Diana Ahdout 0

ìëáåã ùø äøååçä

135 people have signed this petition. Add your name now!
Diana Ahdout 0 Comments
135 people have signed. Add your voice!
54%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

ìëáåã ùø äøååçä, éöç÷ äøöåâ àðå äàæøçéí äçúåîéí îèä ãåøùéí ìîðåò àú äôøèú îåñãåú äçåñéí äîîùìúééí ìîôâøéí. òã ìùðéí äàçøåðåú ìîãéðú éùøàì äéä îòøê èéôåìé îú÷ãí áàåëìåñéåú çñøåú éùò ëîå äñåáìéí îôéâåø ùëìé. ÷éöåöéí áú÷öéáéí åáú÷ðéí ùì ëåç àãí áîåñãåú äîîùìúééí ùç÷å àåúí. äôøèúí úäôåê àú äçåñéí çñøé äéùò ìñçåøä áéãéäí ùì îçôùé øååçéí, çñøé ø÷ò î÷öåòé îúàéí. âãåìúä ùì îãéðä ðîããú áéçñä ìçìùéí ùáúåëä. àðà áìîå àú ääôøèä åäçæéøå àú äú÷ðéí äãøåùéí ìîåñãåú äîîùìúééí.

Links


Share for Success

Comment

135

Signatures