A A 0

LA DIASPORA MALAGASY RENIE VIGOURESEMENT LA FEUILLE DE ROUTE DE SIMAO

199 signers. Add your name now!
199 signers. Almost there! Add your voice!
80%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

LA DIASPORA MALGACHE  RENIE VIGOUREUSEMENT LA FEUILLE DE ROUTE PROPOSEE PAR SIMAO

Depuis  2009, Madagascar plonge dans une confusion totale. Le 31 janvier 2009, Andry Rajoelina ancien Maire d’Antananarivo s'autoproclame « en charge » de la République de Madagascar sur la place du 13-Mai.  Le 16 mars 2009 des militaires mutins à sa solde prennent d’assaut  le palais présidentiel. Le 16 mars au soir, le lieutenant-colonel Charles Andrianasoavina appuyé par des  milices attaquent de  Palais d’Etat d’Iavoloha à l’arme lourde obligeant alors le Président élu Marc Ravalomanana à la fuite.

Le 18 mars 2009, Norbert Ratsirahonana, conseiller spécial d’Andry Rajoelina officialise la prise de pouvoir de son protégé et organise un simulacre d’investiture le 21 mars 2009.

Depuis, la communauté internationale dans son ensemble condamne la prise de pouvoir d’Andry Rajoelina :

 • L’Union Européenne qualifie de coup d'État le changement de régime à Madagascar.  En juin 2010, il  met fin à son aide au développement notamment à cause du manque de volonté de la HAT pour la recherche de solution consensuelle et inclusive.
 • Les États-Unis jugent le transfert du pouvoir non démocratique et  estime le changement de gouvernement non constitutionnel,
 • L'Union africaine suspend Madagascar de ses instances et sanctionne 109 personnalités politiques avec en tête, Andry Rajoelina et  son épouse Mialy Rajoelina.

Cela fait maintenant plus de 2 ans que règne l’anarchie à Madagascar. Andry Rajoelina s’éternise au pouvoir en toute impunité.

Les accords de Cotonou du 23 juin 2000 signés par Madagascar sont pourtant clairs et empêchent formellement un putschiste à se maintenir impunément au pouvoir et à se présenter aux élections.

La feuille de route proposée par Simao est contraire à TOUS les points  évoqués précédemment. La feuille de route de Simao est opposée  aux principes de légalité et de démocratie qui sont chers aux Malgaches et à la communauté internationale.

La communauté internationale, la diaspora Malagasy ainsi que les amis de Madagascar ne doivent pas être influencés par cette feuille de route qui est un hold up de l’ETAT par une minorité non élue. Dans un pays civilisé et qui se respecte :

 • Andry Rajoelina n’aura jamais le droit d’exercer les fonctions de chef d’Etat
 • Andry Rajoelina n’aura jamais  le droit de nommer un premier ministre
 • Andry Rajoelina n’aura jamais  la possibilité de nommer des membres de gouvernement
 • Andry Rajoelina ne doit pas nommer les membres du congrès ou du sénat (CT et CST)
 • Andry Rajoelina ne doit pas être en charge d’organiser les futures élections

Pour le reste des points évoqués par la feuille de route, ce sont tout simplement des préceptes jamais suivi par Andry Rajoelina et son équipe :

 • Respect des droits de l’Homme
 • Liberté d’expression
 • Eviter les détentions arbitraires
 • Etc.

Nous sommes conscients qu’il faille négocier une sortie de crise dans le respect de la vision des accords de Maputo, mais pas au détriment des Malgaches et des principes fondamentaux internationaux.

Par la présente,  nous condamnons vigoureusement  la tentative de feuille de route proposée par Simao. Nous en appelons à la conscience de tous les Malgaches et spectateurs de la crise malgache. Confirmer Andry Rajoelina sur tous les points évoqués précédemment revient à laisser un mauvais héritage aux générations futures.

Nous vous demandons de signer la présente pétition qui sera remis dans les plus brefs délais aux représentants de la communauté internationale.


Mitsipaka tanteraka iny tondro zotran’i Simao iny ireo Malagasy monina
any ivelany

Latsaka tanteraka tao anaty aizina sy korontana i Madagasikara hatramin’ny taona 2009. Ny faha-31 janoary 2009 teo amin’ny « Place du 13 mai », nitonon-tena ho mpitantana ny Repoblikan’i Madagasikara i Andry Rajoelina. Ny faha-16 marsa 2009 dia naka an-keriny ny lapam-panjakana ireo miaramila mpanara-dia azy. Ny harivan’io ihany i Lieutenant-Colonel Charles Andrianasoavina, niampy ireo namany, dia nandromba ny lapam-panjakan’i Iavoloha niaraka tamin’ireo fitaovam-piadiana mavesatra ka nanery ny Filoha voafidim-bahoaka, Marc Ravalomanana, mba hitsoaka hiala  tsy misy hatakandro.

Ny faha-18 marsa 2009, dia nanambara ara-pomba ofisialy ny fakan’i Andry Rajoelina ny fahefana i Norbert Lala Ratsirahonana, mpanolotsaina manokan-dRajoelina, ka nikarakara sarintsarim-pametrahana amin’ny fomba ofisialy ny faha-21 marsa 2009. Nananameloka izany fakana an-keriny ny fitondram-panjakana izany ny vondrona iraisam-pirenena :

 • Nanambara sy nanamafy ny Vondrona Eropeanina fa fanonganam-panjakana io fiovam-pitondrana ao Madagasikara io. Ny volana jiona 2010, dia nitsahatra ireo fanampiana amin’ireo asa  fampandrosoana isan-karazany avy tamin’izy ireo noho ny tsy fahazotoan’ny FAT hitady vahaolana eken’ny rehetra.
 • Nanambara ny Etazonia fa tsy fitondrana demokratika, ary tsy ara-dalàna ny fiovam-pitondrana ;
 • Nesorin’ny Vondrona Afrikanina tsy ho isany mpikambana ao aminy intsony i Madagasikara, ary namoaka sazy ho an’ireo 109 mpitondra sy mpanao politika, izay nanomboka tamin’i Andry Rajoelina sy ny vadiny,Mialy Rajoelina.

Efa maherin’ny 2 taona izao no manjaka ny fangejana ao Madagasikara.
Andry Rajoelina, etsy ankilany, tsy te hiala amin’io fitondrana tsy maty manota io.
Nazava tsara anefa ireo fifanarahana  Cotonou nosoniavin’i Madagasikara natao ny faha-23 jiona 2000 izay manambara mazava fa ny mpanongam-panjakana dia tsy afaka mijanona maharitra eo amin’ny fitondrana ary tsy afaka milatsaka ho fidiana.

Ny tondro zotra izay naroson’i Simao dia mifanohitra tanteraka amin’ireo zavatra rehetra voalaza eo ambony, ary mifanohitra tanteraka amin’ny fomba ara-dalàna sy ny demokrasia izay sarobidy ho an’ny Vahoaka Malagasy sy ny Vondrona iraisam-pirenena.
Ny vondrona iraisam-pirenena, ny  Malagasy monina sy miasa any ivelany ary ireo rehetra naman’i Madagasikara dia tokony tsy ho voatarik’io tondro zotran’i Simao io izay famitahana ny Fanjakana ataon’ireo olona vitsy sy tsy voafidy. Raha amin’ny firenena mandroso sy hajaina :

Andry Rajoelina dia tsy ho nahazo hiasa ho mpitondra fanjakana ;

 •    Andry Rajoelina dia tsy manam-pahefana hanendry Praminisitra ;
 •    Andry Rajoelina dia tsy afaka nifidy ireo mambran’ny governementa ;
 •    Andry Rajoelina dia tsy afaka nifidy ireo mambran’ny Kongresy sy nyFilan-kevitra ambonin’ny Tetezamita (CT sy CST).
 •    Andry Rajoelina dia tsy ho afaka nitantana ny fikarakaram-pifidianana izay ho avy.

Ankoatr’ireo, ny hevitra voalaza ao anatin’ny tondro zotra dia ampianarana izay tsy mbola narahin’i Andry Rajoelina sy ny ekipany hatramizay :

 •   Fanajàna ny Zon’Olombelona
 •   Fahalalahana maneho hevitra
 •   Fisorohana ny fampigadrana tsy marim-pototra
 •   Sns.

Mahatsapa ny rehetra, fa ny famahana ny krizy dia miainga amin’ny fanajana ny satan’i Maputo fa tsy sanatria miainga avy amin’ny fanitsakitsahana ny vahoaka Malagasy sy ny fenitra iraisam-pirenena.
Noho izany, manameloka tanteraka io tondro zotra naroson’i Simao io izahay ary miantso koa ny fahatsapan-tenan’ny vahaoaka Malagasy sy ireo manaraka akaiky izao krizy malagasy izao. Ny fanomezana vahana an’i Andry Rajoelina dia midika fanomezana lesona ratsy ho an’ny
taranaka fara mandimby.
Miangavy anao mba hanao sonia ity fanambarana ity. Fanambarana izay halefa farany izay haingana any amin’ireo solontenan’ny vondrona iraisam-pirenena.DIASPORA MADAGASCAR VIGOROUSLY CONDEMN THE PROPOSED ROADMAP BY SIMAO

Since 2009, Madagascar plunged into total confusion. On January 31, 2009, Rajoelina former Mayor of Antananarivo proclaimed himself "in charge" of the Republic of Madagascar on the Place du 13-May. On March 16, 2009 mutinous soldiers following his lead stormed the presidential palace. On 16 March in the evening, Lieutenant-Colonel Charles Andrianasoavina supported by militias attacked the State House of Iavoloha with heavy weapons while forcing the elected President Marc Ravalomanana to flee.

On March 18, 2009, Norbert Ratsirahonana, special adviser to the illegal president tried to formalize the takeover of his protégé and organizes a mock inauguration in March 21, 2009.

Since then, the international community, as a whole, has condemned the takeover president installed in Madagascar:
 • The European Union qualifies as a takeover the regime change in Madagascar. In June 2010, it terminates its development assistance, particularly because of the unwillingness of the HAT for finding a consensual and inclusive solution;
 • The United States considers the transfer of power as undemocratic and believes that the government change is unconstitutional;
 • The African Union suspended Madagascar and punishes with 109 political figures including, Andry Rajoelina and his wife Rajoelina Mialy Rajoelina

It is now over 2 years in Madagascar that anarchy reigns, with Andry Rajoelina, with impunity, still reluctant to hand over his illegal and illegitimate power drags on to power

The Cotonou Agreement of June 23, 2000, signed by Madagascar, however, is clear and strictly prevents any military coup author to stay in power with impunity and to stand for elections.

The roadmap proposed by Simao is contrary to ALL the above points. The roadmap Simao is opposed to the principles of legality and democracy that are dear to Madagascar and the international community.

The international community, the Malagasy diaspora and friends of Madagascar should not be influenced by this roadmap is a holdup of the State by few unelected group. In a civilized country that respects itself:

 • Andry Rajoelina will never have the right to exercise the functions of head of state
 • Andry Rajoelina will never have the right to appoint a prime minister
 • Andry Rajoelina will never be able to appoint members of government
 • Andry Rajoelina shall not appoint members of Congress or the Senate (CT and CST)
 • Andry Rajoelina should not be in charge of organizing the upcoming elections

For the rest of the points raised by Simao’s roadmap, it is simply a list of precepts never followed the by Andry Rajoelina and his team:

 • Respect for human rights
 • Freedom of Expression
 • Avoiding arbitrary imprisonment
 • Etc.

We are aware that we need to negociate a crisis resolution in the respect of the viewpoint of Maputo agreements, but not at the expense of the Malagasy people and the fundamental international principles.

Hereby, we strongly condemn the attempt of the road map proposed by Simao. We appeal to the conscience of all Malagasy and spectators of the crisis in Madagascar. Confirming Andry Rajoelina in his illegal and illegitimate position is like leaving a bad legacy for future generations.

We ask you to sign this petition which will be handed soon as possible to the representatives of the international community.

Links


Share for Success

Comment

199

Signatures