აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა პეტიცია

Lado Partsvania
Anonymous 0 Comments
1 Signature Goal: 200,000

მოგეხსენებათ, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ხელისუფლების ლეგიტიმურობის წყაროს წარმოადგენს ხალხი.ხელისუფლება, თავის მხრივ, ვალდებულია უზრუნველყოს მმართველობით პროცესში მოქალაქეების სრულფასოვანი და შეუფერხებელი ჩართულობა. აღნიშნული პრინციპების უგულვებელყოფა ხელისუფლებასა და ხალხს შორის სრულ გაუცხოებამდე მიგვიყვანს.დღეისათვის აფხაზეთიდან დევნილ 300 000 ადამიანს არა აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს დემოკრატიული საზოგადოების ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებით - დააკომპლექტოს საკუთარი ხელისუფლება და თანამონაწილეობა მიიღოს პოლიტიკის ფორმირების პროცესში.

არსებული ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ ქვემორე ხელისმომწერნი, მოგმართავთ თხოვნით უმოკლეს ვადებში შეიქმნას სამართლებრივი მექანიზმები (ინსტიტუტები) რათა უზრუნველყოფილი იქნეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო სტრუქტურების ფორმირებისა და საქმიანობის პროცესში აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის მუდმივი თანამონაწილეობა
პატივისცემით :

Comment

1

Signature

  • 3 years ago
    დავით ზაქარაია
    3 years ago