Satit Rangsit Bangkok 0

ขอเปิดเรียนโดยสอนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

215 people have signed this petition. Add your name now!
Satit Rangsit Bangkok 0 Comments
215 people have signed. Add your voice!
22%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (on-site) ได้ และปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ (online) แทน ซึ่งจากการศึกษาการสอนออนไลน์พบว่า มีผลกระทบต่อทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการทางสังคม ครูขาดปฎิสัมพันธ์กับเด็ก บางกลุ่มพบว่ามีความเครียด ผู้ปกครองบางท่านต้องหยุดงานเพื่อดูแลเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กที่การเรียนออนไลน์ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย ทำให้เด็กขาดการวางพื้นฐานที่จำเป็นตามหลักสูตร ส่งผลให้มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย เด็กโตขาดการฝึกปฏิบัติ ส่งผลต่อทักษะจำเป็นในอนาคต ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเหมือนๆกันทั่วโลก ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงหาวิธีการเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (on-site) โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด

ทางโรงเรียนได้ติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมมาตรการอย่างตลอดเวลา คุณครู บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด มีการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับคุณครูและบุคลากรทุกสัปดาห์ อีกทั้งพยายามติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ ด้วยคำนึงถึงนักเรียนเป็นสำคัญ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 200 ง วันที่ 28 สิงหาคม 2564 ได้ประกาศมาตรการผ่อนคลาย ฉบับที่ 32 หน้าที่ 3 ข้อ 5 การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

“(1) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ โดยให้ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี”

ทำให้ทางโรงเรียนมีความหวังที่จะสามารถช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ระบุไว้ข้างต้นได้ หากแต่การตัดสินใจในแต่ละภาคส่วนยังคงรอมาตรการที่แน่ชัดจากทางรัฐบาลทำให้ทางโรงเรียนไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนได้

ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะขอเสียงจากผู้ปกครอง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่มีความต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะมาเรียนที่โรงเรียนเป็นกลุ่มเล็กสามารถทำได้ ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนจะทำเป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

Share for Success

Comment

215

Signatures