podatkov in dokumentacije, pripravljalna gradbena dela na terenu se izvajajo ob zavajajočih pojasnilih o namenu gradbenih del. S strani državnih organov in institucij se izvaja neenakopravna obravnava državljanov-posameznikov, saj so bili le-ti v celoti izključeni iz postopka, kar vodi v onemogočanje njihovega pravnega varstva.

4. Nekateri antenski stolpi so že postavljeni, po podatkih zemljiške knjige na tujem zemljišču.
Nekateri so predvideni na že obstoječih komunalnih vodih, pri čemer ni urejen odnos z upravljavcem. Na nekaterih ne bo možno v skladu s predpisi in minimalnimi strokovnimi

P E T I C I J A

zoper določene lokacije baznih postaj digitalnega železniškega radijskega omrežja GSM-R standardi izvesti zavarovanja pred udarom strele zaradi preozkega sveta v lasti Slovenskih železni (SŽ). Takšna ravnanja predstavljajo grobe kršitve predpisov in zahtevajo intervencijo pristojnih inšpekcij. Postopki za ustanovitev prisilnih služnosti še niso uvedeni s čimer ni izpolnjen eden od pogojev za izvajanje vzdrževalnih del v javno korist (gradnja izključno na

5. Za izvajanje vzdrževalnih del v javno korist tudi ni izpolnjen pogoj iz prve alineje 4. odstavka 24. člena Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 82/06 in 61/07 - ZVZelP), namreč da se s temi deli ne povečujejo vplivi na sosednje nepremičnine in na okolje preko zakonsko dovoljenih.
Zadostitev temu pogoju bi bila možna s predhodnimi meritvami že obstoječih sevanj na lokacijah, kjer viri EMS že obstajajo, ki pa sploh ni bilo izvedeno in tudi ni predvideno!
Ker ta pogoj ni izpolnjen del ni mogoče izvajati kot vzdrževalna dela v javno korist pač je potrebno gradbeno dovoljenje in sodelovanje prebivalcev iz vplivnega območja posamezne

6. Celoten projekt je po prepričanju podpisnikov peticije voden nestrokovno in v odnosu do prizadetih prebivalcev neustrezno s čimer je lahko ogrožen celoten projekt. Gre za ravnanje, ki ima vse elemente neodgovornega trošenja javnih sredstev, ravnanje ki ogroža črpanje evropskih sredstev in lahko ogrozi izpolnjevanje zavez RS do EU. Takšno ravnanje dejansko ogroža tudi nujno infrastrukturno posodobitev slovenskih železnic!

Z A H T E V A M O:

1. Takojšnjo ustavitev vseh del na spornih lokacijah baznih postaj GSM-R.

2. Da se s prizadetimi ljudmi vzpostavi partnerski dialog v zvezi z določanjem lokacij

3. Da se sporne lokacije baznih postaj umaknejo stran od naselij, s takšnimi odmiki od stanovanjskih in drugih ranljivih objektov in dejavnosti, da ne bodo vplivale na zdravje ljudi in zmanjševale vrednosti njihovih nepremičnin, po zgledu najboljših praks v državah EU!

4. Da nosilci projekta razkrijejo zainteresirani javnosti vse pomembne tehnične in poslovne podatke in namene v zvezi s sistemom GSM-R, predvsem tudi glede morebitnega trženja antenskih stolpov za potrebe operaterjev mobilne telefonije.

PRILOGE: - seznam spornih lokacij predvidenih GSM-R baznih postaj

Share for Success

Comment

465

Signatures