Fatemeh-Forough Tayari 0

صدای آمریکا باید پاسخگوباشد

147 people have signed this petition. Add your name now!
Fatemeh-Forough Tayari 0 Comments
147 people have signed. Add your voice!
59%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

صدای آمریکا باید پاسخگوباشد صدای آمریکا به حساب خود به کالبد یکی از منفورترین چهره های خشونت وسرکوبگری دردوره پهلوی جانی تازه دمیده است اوج گرفتن مبارزات دموکراتیک وآزادی طلبانه ملت ایران علیه خشونت وتروردرجمهوری اسلامی که حال وهوای قبل ازانقلاب هزاروسیصدوپنجاه وهفت را تداعی میکند ، به عوامل جنایت وسرکوبگری دررژیم دیکتاتوری سلطنتی واربابانشان این خوش خیالی راداده که با تطهیر ساواک جهنمی محمد رضاشاهی میوهء مبارزات ملی و دموکراتیک ملت ایران را با تزویز بربایند و سلطه پس مانده های حکومت دیکتاتوری پهلوی را دو باره برقرارسازند . تازمان مصاحبه های سراسر دروغ ومسمومش درسال هزاروسیصد وچهل ونه شمسی ، کسی از مبارزان ضد دیکتاتوری محمد رضاشاهی ، ثابتی را نمیشناخت ، پس ازآن بود که همه دانستند که دستگاه جنایتکارساواک ، اززیر مجموعه امنیت داخلی ، تحت ریاست پرویز ثابتی است ، حال صدای آمریکا دریک برنامه غافلگیرانه ، به این عنصرمعلرم الحال ، فرصت میدهد تا به شرارت خود ادامه دهد او که مسئولیت تمامی بازداشت ها ، بازجوئی ها ، شکنجه ها و ترورها و صدور احکام بی پایه علیه فرزندان این مملکت را از سال هزاروسیصدوسی وپنج تا سال هزارو سیصدو پنجاه وهفت به گردن دارد ، ضمن انکاراین جنایات ، به بزرگمرد تاریخ ایران دکترمحمد مصدق تهمت میزند ، قهرمان ملی ایرانیان غلامرضا تختی را تحقیر میکند ، نویسندگان وروشنفکرانی را که زندانی بوده اند به تمسخر میگیرد واز قبول هرگونه مسئولیتی درقتل بیژن جزنی ویارانش ، با بیشرمی تمام شانه خالی میکند. ماامضاء کنندگان این نوشته کع بسیاری قربانی سرکوبگریهای این عنصر خطرناک وسفاک بوده ایم ، ضمن اعتراض به این عمل ناعادلانه صدای آمریکا ، ازرسانه ای که مدعی آزادیخواهی است میخواهیم ۱ - این اشتباه خود را جبران کند وازملت ایران پوزش بخواهد ۲ - به تمامی منتقدین این برنامه فرصت اظهارنظرو بیان وقایع تلخ دوره دیکتاتوری محمد رضاشاهی داده شود :

Share for Success

Comment

147

Signatures