Agnes Jonckheere 0

OBJECTIVITEIT IN DE MEDIA-L’OBJECTIVITÉ DANS LES MEDIA

1438 people have signed this petition. Add your name now!
Agnes Jonckheere 0 Comments
1438 people have signed. Add your voice!
29%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

OPROEP TOT OBJECTIVITEIT IN DE MEDIA -UN INDIVIDUELE APPEL A L’OBJECTIVITÉ DANS LES MÉDIAS

Beste vrienden van Mgr. Léonard,

Met deze petitie willen we zowel het gebrek aan objectiviteit binnen de media, als de beknotting van de vrije meningsuiting aankaarten. Het is niet de bedoeling ons te mengen in interne polemiek van de Kerk.

De nog getrouwe schare gelovigen werd recent wakker geschud door een mediagestuurde haatcampagne tegen de katholieke Kerk wegens pedofilieschandalen. Deze haatcampagne staat niet in verhouding tot het globaal aantal pedofilieschandalen in onze samenleving.

De andere mediagestuurde aanvalsgolf tegen de katholieke Kerk was een jacht op de recent benoemde kerkleider, Mgr. Léonard, die werd aangesteld om onze kerkprovincie inhoudelijk en in de diepte te herstellen. We vragen aan de media een eerlijk debat en meer bepaald dat theologen, wetenschappers, artsen, organisaties,mandatarissen en politieke partijen die het gedachtegoed van Mgr. Léonard wel ondersteunen, aan het woord worden gelaten. De rechten van de authentiek katholieke bevolking, maar ook van de universele kerk in het algemeen, worden in de media met de voeten getreden door een verkeerde berichtgeving, waartegen zij geen kans krijgt zich te verweren. Er werd een ware hetze tegen Mgr. Léonard op gang gebracht op basis van de uit hun verband gerukte en verkeerd weergegeven uitspraken van onze aartsbisschop.

Bovendien vragen we vrijheid van meningsuiting. Theoretisch is die onbeperkt, behalve voor wat uitlatingen betreft die aanzetten tot haat of racistisch zijn. Deze gerechtvaardigde beperkingen worden de laatste decennia steeds meer misbruikt om opinies te weren die niet in de kraam passen van sommige ideologieën. Het gevolg is dat deze vrijheid, die oorspronkelijk schier onbeperkt was, wordt uitgehold ten gerieve van groeperingen die anderen hun spreekrecht willen ontnemen.

Een van de gebieden waarop progressieve opiniemakers met toenemend succes de mond trachten te snoeren van al wie vasthoudt aan de waarden van waaruit onze beschaving zich heeft ontwikkeld, is het domein van de seksualiteit . Om hieraan te verhelpen stellen wij voor om de volgende paragraaf toe te voegen aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: “Iedereen is volledig vrij om zich een onafhankelijk oordeel te vormen over elke vorm van seksualiteitsbeleving en zijn opinies hierover te formuleren en te verspreiden. Dit kan op zich nooit als een aanzet tot haat of discriminatie beschouwd worden t.a.v. van mensen met een bepaalde seksuele voorkeur, zolang de formulering geen duidelijk aantoonbaar bedoeld beledigend karakter heeft. Deze vrijheid geldt voor iedereen en voor alle mogelijke opinies ter zake.”

Aan allen die met bovenstaand standpunt akkoord gaan, doen de verschillende politieke partijen en organisaties een dringende oproep om zich te verenigen door de petitie te tekenen. Die petitie staat open voor iedereen.
1.  We willen onze klacht over een tekort aan objectiviteit van de media t.o.v. de Kerk voorleggen aan de pers. Meer bepaald willen we protesteren tegen de huidige, bewust eenzijdige en soms zelfs verkeerde voorstelling van zaken, inzonderheid ten aanzien van de nationale kerkleider.
2. We vragen vrijheid van meningsuiting, zonder vervolgd te worden voor discriminatie.
3. We willen dat gebrek aan objectiviteit eventueel via gerechtelijke weg aanklagen, namelijk het bewust weergeven van vervalste een eenduidige berichtgeving en het weren van andere geluiden, dit alles om de Kerk in diskrediet te brengen.
4. Het samenkomen aan de Sint-Michiels kathedraal wordt afgelast op vraag van Mgr. Léonard. We willen jullie vragen, zoals Mgr. Léonard voorstelt, om vele vriendelijke brieven te schrijven naar de pers met de vraag. (U kunt de perslijst opvragen bij  <vrije_meningsuiting@hotmail.be>)

 • dat onze persartikelen niet verticaal zouden worden geklasseerd, maar opgenomen worden in de krant, ook als ze niet stroken met de ‘correcte’ opinie.
 • dat verslagen zo getrouw mogelijk zouden worden weergegeven, met de juiste cijfers en gegevens, en dat de betrokkene de gelegenheid krijgt om zijn opinie zelf duidelijk uit te leggen.
 • dat er meer zou bericht worden over de vervolging van de christenen, zodat de overheden onder druk komen te staan en elke uiting van haat omwille van religie gaan bestraffen.
 • HET IS TIJD OM TE HANDELEN, IN ONDERLINGE SOLIDARITEIT EN IN VERBONDENHEID MET DE WERELDKERK. DOE MEE : - STEUN ONZE ACTIE EN ONDERTEKEN DE PETITIE VANDAAG NOG. - VERSPREID DEZE BOODSCHAP ZOVEEL MOGELIJK.
  Het geven van een gift aan 'ipetition' is niet verplicht bij het tekenen van de petitie.

  HARTELIJK DANK!
  Uw opinie kan u sturen naar :  
  vrije_meningsuiting@hotmail.be - 0499/22 39 81


  APPEL A L’OBJECTIVITÉ DANS LES MÉDIAS !

  Chers amis de Mgr Léonard,

  Récemment, les croyants encore fidèles furent réveillés brusquement par une campagne de haine médiatique contre l’Église catholique en raison des scandaleuses affaires de pédophilie. Cette campagne de haine est disproportionnée par rapport à l’ensemble des cas de pédophilie dans notre société.

  La seconde vague d’assaut médiatique contre l’Église catholique fut une attaque contre notre dirigeant ecclésiastique récemment nommé, Mgr Léonard, qui avait été désigné pour rétablir notre province ecclésiastique en profondeur et quant au contenu. Nous demandons à nos médias de mener un débat honnête et notamment de donner également la parole à ceux – théologiens, scientifiques, médecins, organisations, mandataires et partis politiques – qui, eux, se rallient aux idées de Mgr Léonard. Les droits des catholiques authentiques, ainsi que ceux de l’Église universelle en général, sont piétinés dans les médias par des informations erronées, sans qu’il ne soit permis de les défendre. Sur base de certains propos de notre archevêque, isolés de leur contexte et mal reproduits, on a lancé une véritable campagne de diffamation contre Mgr Léonard.

  Nous réclamons en outre la liberté d’expression. Théoriquement, celle-ci est illimitée, sauf pour ce qui concerne des déclarations qui incitent à la haine ou qui ont une teneur raciste. Ces dernières décennies, on abuse de plus en plus de ces limitations justifiées pour repousser des opinions qui ne n’arrangent pas certaines idéologies. Il en résulte que cette liberté, qui fut à l’origine quasi sans restriction, est vidée de son contenu au profit de groupements qui veulent priver d’autres de leur droit de parole.

  La sexualité est un de ces domaines dans lesquels des faiseurs d’opinion progressistes essaient, avec un succès grandissant, d’imposer le silence à tous ceux qui restent fidèles aux valeurs qui ont formé notre civilisation. Pour remédier à ce phénomène, nous proposons d’ajouter le paragraphe suivant à la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne est entièrement libre de se faire une opinion indépendante sur toute forme de pratique sexuelle et de formuler et de divulguer ses opinons à cet sujet. En soi, cela ne pourra jamais être considéré comme une incitation à la haine ou à la discrimination à l’égard de personnes ayant une quelconque préférence sexuelle, tant que l’expression ne revêtira pas de caractère manifestement injurieux. Cette liberté vaut pour toute personne et pour toute opinion éventuelle à ce sujet. »

  A tous ceux qui approuvent le point de vue susmentionné, différents partis et organisations politiques lancent un appel urgent à se réunir en signant la pétition. Cette pétition est ouverte à qui que ce soit.
  1. Nous voulons adresser à la presse notre plainte quant au manque d’objectivité dans les médias lorsqu’il s’agit de l’Église. Nous voulons notamment protester contre la manière délibérément unilatérale voire fausse dont les choses sont actuellement présentées, particulièrement à l’égard de notre dirigeant ecclésiastique.
  2. Nous exigeons la liberté d’expression, sans nous exposer à des poursuites en raison de discrimination.
  3. Ce manque d’objectivité, notamment la présentation délibérée d’informations mensongères et unilatérales en vue de discréditer l’Église, nous voulons le dénoncer éventuellement par voie judiciaire.
  4. La manifestation devant la cathédrale Saint-Michel est annulée à la demande de Mgr Léonard.Comme Mgr Léonard le propose, nous vous prions d’envoyer beaucoup de lettres courtoises à la presse en demandant. .( demandez le liste de presse à  <vrije_meningsuiting@hotmail.be>)

                              que nos articles de presse ne soient pas classés verticalement, mais insérés dans le journal, même s’ils ne correspondent pas à l’opinion « correcte ».

  §                                 que les reportages et commentaires reproduisent les faits le plus fidèlement possible, reprenant les chiffres et les données avec précision, et que l’intéressé ait lui-même l’occasion d’expliquer ses opinions.

  §                                 que l’on donne davantage d’informations sur la persécution dont les chrétiens font l’objet, pour faire pression sur les autorités, afin que celles-ci sanctionnent toute manifestation de haine contre la religion.
   

  IL EST TEMPS D’AGIR EN SOLIDARITÉ ET EN UNION AVEC L’ÉGLISE UNIVERSELLE. REJOIGNEZ-NOUS : - SOUTENEZ NOTRE ACTION ET SIGNEZ LA PÉTITION CE JOUR MEME. - DIVULGUEZ CE MESSAGE AU MAXIMUM. UN GRAND MERCI !
  La donation pour 'ipetition' n'est pas obligatoire pour signer la pétition !

  Votre opinion est bien venue.
  Contact : jean.crismer@skynet.be Tony Burckhardt : 0471 33 50 44

  Links


  Share for Success

  Comment

  1438

  Signatures