Siosiua Toki 0

PALOTI KE FAKA MALOOLOO'I E PALEMIA SAMIUELA 'AKILISI POHIVA KUPU 50B 'OE KONISITUTONE

Siosiua Toki 0 Comments
284 people have signed. Add your voice!
29%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

TTT Group – Tama Tonga Tu’u ‘o Ngaue ….

433 Mt Albert Road

Mt Albert

Auckland

New Zealand

Email: su.toki@hotmail.com

Mobile: 021 150 6360

12 Sune 2019

His Majesty

Kingi Tupou VI,

Ki he Faka Taha Tokoni

Lord Fakafanua

‘Eiki Sea

Fale Alea ‘o Tonga

Nuku’alofa

Re: ‘Eiki Palemia ‘o e Pule’anga Tonga, Samiuela ‘Akilisi Pohiva.

Puipuitu’a:

Ko hoku hingoa ko Siosiua Umulovo Toki. Koe Palesiteni au ‘oe kulupu faka Komiuniti koe TTT (Tama Tonga Tu’u ‘O Ngaue Ho Koloa Ke Fakamonu ‘Ofa Mo’oni ‘I Tonga Mo Hono Kaha’u) ‘aia ‘oku poupou kiai ‘ae Tonga ‘oku nau nofo ‘I Tonga, ‘Amelika, ‘Aositelelia pea moe ngaahi fonua kehe pe ‘I muli. ‘Oku kau ‘ae kulupu ko eni ‘I hono poupou’I ‘ae Pule Lelei, ‘Ata ki Tu’a pea moe malava ke ta’ofi ‘ae faihala (Corruption) ‘I he Pule’anga Tonga.

‘Oku mau kole ke mau ngaue ‘aki ‘ae Kupu 8 ‘o e Konisitutone ‘o Tonga ‘aia ‘oku ne fakahaa ‘o pehe ni:

Oku ngofua ki he kakai kotoa pe ke fai ‘enau tohi pe ko ‘enau tohi kole ki he Tu’i pe ki he Fale Alea pea ke fakataha ‘o alea ki he me’a ‘oku ha mai kiate kinautolu ‘oku totonu ke nau kole ki he Tu’i pe ki he Fale Alea ko hono fokotu’u pe ko hono ta’ofi kapau ‘oku nau fakataha melino pea ta’e ha mahafu tau mo ta’e maveuveu.

Kaveinga:

  • ‘Oku mau kole ‘I he Tohi Tangi ni ke fai hano vakai’i ‘ae tu’unga mo’ui lelei ‘ae ‘Eiki Palemia, Samiuela ‘Akilisi Pohiva ‘i he makatu’unga ‘o ‘ene toutou folau hohoko ki Nu’u Sila koe fakahoko hano faito’o faka Fale Mahaki he ‘oku mau tui ‘a kimautolu ‘oku fakamo’oni hingoa atu ‘I he Tohi Tangi ni ‘oku ‘ikai tuha mo taau ke ne kei hoko atu ‘I hono fatongia koia koe Palemia ‘o Tonga.
  • ‘Oku makatu’unga ‘a ‘emau tui ‘oku ha atu ‘I he fika ‘uluaki ‘a ‘ene ‘ikai toe lelei kene fakahoko fatongia ‘i ha ngaahi fakamo’oni kuo toutou tukuange mai ‘I he Televisone Tonga ‘ae ngaahi loto ngalongalo pea faka’ata mai ki tu’a ‘ae uesia faka’atamai ki he tu’unga ‘o fakatatau ki he fiema’u ‘ehe lakanga ke fai ‘aki hono tataki ‘oe Fonua.
  • ‘Oku mau kole ai ‘I he Tohi Tangi ni ke faka’aonga’I ‘e he Fale Alea ‘ae ngaahi tu’utu’uni koia ‘oku ha ‘I he Konisitutone telia e kaha’u ‘oe Pule’anga Tonga pea moe lelei fakalukufua ma’ae Sosaieti ‘oku makatu’unga ai ‘a ‘ene fua fatongia.

‘Oku fai tu’utu’uni ‘ae Kupu 50B ‘oe Konisitutone ‘o pehe ni:

50B Paloti ke fakamaloloo‘i ‘a e Palemia

  • Kapau kuo paasi ‘e he Fale Alea ha fokotu‘u kuo fakamatala‘i ko ha “Paloti

ke fakamaloloo‘i ‘a e Palemia” ‘o fakatatau ki he kupu ni, pea ‘i hono fakaha

‘o e tuu‘tu‘uni ko ia ki he Tu‘i ‘e he Sea, kuo pau ‘e lau kuo fakafisi pea kuo

fakata‘e‘aonga‘i ‘a e ngaahi fakanofo ‘o e Palemia mo e kau Minisita hono

kotoa.

(2) Ko ha Paloti ke fakamaloloo‘i ‘a e Palemia —

(a) kuo pau ‘e ‘ikai fakahoko kae ‘oua kuo ‘oatu ki he Sea ‘o ‘oua toe si‘i

hifo ‘i he ‘aho ngaue ‘e 5 ha fanongonongo ‘a e taumu‘a ke fakahoko ‘a

e fokotu‘u ko ia.

(b) kuo pau ke ‘ikai ngaue‘aki ia kapau na‘e fakahoko ‘i loto ‘i he mahina

‘e 18 hili ‘a hono fakahoko ko ia ‘o e fili lahi, pe ‘i loto ‘i he mahina ‘e

6 kimu‘a ‘a e ‘aho ‘a ia kuo pau ke fakahoko ai ha fili ‘o fakatatau ki he

kupu 77(1), pe ‘i loto ‘i he mahina ‘e 12 hili ‘a e ‘aho ‘a ia ne paloti‘i

fakamuimui taha ai ha fokotu‘u pehe ‘i he Fale Alea.

  • Kapau ‘i loto ‘i he houa ‘e 48 ‘o e fakata‘e‘aonga‘i ‘o e fakanofo ‘o e Palemia

mo e kotoa ‘o e kau Minisita ‘o fakatatau ki he kupu-si‘i (1) hili ha paloti ke

fakamaloloo‘i ‘a e Palemia, ‘e tali ‘e he Fale Alea ha fokotu‘u ‘oku ne

fokotu‘u atu ke fakanofo ke Palemia ha fakafofonga kuo fili kehe, pea ‘i hono

fakaha ‘o e tu‘utu‘uni ko ia ki he Tu‘i ‘e he Sea, kuo pau ke fakanofo ‘e he

Tu‘i ‘a e taha ko ia kuo fokotu‘u ko e Palemia.

(4) Kapau ‘e ‘ikai fakaha ki ai ha fokotu‘u ‘o fakatatau ki he kupu-si‘i (3) hili ha

paloti ke fakamaloloo‘i ‘a e Palemia, kuo pau ki he Tu‘i ke ne —

(a) veteki ‘a e Fale Alea pea fekau ke fakahoko ha fili lahi ‘i ha ‘aho ‘ikai

laka hake ‘i he ‘aho ‘e 90 mei ai;

(b) fakanofo ko ha Palemia fakataimi ha fakafofonga kuo fili ‘a ia ‘oku

finangalo ‘a e Tu‘i ‘oku malava lelei ke ne taki ha pule‘anga fakataimi,

ka ‘e ‘ikai ko ha taha na‘e Palemia felave‘i mo ha fokotu’u ke

fakamalolo‘i ia ‘a ia na‘e tali ‘e he Fale Alea, kae ‘oua kuo fakanofo ha

Palemia hili ‘a e fili lahi; pea

(c) ‘i ha femahino‘aki mo e Palemia fakataimi, fakanofo ha kau Minisita

fakataimi ke nau ma‘u lakanga kae ‘oua kuo fakanofo ha kau Minisita

hili ‘a e fili lahi.

‘Oku mau hu atu ‘a ‘emau Tangi ni ke mau unga ‘I he malumalu ‘oe ngaahi Tu’utu’uni ‘ae Kupu 50B ke fakahifo ‘ae Tangata’eiki Palemia he ‘oku mau tailiili ki he kaha’u ‘oe Fonua pea mo ha ngaahi maumau ‘e malava ke hoko ‘I he tu’u ‘a e Pule’anga Tonga pea mo hono ngaahi va moe ngaahi Pule’anga kehe mei Muli.

‘Oku mau Faka’apa’apa atu,

Siosiua U Toki

President of TTT Community Group

Pea mo kimautolu kotoa pe ‘oku fakamo’oni hingoa atu ‘I he Tohi Tangi ni.

Share for Success

Comment

284

Signatures