Boryana Tencheva Sofia City Province 0

Не на "Данък за селските градини и малки ниви"

866 people have signed this petition. Add your name now!
Boryana Tencheva Sofia City Province 0 Comments
866 people have signed. Add your voice!
2%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Моля, подпишете петицията ни на тема " Не на данък за селските градини и малки ниви".

Голяма част от хората отглеждат храната си сами, понеже не могат да си позволят да плащат абсурдните цени в магазините. Други от нас предпочитат чистата храна без пестициди и отрови.
Аз съм против да плащам данък, понеже отглеждам сама храната си- А вие?

______________________________________________________________

Собствениците на малки ниви и селски градини ще плащат данък от началото на следващата година. Това предвиждат поправките в Закона за местните данъци и такси. Промените са подготвени от Министерството на финансите и вкарани в заключителните разпоредби в предложените изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане.

В момента данък върху имотите не плащат собствениците на земеделски земи и гори, с изключение на застроените терени, за които се дължи налог за застроената площ и терена под нея. От 2016 г. обаче от налог ще бъдат освободени само земеделските земи извън строителните граници на населените места, които са регистрирани по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Собствениците на гори няма да плащат данъци за тях, предвиждат поправките в закона.

На практика с готвените промени всички селски градини и ниви, които попадат в строителните граници на селищата, ще се облагат с данък върху земята, дори и малките парцели, в рамките на неселеното място, в които хората отглеждат зеленчуци за лична консумация или зърнени храни за фуражи на животните си. Налогще има и за земеделските парцели и ниви, които са извън границите на населените места, но не са регистрирани в местните земеделските служби и за тях не се получава финансово подпомагане.

Промените в закона ще засегнат и имотите, които попадат в строителните граници на селищата с промени в градоустройствените планове, но собствениците им не променят предназначението на терена и той остава да се води земеделска земя с цел избягване на данъци.

Според експерти, много хора, които не обработват нивите си ще са принудени да ги продадат, за да не плащат данъци. Ето дословно предложените от Министерството на финансите промени:

§ 15. В Закона за местните данъци и такси се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 10:

а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради ипоземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания – урбанизираните територии. Облагат се с данък и поземлените имоти и земеделски земи извън строителните граници на населените места, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се облагат с данък земеделските земи извън строителните граници - урбанизираните територии, които имат характера на такива и са регистрирани по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

2. В чл. 24 се създава ал. 7:

„(7) Освобождаването от данък по ал. 1, т. 18 и т. 19 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

През януари миналата година учените от Института за икономически изследвания при БАН съобщиха, че данък върху земята не може да се въведе и да се събира, заради липсата на кадастър. По данни от статистиката,обработваемата земя у нас е около 54 млн. дка, раздробена на 25 млн. парчета.

Собствениците им са близо 3,5 млн. души, които няма как да бъдат открити без кадастрални планове, посочи доц. д-р Огнян Боюклиев от БАН. Той е пресметнал на база пазарната цена на нивите и други коефициенти, че приходите в хазната от данък върху земята няма да надхвърлят 200 млн. лева. Икономистите на БАН са убедени, че при липсата на актуален регистър на поземлената собственост, събираемостта на данъка върху земята би била съмнителна.
Източник на статията: agronovinite.com

Share for Success

Comment

866

Signatures