Magyarfalvi Gábor 0

Tiltakoz

2528 people have signed this petition. Add your name now!
Magyarfalvi Gábor 0 Comments
2528 people have signed. Add your voice!
51%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Tárgy: Az Oktatási és Kultur�lis Miniszt�rium honlapj�n megjelentetett �A kerettantervek kiad�s�nak �s j�v�hagy�s�nak rendjéről, valamint egyes oktat�si jogszab�lyok m�dos�t�s�r�l sz�l� 17/2004. (V. 20.) OM rendelet m�dos�t�s�r�l (2007. november 7.)� c�mű jogszab�lytervezet, amely a k�vetkező weboldalon �rhető el: http://www.okm.gov.hu/main.phpfolderID=1281&articleID=230163&ctag=articlelist&iid=1 Az ut�bbi időkben Magyarorsz�gon (csak�gy mint Eur�pa sz�mos m�s orsz�g�ban) teret nyert a k�zv�leked�sben az a gondolat, hogy az orsz�g versenyk�pess�g�nek n�vel�se �rdek�ben �gető sz�ks�g lenne t�bb term�szettudom�nyos k�pzetts�gű (�s művelts�gű) szakemberre. Ez a szakemberhi�ny a jelenleg m�g munkak�pes kor� idősebb gener�ci�k nyugd�jba vonul�s�val egyre nő, s ezzel p�rhuzamosan a gazdas�gi fejlőd�s g�tj�v� v�lik. Megd�bbentő, hogy a HVG 2007. nov. 7-�n megjelent �Diplom�s vakrep�l�s� c. cikk�ben k�z�lt adatok szerint Magyarorsz�g a term�szettudom�nyos �s m�rn�ki diplom�val rendelkezők ar�ny�t tekintve 15 OECD orsz�g k�z�l az utols� előtti helyen �ll (k�zvetlen�l T�r�korsz�g előtt!), valamint a k�pz�ster�letek ar�nya szerint n�lunk r�szes�l a legkevesebb hallgat� term�szettudom�nyos k�pz�sben (mind�ssze 6,2%). Ehhez hozz�j�rul m�g az egyetemi oktat�k mindennapos tapasztalata, amely szerint az első�ves hallgat�k meglehetősen hi�nyos term�szettudom�nyos elők�pzetts�ggel rendelkeznek. Ez a sajn�latos t�ny is j�r�szt a term�szettudom�nyok kor�bbiakban /10/2003. (IV.28.) OM rendelet/ lecs�kkentett �rasz�m�ra vezethető vissza. Ugyanakkor t�rsadalmi szinten egyre n�vekvő sz�mban szedik �ldozataikat az �ltudom�nyok, s a term�szettudom�nyos alapművelts�g (�n. �scientific literacy�) hi�nya miatt az emberek egyszerűen �ttekinthető d�nt�shozatali helyzetekben is tan�cstalann� �s k�nnyen befoly�solhat�v� v�lnak. E t�ny f�lismer�s�ről tan�skodik, s a trend megford�t�s�ra ir�nyul az a politikai sz�nd�k, amely t�bb, r�szben Eur�pai Uni�s forr�sb�l finansz�rozott p�ly�zat ki�r�s�ban is megnyilv�nul (ld. p�ld�ul az Apponyi Albert Program Mecenat�ra p�ly�zat). Komoly erőfesz�t�sek �r�n �s nagy anyagi �ldozatot hozva pr�b�ljuk egyre t�bb di�k figyelm�t a term�szettudom�nyok ir�ny�ba ford�tani, hogy majdan sikeres szakemberekk� v�lhassanak � saj�t �r�m�kre �s mindny�junk haszn�ra. Ebben a helyzetben teh�t �sszerűtlen, ellentmond�sos �s t�rsadalmilag is rendk�v�l k�ros lenne a k�zoktat�sbeli k�mia tant�rgy kerettantervi javasolt �rasz�mait a fenti rendelettervezetben felt�ntetett alacsony sz�mban megszabni. A kerettanterv-m�dos�t�si előterjeszt�sben szereplő �ltal�nos iskolai �s gimn�ziumi k�mia �rasz�mok (55, 5, azaz heti 1,5 �ra a 7.-8.-9. �vfolyamon �s 74 �ra, azaz heti 2 �ra a 10. �vfolyamon) �ltal biztos�tott időkeret ugyanis nem elegendő sem a fentiekben eml�tett t�rsadalompolitikai c�lok megval�s�t�s�ra, sem a kerettanterv �ltal kitűz�tt c�lok el�r�s�re �s a kijel�lt tananyag elsaj�t�t�s�ra. Nincs az a m�dszertani meg�jul�s �s sokmilli�rdos inform�ci�s �s kommunik�ci�s technol�giai fejleszt�s, ami ezt a s�lyos időhi�nyt k�pes lenne ellens�lyozni. V�lem�ny�nk szerint ugyanis a k�mia kerettanterv-javaslat �C�lok �s feladatok� c. fejezet�ben felt�ntetettekkel ellent�tben a k�mia megszerettet�s�hez �s az ir�nta val� �rdeklőd�s felkelt�s�hez a dr�mapedag�giai m�dszerek helyett elsősorban arra lenne sz�ks�g, hogy a tanul�k saj�t maguk rendszeresen k�s�rletezhessenek. Ez rendk�v�l időig�nyes �s a javasolt időkeretbe nem f�r bele. A tan�roknak teh�t v�lasztaniuk kell: vagy megpr�b�lnak �rtelmes tev�kenys�gek kijel�l�s�vel akt�v szerepet biztos�tani di�kjaiknak a k�mia �r�kon �s v�llalj�k annak �dium�t, hogy ennek fej�ben a norm�l tan�rai keretek k�z�tt k�ptelenek lesznek felk�sz�teni csoportjaikat a k�mia �retts�gi vizsg�ra, vagy a k�mia �retts�gi k�vetelm�nyeiből kiindulva, t�lnyom�r�szt front�lis tan�t�si m�dszert alkalmazva biztos�tj�k, hogy k�mia �r�kon az �retts�gi vizsgak�vetelm�nyek minden t�mak�r�t �rints�k. A fent hivatkozott rendelettervezet olyan tekintetben m�g a 2003-ban lecs�kkentett (Magyar K�zl�ny, 2003/43/II. sz�m, 203-205. old.) gimn�ziumi kerettantervi �rasz�mokhoz k�pest is visszal�p�st jelent, hogy a 10/2003. (IV.28.) OM rendeletben m�g h�rom v�ltozat szerepelt a tant�rgyak k�vetelm�nyeinek teljes�t�s�hez rendelkez�sre �ll� időkeret felhaszn�l�s�ra. Ezek k�z�l a 2. �s a 3. v�ltozat a gimn�zium 9. �vfolyam�n m�g �vi 74 �r�t (azaz heti 2 �r�t) aj�nlott a k�mia tant�rgy tan�t�s�ra. B�r a kerettantervi �rasz�mok csak javaslatok, amelyet az iskol�knak a helyi tanterv�k k�sz�t�s�hez, ill. m�dos�t�s�hoz megfontol�sra aj�nlanak, nyilv�nval�, hogy alternat�v�k hi�ny�ban �s a belső konfliktusok elker�l�se �rdek�ben az iskol�k t�bbs�ge az Oktat�si �s Kultur�lis Miniszt�rium hivatalos kerettanterv�ben javasolt �rasz�mokat fogja elfogadni. Ez�rt jelen lev�l al��r�i őszint�n rem�lik, hogy a v�rhat�an t�rsadalmi m�retű tiltakoz�s j�zan bel�t�sra, a fentiekben is megfogalmazott gondolatok �s �rvek megfontol�s�ra, s a k�zismereti k�mia tant�rgy javasolt �rasz�mainak n�vel�s�re k�szteti a d�nt�shoz�kat.

Sponsor

ELTE K�miai Int�zet
Share for Success

Comment

2528

Signatures