Anna Rubingh 0

Manifest Collectief Stamboek voor Tinkers

88 signers. Add your name now!
Anna Rubingh 0 Comments
88 signers. Almost there! Add your voice!
88%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Omdat wij als leden graag mee willen denken over het beleid en ons zorgen maken over sommige ontwikkelingen binnen het Nederlands Stamboek voor Tinkers en het Tinkerras in Nederland heeft het Collectief “Stamboek voor Tinkers” een manifest opgesteld. In dit manifest hebben we verschillende vragen en problemen die vanuit het stamboek ontstaan zijn geformuleerd en onze ideeën m.b.t. de oplossing hiervan aangegeven. Dit manifest is inmiddels verstuurd naar het stamboek kantoor, de inhoud hiervan willen we bespreken op de Algemene Ledenvergadering 2010. Wij zouden het uiteraard op prijs stellen wanneer zoveel mogelijk Tinkerliefhebbers dit manifest zouden ondertekenen. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van het stamboek, wel vragen wij u aan te geven bij ondertekening of u wel of geen lid bent. De handtekeningen zullen op de ALV 2010 aangeboden worden. Uiteraard hopen we dat er zoveel mogelijk leden op deze vergadering aanwezig zullen zijn om dit manifest kracht bij te zetten. De ledenvergadering vindt plaats op 10 april 2010 in manege "de Nieuwe Heuvel" in Lunteren (Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren) aanvang 13:00 Kunt u zich vinden in het manifest dan zouden wij het op prijs stellen wanneer u dit via het onderstaand formulier zou willen ondertekenen.
 
______________________________________________________

Aan: Het bestuur van het Nederlands Stamboek voor Tinkers
Betreft: het manifest van het collectief “Stamboek voor Tinkers”.
Datum: 31 maart 2010

MANIFEST
Hierbij ontvangt u een manifest m.b.t. onze zorgen en ideeën omtrent het Tinkerras en het Nederlands Stamboek voor Tinkers, NSvT.
Uit de statuten zijn een aantal punten naar voren gehaald, welke hieronder worden beschreven. Daarnaast zijn er nog een aantal punten uit het huishoudelijk reglement. Gericht op de toekomst, op de ontwikkeling van een gezond stamboek, worden deze punten naar voren gehaald omdat hier naar onze mening nog onduidelijkheden over zijn. In onze beleving moet de vereniging haar organisatie volgens de statuten en huishoudelijk reglement uitvoeren, zodat het beleid dat zij voorstaat transparant en overtuigend uitgevoerd kan worden.
Als uitgangspunt voor dit manifest is voortdurend de doelstelling van het NSvT meegewogen: Het bewaken, bevorderen van de fokkerij en het gebruik van de Tinker. Het collectief is voorstander van het accent leggen op een fokkerij waarbij gestreefd wordt naar het behoud van de authenticiteit van het exterieur, beweging en het karakter van de Tinker conform de typebeschrijvingen van het ras.
Fokbeleid.
Het collectief is de mening toegedaan dat een verantwoord fokbeleid slechts aan de doelstelling zoals boven omschreven kan voldoen indien op de onderstaande punten een antwoord komt dat leidt tot vastgestelde en gedragen uitgangspunten.
In artikel 2, lid 2d van de statuten staat vermeld dan het stamboek advies en voorlichting geeft omtrent de typefokkerij in de meest uitgebreide zin. Dit om negatieve invloeden uitgaande van een eenzijdig fokbeleid te voorkomen. Het collectief wil graag antwoord op de volgende vragen:
o In hoeverre en op welke wijze wordt dit beleid toegepast? o Wie houdt zich bezig met deze advisering? o Hoe wordt de kennis en ervaring t.a.v. de advisering aangaande fokkerij van de FTC, overgedragen en geborgd in de vereniging? Dit mede gezien de jeugdigheid van dit stamboek. o Het collectief wil graag geïnformeerd worden over de verkregen adviezen van het FTC in 2009 aan het bestuur en hoe het bestuur deze adviezen heeft verwerkt of nog gaat verwerken in het beleid en het verlengde daarvan, de uitvoering van het beleid. o Er is in 2009 een synchronisatiedag geweest waarbij bestuur, juryleden en leden van de foktechnische commissie aanwezig waren. Hierover is met uitzondering van een aantal regels in het jaarverslag, niets over terug te vinden. Wat is de uitkomst van deze dag?
Gezondheid en welzijn. Het collectief ondersteunt de uitgangspunten van het NSVT op het gebied van de uitgebreide keuring voor dekhengsten en wil eenzelfde keuring voor merries bevorderen.
Gericht op de bevordering van de gezondheid en welzijn van de Tinker in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder (art.2 lid 2e) is het collectief het volledig eens met de uitgebreide keuring die dekhengsten ondergaan, op klinisch en röntgenologisch gebied. Voor de toekomst zou het mogelijk interessant zijn om een dergelijke keuring ook toe te passen bij merries die ingezet worden voor de fokkerij. Dit is vergelijkbaar met de PROK keuring, zoals deze bij stamboeken als het KWPN wordt toegepast.
DNA onderzoek afstamming.
Het collectief ondersteunt de uitgangspunten van het NSVT en wil helderheid omtrent registratie en openbaarheid van de gegevens.
In artikel 18 lid 1 van het stamboekreglement wordt vermeld dat het NSvT steekproefsgewijs DNA-onderzoek uitvoert om de afstamming van stamboekveulens te verifiëren. Een dergelijk DNA onderzoek wordt door het collectief toegejuicht. In hoeverre is dit het afgelopen jaar (2009) daadwerkelijk uitgevoerd en waar wordt dit geregistreerd? In hoeverre is de informatie van deze onderzoeken beschikbaar voor belanghebbenden?
Keuring door jurylid uit landen van herkomst (Groot Brittannië en Ierland). Het collectief stelt voor dat voor de hengstenkeuring en de centrale keuring een jurylid wordt aangesteld (voorzitter van de jury) uit de landen van herkomst Groot Brittannië en Ierland.

Artikel 2 lid 2g: “Het onderhouden van contacten en het bevorderen van de samenwerking met buitenlandse stamboekorganisaties met een gelijk of gelijksoortig doel.” Hier kan het collectief alleen maar in meegaan. Met name op het gebied van het uitwisselen van kennis (op FTC-gebied) en juryleden, passend binnen het beleid van het stamboek en gericht op een gezonde fokkerij.
Als voorstel: het zou goed zijn dat er op de belangrijke keuringen zoals de hengstenkeuring en de centrale keuring gekeurd wordt door tenminste een jurylid uit het land van herkomst van de Tinkers. Het jurylid uit het land van herkomst is dan de voorzitter van de jury. Dit jurylid maakt naar aanleiding van de keuring een verslag op als verantwoording aan het bestuur en ter informatie in de Battie, het verenigingsblad.
Voorstellen met betrekking tot het zijn van Jury-lid en de opleiding daartoe. Het collectief stelt voor om jury-leden op te leiden door het volgen van een gedegen en beschreven opleiding waarbij er een belangrijke rol is weggelegd voor de FTC (foktechnische commissie).
Met betrekking tot Artikel 2 lid 2i: “Het nemen van zodanige maatregelen, dat er steeds een voldoende aantal bekwame juryleden beschikbaar is om de Tinker te beoordelen” wordt afgevraagd wat er precies bedoeld wordt met een voldoende aantal bekwame juryleden: o Welke opleidingseisen liggen hieraan ten grondslag? o Welke ervaring wordt gewenst? o Hoe is de ervaring met Tinkers (gezien de leeftijd van het stamboek). o Daarnaast, hoeveel ‘bekwame’ juryleden moeten er per keuring aanwezig zijn?
Het collectief is van mening dat een interne opleiding tot FTC-lid en/of jury-lid mogelijk is, mits er een goed opleidingsprogramma aan ten grondslag ligt. Daarnaast wil het collectief duidelijke criteria opgesteld zien (of hebben) waaraan een jurylid moet voldoen om een volwaardig en bekwaam jurylid te kunnen zijn. In het opleidingsprogramma moet dan ook de eindtermen (waar de aspirant-jurylid aan moet voldoen) duidelijk omschreven staan. Het is denkbaar dat de aspirant jury-lid eerst een aantal jaren in de FTC meeloopt en in het beoordelen van het exterieur van de Tinker kennis en ervaring op doet, voordat het overgaat tot jureren. Hiermee wordt tegelijkertijd ook gewerkt aan een eenduidige opvatting over hoe een Tinker in het type staat gericht op het bevorderen en bewaken van de fokkerij.
Bestuursverantwoordelijkheden en aansprakelijkheid
Het collectief is de mening toegedaan dat bij een verdeling van de bestuursverantwoordelijkheid binnen het NSVT ernstig in gedrang komt door niet te voldoen aan de verdeling van de functies zoals genoemd in de statuten. Zowel belangenverstrengeling als onbehoorlijk bestuur kunnen zo in de hand worden gewerkt. Het collectief wil een transparante vereniging waarbij bestuursverantwoordelijk op een evenwichtige wijze is ingericht.
Artikel 9 lid 1: “Het bestuur dient te bestaan uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.”
Het collectief heeft geconstateerd dat het bestuur al enige tijd opereert zonder secretaris en penningmeester. Haar vraag is hoe er op deze manier wordt gewerkt en of er op deze manier geen belangentegenstelling of juist belangenverstrengelingen ontwikkelen. In de notulen van de ALV van 2009 is niet terug te vinden hoe en wie tot secretaris en penningmeester zijn gekozen c.q. hoe deze bestuursfuncties verdeeld zijn. Wat staat hierover geregistreerd?
Onverenigbare regels betreffende statuten en het huishoudelijk reglement.
Het collectief is bij de bestudering van het huishoudelijk reglement gestuit op een artikel dat strijdig is met de statuten en het recht van de leden beperkt. Het collectief zal in de ledenvergadering bepleiten om een onderdeel dan wel het gehele huishoudelijke reglement buiten werking te laten stellen.
Op het moment van samenstelling van het manifest werd nog juridisch advies omtrent huishoudelijk reglement ingewonnen waardoor een volledige beschrijving de strijdigheid niet mogelijk leek. Het collectief zal voor aanvang van de vergadering een en ander schriftelijk overleggen of dit onderdeel van het manifest intrekken. Het ligt in de bedoeling van het collectief in een harmonieus overleg te komen tot een werkbaar huishoudelijk reglement. Hierop vooruitlopend heeft het collectief gemeend een aantal punten uit het huishoudelijk reglement uit te lichten.
Punten uit het Huishoudelijk reglement. De foktechnische commissie en de commissie van beroep. Voor een goede en transparante bewaking van de fokkerij is het voor het collectief een must dat er een goede FTC is en een daaraan gelieerde commissie van beroep. Het is voor het collectief onduidelijk hoe een en ander op dit moment werkt en hoe deze commissies tot stand komen.
In artikel 18 van het huishoudelijk reglement wordt gesproken over het benoemen van de verschillende commissies door het bestuur. Hierover is niets terug te vinden in de notulen van de ALV’s 2009 en/of andere bekendmakingen. Deze commissies moeten bestaan uit ten minste drie leden en wanneer er een vacature is, zal deze tijdelijk ingevuld worden door het algemeen bestuur. In de notulen van de ALV’s 2009 is niet terug te vinden dat de FTC is benoemd en wie hierbij als voorzitter en secretaris zijn benoemd door de AVL.
Het collectief is zich ervan bewust dat juist door het installeren van dergelijke commissies bijgedragen wordt aan de uitvoering van het beleid van het Stamboek. Zeker de instelling FTC is van belang voor het bevorderen en bewaken van de fokkerij waarbij deze commissie gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur. o In het verlengde hiervan: hoe zijn de adviezen verwerkt in de opdracht naar de jury toe? o Daarnaast vraagt het collectief zich af wat de oorzaak is van de groot aantal vacatures bij het FTC en hoe het bestuur denkt de kennis en ervaring van de oud-FTC-leden over te dragen en te borgen in de vereniging en in het bijzonder de nieuw te vormen FTC. Temeer omdat het stamboek nog erg jong is en nog doende is de kennis over het Tinkerras verder uit te bouwen en te borgen.
Tegelijkertijd met het installeren van de FTC zou een commissie van beroep benoemd moeten zijn. Hierover is bij het collectief niet bekend of er een commissie van beroep is geïnstalleerd, wie deel uitmaken van deze commissie en welke rol deze speelt binnen het stamboek.
Bestuur en transparantie. Het collectief wenst voor het NSVT een transparante en duidelijke bestuursbevoegdheid (zie ook taakverdeling) waarbij openheid dient te worden betracht naar de leden.
Artikel 12 vermeldt dat het bestuur ten minste zes keer per jaar vergadert. De notulen van deze vergaderingen gelden als bewijs. Het collectief wil graag dat de transparantie van bestuurshandelingen vergroot wordt en vraagt daarom naar openheid van de notulen van deze vergaderingen dan wel de daar genomen besluiten door deze te publiceren in de Battie (het verenigingsblad) waarbij daar waar het gaat over personen deze kunnen worden geanonimiseerd.
Omdat de Battie als verenigingsblad gebruikt wordt als bestuursorgaan waarin zowel beleid als notulen worden beschreven heeft het collectief behoefte om aangaande enige opmerkingen te maken.
Punten uit de Battie:
Ontbreken van de volledige doelstelling aangaande de types van de Tinker. Het collectief zie in de Battie een beeld ontstaan dat Tinker steeds meer wordt gepromoot als sportpaard en er voorbij wordt gegaan aan de types binnen de rasbeschrijving en de uitgangspunten zoals ze waren gesteld bij de tot stand komen van het Tinker Stamboek in Nederland.
De doelstelling van het stamboek is het bewaken, bevorderen van de fokkerij en het gebruik van de Tinker. De Tinker wordt door het bestuur gezien als Nederlands ras, waardoor gezegd kan worden dat het stamboek bepaald hoe een Tinker als Nederlands paard er uit moet zien. Er wordt een opmerking gemaakt dat de meeste van de Tinkers binnen het stamboek van Anglo Saksische origine zijn, met duidelijke Roma en Irish Traveller invloeden. Binnen het collectief wordt afgevraagd in hoeverre het type Tinker, zoals in eerste instantie bedoeld bij het opzetten van het stamboek, nog gesteund word. Van origine is de Tinker, zoals bedoeld door de stichting NST, van oorsprong een zigeuner/traveller paard en werd deze gefokt om zijn specifieke kenmerken. Deze kenmerken waren van belang voor het gebruik van de Tinker. De Tinker werd gebruikt als familiepaard, als trekker voor de wagens. Een betrouwbaar, robuust paard, onverschrokken, geschikt om zich in een gestaag tempo voort te bewegen zonder zich druk te maken om hetgeen om hem heen gebeurde. Zie ook de introductie over de doelstelling van het stamboek.
Het collectief is van mening dat aan dit doel (wat in de typebeschrijvingen van de Cob en Vanner naar voren komt) voorbij wordt gegaan. Door binnen het stamboek de focus te leggen op het gebruik van de Tinker als sportpaard (zoals vermeld in de Battie en op de stamboeksite) ontstaat een ander hoofddoel. Het exterieur en een bijpassende functionele beweging dienen de hoofdtoon te voeren in het beoordelen van paarden die ter keuring aangeboden worden. Gezien wordt een trend waarbij juryleden zich vooral lijken te focussen op de beweging van het paard en deze niet in relatie stellen tot de zwaarte van het type.
Samenwerking en overkoepelende organisatie Ten aanzien van samenwerking en een overkoepelende organisatie zoals verwoord in de laatste Battie en het verrichten van uitvoeringshandelingen is in overtuiging van het collectief niet gedaan in opdracht van de Algemene Ledenvergadering wat uiteindelijk het hoogste orgaan is van de vereniging. Het collectief dringt aan op volledige openheid en daaronder liggend beleidsstuk zodat de ALV daarover een gedegen besluit kan nemen.
In de laatst uitgebrachte Battie (februari 2010) wordt gesproken over contacten met het ICS en GCDHA met betrekking tot een overkoepelende organisatie. Hoewel het collectief altijd gehoopt heeft op een samenwerking tussen alle verschillende stamboeken voor ons mooie ras, kwam deze mededeling enigszins uit de lucht vallen. Bij de leden van het collectief is niets bekend over enig overleg over deze overkoepelende organisatie en vraagt hierbij om verduidelijking van deze mededeling. Wat is er besproken met de andere stamboeken en welke afspraken zijn hierover gemaakt?

Sponsor

Collectief "Stamboek voor Tinkers"

Links


Share for Success

Comment

88

Signatures