shadi sadr 0

نامه سرگشاده به رييس جمه&#1608

81 signers. Add your name now!
shadi sadr 0 Comments
81 signers. Almost there! Add your voice!
81%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

به اطلاع مي رسد براساس خبر منتشر شده بر روي تلکس خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 15 اسفند 1381، نماينده جمهوري اسلامي ايران در چهل و هفتمين کميسيون مقام زن در مقر سازمان ملل متحد طي گزارشي از وضعيت زنان در جمهوري اسلامي، به ايجاد خانه هاي امن به عنوان يکي از اقدامات دولت ايران اشاره کرده اند. واقعيت تاسف برانگيز اين است که در ايران هيچ \"خانه امن\"ي براي زنان تاسيس نشده است. خانه هاي امن زنان، در برداشت مجامع جهاني، به پناهگاههايي اطلاق مي شود که براي زناني که مورد خشونت خانوادگي قرار گرفته اند، جايي براي ماندن و امنيت را تامين مي کند. نه تنها خانه هاي امن در ايران تشکيل نشده اند بلکه حتي مقدمات قانوني لازم براي ايجاد چنين پناهگاههايي فراهم نشده و يا در دست فراهم آمدن نيست. با اين همه اگر واقعا اين خانه هاي امن که در گزارش دولت شما به کميسيون مقام زن سازمان ملل متحد آمده، وجود خارجي دارد، جدا و مصرانه درخواست داريم روش پناه گرفتن در آن ها براي زنان ايراني که هر روز مورد خشونت واقع مي شوند، اعلام شود. بسيار خوشوقت خواهيم شد که با دادن تذکر به تمامي مقامات و مسئوليني که در تهيه اين بخش از گزارش دخالت داشته اند، از آنها بخواهيد که با ارائه مستندات قانع کننده شبهه پيش آمده را رفع کنند تا ما بتوانيم به عنوان يک رسانه تخصصي زنان، مخاطبانمان را از چگونگي دسترسي به خدمات خانه هاي امن در ايران آگاه سازيم.

Sponsor

www.womeniniran.com

Links

www.womeniniran.com
Share for Success

Comment

81

Signatures