Jasmine Santiago 0

ONLINE PETITION: NO TO COAL PLANT IN SUBIC BAY!

854 signers. Add your name now!
Jasmine Santiago 0 Comments
854 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

                                                               

  

WE, the undersigned Individuals, Multi-sectoral Organizations, Church People, Business Groups, and Enlightened Government Officials, join the mounting clamor to stop the planned construction of a 600-megawatt coal-fired power plant in Sitio Naglatore, Barangay Cawag in Subic, Zambales. The project’s serious risks to the environment and the people’s health and livelihood far outweigh its purported benefits for the community and the people.

The anti-people project, which is being pushed by a consortium composed of power distributors Manila Electric Co., Aboitiz Power Corp. and Taiwan Cogeneration Corp., runs counter to the aspirations of the people of Zambales and Olongapo City for alternative sources of energy that are environmentally viable. It goes against the people’s demand to keep Greater Subic Bay Freeport Zone free from pollutants and other harmful substances which the coal-fired power plant will produce.

Coal is an outdated technology that is destructive from cradle to grave. From destructive mining practices like strip mining and mountaintop removal to the mercury and greenhouse gases that wreck havoc on our local and global environment – coal is inherently destructive to our communities and climate.

Constructing a coal-fired power plant in Subic Bay poses a multitude of clear threats to the environment, health, local economy and the resident’s well-being in general. The coal plant also poses risks to farm animals which may ingest harmful particles emitted by the power plant. Vegetation in the vicinity will also be affected, and consequently, the livelihood of thousands of Zambales residents who are dependent on farming, fishing and poultry. In the long run, the local food supply can potentially be disrupted.


Potential mercury contamination of Subic’s precious bay is a serious risk that policymakers must carefully consider. The bay’s pollution will also deal a heavy blow to tourism, one of Subic’s most prized industries today.

OUR CALL: NO TO COAL PLANT IN SUBIC BAY!

Northern Zambales was already a victim of the 600MW Masinloc Coal-Fired Power Plant. Acid rain badly affected mango production – the province’ banner product.  Fish and other marine lives in Oyon Bay near the coal plant were driven away by noise and warmer seawater destroying the livelihood of municipal fisherfolk. With another 600 MW coal plant now proposed in southern Zambales, the repeat of the Masinloc experience must be prevented at all cost.


Indeed, constructing a coal-fired power plant in Subic poses uncontrolled pollution that will drive away tourists and investors, altogether, leaving the local pollution not only with an economic debacle to repair but possibly with untold environmental disaster to clean up. These environmental and social costs are irreversible and will definitely plague the generations to come.

People’s aspiration for sustainable and environment friendly alternative to generate energy including wind, geothermal, hydrokenetics, bio-energy, solar power, among others should be fully considered and prioritize.

It is in this light that we, petitioners vehemently oppose the construction of a coal-fired thermal power plant at Sitio Naglatore, Brgy. Cawag, Subic, Zambales, Philippines.


---------------------


Filipino version:


KAMI, mga nakapirma sa ibaba na mga indibidwal, Organisasyong Multisektoral, Taong Simbahan, Grupong Negosyante, at naliliwanagang opisyal ng gobyerno, ay nakikiisa sa lumalawak na kahilingang itigil ang planong pagtatayo ng 600-megawatt coal-fired power sa Sitio Naglatore, Barangay Cawag sa Subic, Zambales. Ang seryosong panganib na idudulot ng proyekto sa kalikasan, kalusugan at kabuhayan ng mamamayan ay di hamak na mas masaklaw kumpara sa guni-guning benepisyo nito sa komunidad at mamamayan.

Ang kontra-mamamayang proyekto, na iginigiit ng konsorsiyum ng mga “power distributors” - Manila Electric Co., Aboitiz Power Corp. at Taiwan Cogeneration Corp., ay kabaliktaran  sa mga aspirasyon ng mamamayan ng Zambales at Lungsod ng Olongapo sa paghahanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiyang maka-kalikasan. Hindi ito tumutugon sa kahilingan ng mamamayan para sa malinis na Greater Subic Bay Freeport Zone mula sa polusyon at mapaminsalang sangkap na malilikha ng coal-fired power plant.

Ang coal plant ay isang makalumang teknolohiya na mapaminsala mula simula hangang wakas sa proseso nito. Mula sa mapaminsalang kalakaran sa pagmimina tulad ng walang pakundangang paghalukay sa kabundukan hanggang sa mga buga at usok ng mercury at greenhouse gases na malagim na inihahasik sa lokal at pandaigdigang kalikasan – ang coal ay likas na mapaminsala sa ating komunidad at klima.  

Ang konstruksyon ng coal-fired power plant sa Subic Bay ay nagbabadya ng iba’t ibang antas ng banta sa kalikasan, kalusugan, lokal na ekonomiya at sa kapakanan ng mga residente sa kabuuan. Ang planta ay banta rin sa mga pansakang hayop na maaaring makalunok ng mapaminsalang latak mula sa buga ng planta. Ang mga gulayan sa bisinidad ay tuwirang apektado, kalauna’y apektado din ang kabuhayan ng libu-libong mamamayan ng Zambales, na nakabatay sa pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng hayop. Di maglalaon, ang lokal na suplay sa pagkain ay madediskaril.

Ang potensiyal na kontaminasyon ng Mercury sa dagat ng Subic ay isang seryosong panganib na dapat ay mahigpit na ikonsidera ng mga taga-gawa ng polisiya. Ang polusyon sa dagat ay isa ring malaking dagok sa turismo, isa sa mga pinakamahalagang industriya ng Subic.  

ANG ATING PANAWAGAN: NO TO CALL PLANT IN SUBIC BAY!

Ang kanlurang Zambales ay biktima na ng 600MW Masinloc Coal-Fired Power Plant. Malubhang apektado ng asidong ulan (acid rain) ang produksiyon ng manga – ang nagungunang produkto ng probinsiya. Ang mga isda at iba pang yamang-dagat sa Oyon Bay na kalapit ng planta ay naitaboy na palayo dulot ng ingay at nalikhang mainit na tubig-dagat, kung saan ay sumira sa kabuhayan ng mga mangingisda. Sa panibagong 600MW na planta na ngayo’y iginigiit na itayo sa timog Zambales, ang pag-ulit ng karanasan sa Masinloc ay dapat masagkaan sa anumang paraan.


Tunay nga, na ang konstruksiyon ng coal-fired power plant sa Subic ay magdudulot ng lansakang polusyon na magpapalayas sa mga turista at mamumuhunan, kung saan maiiwan sa atin ang polusyon na di lamang bigong maretoke ang ekonomiya kundi ang posibilidad ng walang kapantay na pagkasira ng kalikasan para linisin. Ang ganitong pang-kalikasan at panlipunang pinsala ay di na muling makokumpuni at tiyak na magiging salot sa susunod na henerasyon.

Ang aspirasyon ng mamamayan para sa sustenable at maka-kalikasang alternatibo sa paglikha ng enrhiya kabilang ang wind, geothermal, hydrokenetics, bio-energy, solar power at iba pa ay dapat ikonsidera at ipanguna.

Batay dito, kami, mga nagpe-petisyon ay mahigpit na tumututol sa konstruksiyon  ng coal-fired thermal power plant sa Sitio Naglatore, Brgy. Cawag, Subic, Zambales, Pilipinas.

Sponsor

Olongapo-Zambales Civil Society Organization (OZCSN) Jasmine Santiago Secretariat Alex Corpus Hermoso Lead Convenor Mobile No.0917-7944-453

Links

Share for Success

Comment

854

Signatures