Polak Wegier 0

OUR SOLIDARITY with the HUNGARIANS

1018 people have signed this petition. Add your name now!
Polak Wegier 0 Comments
1018 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Eng - PL - Hu - Cz - It
A CALL from POLAND - APEL z POLSKI -KIÁLTVÁNYa LENGYELHONBÓL -VÝZVA z POLSKA -APPELLO dalla POLONIA


OUR SOLIDARITY WITH THE HUNGARIANSNasza SOLIDARNOŚĆ z WĘGRAMISZOLIDARITÁSUNK a MAGYAROKKALNAŠE SOLIDARITA s MAĎARSKEMLA NOSTRA SOLIDARIETÀ CON L'UNGHERIA

We, the signed below, support Hungarian nation in its strive towards sovereignty, also within the boundaries of the European Union.


We sympathize with the Hungarian Parliament facing unprecedented pressure from certain European institutions, including European Parliament.

We believe the Hungarians have the right to decide independently about a shape of their own nation as well as their domestic affairs, and above all about their own constitutional order. We do know that freedom is not a state given once and for all, and that it is necessary to fight for it. It does not have to be armed fight, as was in 1956. Sometimes decisive manifestation of ones own position, as well as defense of national interest, supported by matter-of-fact argument, is enough.

We believe that by appealing to the notion of common wealth, the Hungarians will defend their freedom, brought back by defeating the communism. We unite with them at this moment also, because we know that if the right to self-determination is taken away from them today, it can be taken away from us, as well as from other nations, tomorrow.

Feeling responsible for over one thousand years old heritage left by our fathers, we express our solidarity with the Hungarian nation and its democratically elected representatives, who defend sovereignty of the Hungarians, as well as other citizens of the country that was established by Saint Stephen the King. This issue was also supported by our common Saints, such as King Ladislaus, Kinga, Jolanta, Hedwig and many other predecessors of ours. To this common wealth we wish to serve as well.

Isten, áldd meg a magyart, a lengyelt és minden embert s nemzetet!

God, bless the Hungarians, the Poles, every other person and all the nations.

Warsaw, the 15th of July, 2013.


SEE MORE

APEL z POLSKI
NASZA SOLIDARNOŚĆ Z WĘGRAMI

My, niżej podpisani, popieramy naród węgierski w jego dążeniu do podmiotowości i suwerenności, również w ramach Unii Europejskiej. Solidaryzujemy się z Parlamentem - Zgromadzeniem Narodowym Węgier w obliczu bezprecedensowego nacisku ze strony niektórych instytucji unijnych, w tym Parlamentu Europejskiego.

Uważamy, że Węgrzy mają prawo sami decydować o kształcie własnego państwa i swoich wewnętrznych sprawach, przede wszystkim o swym porządku konstytucyjnym. Wiemy, że wolność nie jest stanem danym raz na zawsze i trzeba o nią stale walczyć. Nie musi to być walka zbrojna, jak w 1956 roku. Niekiedy wystarczy zdecydowane zamanifestowanie swojego stanowiska i poparta rzeczowymi argumentami obrona racji stanu.

Wierzymy, że odwołując się do pojęcia dobra wspólnego Węgrzy obronią wolność, którą przywróciło im obalenie komunizmu. Jesteśmy z nimi w tych chwilach również dlatego, że wiemy, iż jeśli dziś odebrana zostanie im wolność decydowania o sobie, jutro to samo może spotkać także nas i inne narody.

W poczuciu odpowiedzialności za ponad tysiącletnie wspólne dziedzictwo naszych ojców wyrażamy naszą solidarność z narodem węgierskim oraz z jego demokratycznie wybranymi przedstawicielami, którzy bronią suwerenności Węgrów i wszystkich obywateli państwa założonego przez świętego króla Stefana. Tej sprawie służyli nasi wspólni święci, jak król Władysław, Kinga, Jolanta, Jadwiga oraz wielu naszych przodków. Temu dobru wspólnemu chcemy służyć i my.

Isten, áldd meg a magyart, a lengyelt és minden embert s nemzetet!

Boże, pobłogosław Węgrów, Polaków, każdego człowieka i wszystkie narody!

Warszawa, 15 lipca 2013r.

Zobacz więcej na FB

KIÁLTVÁNY

A LENGYELHONBÓL
SZOLIDARITÁSUNK A MAGYAROKKAL

Alulírottak támogatjuk a magyar népet abban a törekvésében, hogy megőrizze önállóságát és szuverenitását az Európai Unió keretein belül is.

Szolidaritásunkat fejezzük ki a magyar Országgyűléssel az egyes uniós intézmények, köztük az Európai Parlament részéről kifejtett példátlan nyomás láttán. Meggyőződésünk, hogy a magyaroknak joguk van ahhoz, hogy maguk döntsenek saját államformájukról és belügyeikről, mindenekelőtt alkotmányos berendezkedésükről. Tudjuk, hogy a szabadság nem végleges adomány, azért állandóan harcolni kell. Most nem fegyveres harcról van szó, mint 1956-ban. Olykor elegendő saját álláspontunk határozott kinyilvánítása és az államérdek objektív érvekkel alátámasztott védelme.

Hisszük, hogy amikor a közjóra hivatkoznak, a magyarok azt a szabadságot védelmezik, amelyet a kommunizmus megdöntésével szereztek vissza. Azért is vagyunk velük ezekben az időkben, mert tudjuk, hogy ha ma elveszik tőlük az önrendelkezés jogát, holnap ugyanez történhet velünk és más népekkel.

Átérezve azt a felelősséget, amelyet őseink több mint ezeréves közös öröksége hárít ránk, szolidaritásunkat fejezzük ki a magyar néppel és demokratikusan megválasztott képviselőivel, akik a Szent István király által alapított magyar állam és annak minden állampolgára szuverenitását védelmezik. Ugyanezt az ügyet szolgálták közös szentjeink, köztük Szent László király, Kinga, Jolán, Hedvig és sok más elődünk. Ezt a közjót akarjuk szolgálni mi is.

Isten áldd meg a magyart, a lengyelt és minden embert s nemzetet!

Boże, pobłogosław Węgrów, Polaków, każdego człowieka i wszystkie narody!

Varsó, 2013. július 15.

Láss többet

több infó -FB

VÝZVA z POLSKA

NAŠE SOLIDARITA s MAĎARSKEM


My, níže podepsaní, podporujeme maďarský národ v jeho úsilí o svébytnost a suverenitu, také v rámci Evropské unie. Jsme solidární s parlamentem - Národním shromážděním Maďarska, který čelí bezprecedentnímu nátlaku ze strany některých unijních institucí, včetně Evropského parlamentu.

Jsme přesvědčeni, že Maďaři mají právo sami rozhodovat o podobě vlastního státu a svých vnitřních záležistostech, především o svém ústavním pořádku. Víme, že svoboda není stavem daným jednou provždy a že je potřeba o ni stále bojovat. Nemusí to být boj se zbraní v ruce, jak tomu bylo v roce 1956. Někdy stačí rozhodná manifestace vlastního postoje a obhajoba státního zájmu podpořená věcnou argumentací.

Věříme, že Maďaři, kteří se odvolávají na pojem obecného dobra, obhájí svobodu, již znovu získali pádem komunismu. Jsme s nimi v těchto chvílích také kvůli vlastnímu přesvědčení, že pokud jim dnes bude odebrána svoboda rozhodovat o sobě samém, může totéž zítra potkat také nás a jiné národy.

S pocitem zodpovědnosti za více než tisícileté společné dědictví našich otců vyjadřujeme svou solidaritu s maďarským národem a s jeho demokraticky zvolenými představiteli, kteří brání suverenitu Maďarů a všech občanů státu založeného svatým králem Štěpánem. Této věci sloužili naši společní svatí jako král Vladislav, Kinga, Jolana, Hedvika a mnoho našich předků. Tomuto obecnému dobru chceme sloužit i my.

Isten, áldd meg a magyart, a lengyelt a csehet a szlovákot és minden embert s nemzetet!

Bože, žehnej Maďarům, Polákům, Čechům, Slovákům, všem lidem a všem národům!

Varšava 15. července 2013

Více viz

APPELLO dalla POLONIA


LA NOSTRA SOLIDARIETÀ CON L'UNGHERIA
Noi sottoscritti, approviamo la nazione ungherese nella sua ricerca per la sovranità e la soggettività, anche nell'ambito dell'Unione europea. Solidarietà con il Parlamento, la Assemblea nazionale di Ungheria, a fronte di una pressione senza precedenti da alcune istituzioni dell'UE, tra cui il Parlamento europeo.

Noi crediamo che gli ungheresi hanno il diritto di decidere loro stessi circa la forma del loro stato e le loro questioni interne, soprattutto l'ordine costituzionale. Sappiamo che la libertà non è una condizione scontata per sempre e si deve combattere costantemente per essa. Questo bisogno di una lotta non violenta, come nel 1956. A volte per manifestare bisogna essere determinati per supportare la propria posizione e raforzarla da argomenti fattuali per difendere la ragione di stato.

Noi crediamo che facendo riferimento al concetto di comuni buoni ungheresi, che hanno portato la libertà, facendo cadere il comunismo. Siamo con loro in questi momenti anche perché sappiamo che se la loro libertà puo essere tolta, domani la stessa cosa potrebbe accadere a noi e altre nazioni.

Con un senso di responsabilità sopra il millenario patrimonio comune dei nostri padri esprimiamo la nostra solidarietà con la nazione ungherese e i suoi rappresentanti democraticamente eletti che difendono la sovranità degli ungheresi e tutti i cittadini degllo Stato creato dal Santo Re Stefan. Ciò ha servito il nostro Santo comune, e assieme a Lui, re Władysław, regina Jolanta, così come molti dei nostri antenati. Noi vogliamo il bene comune e lo serviamo.


Dio, benedici gli ungheresi, i polacchi, e ogni essere umano di tutte le Nazioni!

Varsavia, 15 luglio 2013.

Sponsor

solidaritywithhungarians@gmail.com

Links

Share for Success

Comment

1018

Signatures