Martha O'Connell 0

No On Opt In

3633 signers. Add your name now!
Martha O'Connell 0 Comments
3633 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

We the undersigned residents of mobile home parks in San Jose are calling on the Mayor and City Council to direct the Housing Department to cease and desist any further exploration of Opt In. The current rent control ordinance already addresses many of these issues. The City's Housing and Community Development Commission has already voted twice to recommend to stop any further consideration. No further action, including the creation of an Opt In Committee, should be taken.

Information in Vietnamese and then Spanish follow:

Cái nầy là về "OPT-IN"

(1) tiền thuê cao hơn: bạn phải trả cho sự cải thiện vốn công viên;

(2) giá trị thấp hơn HLV: qua vị trí tuyển dụng bãi bỏ sự kiểm soát.

Các OPT-IN đề nghị được đẩy bởi một số các chủ sở hữu khu nhà di động ở San Jose là một chiến thuật sợ hãi và một nỗ lực mỏng che kín để phá vỡ các sắc lệnh thành lập, để tăng doanh thu chủ sở hữu công viên mà không phù hợp với pháp luật để bảo vệ cư dân hiện tại.

CÁC BẠN LÀM ƠN VIẾT TÊN vô yêu cầu này nếu bạn quan tâm về chuyện này!

http://www.ipetitions.com/petition/no-on-opt-in

Yêu cầu:

Mình là người ở trông khu vực di động San Jose và mình đang kêu lên người thị trưởng và người hội đồng thành phố để ngăn chặn bất kỳ sự cứu chuộc nữa của OPT-IN. Các điều khiển dòng lệnh thuê đã giải quyết được nhiều vấn đề. Hoa hồng phát triển nhà ở và cộng đồng của thành phố đã bình chọn hai lần để khuyên để ngăn chặn bất kỳ xem xét thêm. Không có thêm hành động, bao gồm cả việc tạo ra một OPT-IN ủy ban, cần được thực hiện.

Spanish:

Este es el "opt-in"

(1) mayor renta: usted paga del parque para mejoras de capital;

(2) Menor valor de autocar: por el descontrol de vacantes.

El "opt in" es una propuesta siendo empujados por algunos de los dueños del parque de casas móviles en San José es un susto táctica y un intento apenas velado para eludir lo establecido en la ordenanza, a fin de aumentar los ingresos sin los propietarios de estacionamiento conforme a la legislación vigente que protege a los residentes.

Ningún comité

Ninguna negociación

Agregar su nombre a la petición si usted está preocupado acerca de "Opt-In" !

La petición:

Nosotros, los abajo firmantes, residentes de parques de casas móviles en San José están pidiendo al alcalde y a la Municipalidad para dirigir el Departamento de la vivienda para que cese y desista de cualquier exploración ulterior de opt-in. La actual Ordenanza de control de alquileres ya aborda muchos de estos problemas. La ciudad de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Comunitario ya ha votado dos veces para recomendar para detener cualquier consideración ulterior. Ninguna otra acción, incluida la creación de una cláusula en la Comisión, deben ser tomadas.Share for Success

Comment

3633

Signatures