Solida Neziri Kosovo 0

Let's raise our voice against the violence,Le ta ngrisim zërin kundër dhunës

64 people have signed this petition. Add your name now!
Solida Neziri Kosovo 0 Comments
64 people have signed. Add your voice!
7%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Versioni në gjuhën shqipe është më poshtë.
Every human has the right to be free since he is born,but even through we are in the 21st century this right it is still being denied to Albanians.Among the history Albanians were abducted and abused but now they won the independence but other countries still don't except it,country such as Macedonia which have been beating and abusing Albanians only because they asking for they right to be free on their own native land which now belongs to the Macedonians.I started this petition because I think it is enough of Albanians being tortured,it is time for us to STOP this barbarism model caused by Slavs which are pleased only by violence and have practiced it with centuries to Albanians.By signing this petition you contribute for a peaceful life for all the humans around the world,and you punish the one who caused harm.Thank you for your support.

Ç’do njeri ka të drejtën të jetë I lirë që prej lindjes,por edhe pse jemi në shekullin e 21-të kjo e drejtë akoma po i’u mohoet shqipëtarëve. Përgjatë historisë shqiptarët ishin të pushtuar e të abuzuar por tani e kanë fituar pavarësinë e tyre por ka disa vende tjera akoma nuk e pranojnë atë, shtete si Maqedonia të cilët kane rrahur e abuzuar shqipëtarët vetëm sepse ata kanë kërkuar të jenë të lirë në tokën e tyre që tani I përket maqedonasëve. E fillova këtë peticion sepse mendoj me mjaft kanë vuajtur e janë torturuat shqiptarët, është koha që ta ndalojmë këtë model barbarizmi të shkaktuar nga sllavët të cilët knaqen me dhunën që e kanë praktikuar me shekuj tek shqiptarët. Duke e nënshkruar këtë peticion ju kontriboni për një jetë paqësore per gjithë njerëzit rreth tërë botës, dhe ju ndëshkoni ata që dëmtojnë. Falemnderit për mbështetjen tuaj.

Share for Success

Comment

64

Signatures