Agri Balaki 0

Kaboudvand

26 signers. Add your name now!
Agri Balaki 0 Comments
26 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Ka

محمد صدیق کبودوند را از یاد نبریم

در رابطه‌ با سکوت وبی تفاوتی رسانه‌های فارسی زبان درمورد وضعیت آقای کبودوند

پنج سال زندان، بیشتر از ٥٠ روز اعتصاب غذا و در این چند روز هم اعتصاب غذای خشک را در نبردگاە زندان آغاز کردە است. نزدیک بە یک ماە و نیم است کە کبودوند بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در یک شرایط سخت و طاقت فرسا بە نبرد ادامە میدهد تا بە دفاع از حقوق خود، دیگران و حقوق بشر جانی ببخشد. در نبرد کبودوند، حقوق بشر و شهروندان در صدر قرار دارند و در این پیکار برای دفاع از آزادی رنگی را بر نمی تابد و مختص بە همە است. پیکار کبودوند خاطرە بابی ساندز (١٩٥٤-١٩٨١) مبارز ایرلندی را بە یاد میاورد کە بعد از ٦٦ روز اعتصاب غذا در (٥ مای) سال ١٩٨١ در زندان بلفاست جان باخت. در آن زمان نبرد تا پای جان (بابی) جهان را لرزاند و برای مدتی صفحات رسانەهای گروهی را تسخیر کرد. اما در رابطە با کبودوند و زندگی او کە صرف حقوق بشر در ایران و کردستان ایران شدە، قضایا چیزی دیگر هستند. سکوت رسانەها یا کم اهمیت جلوە دادن و یا بە نحوی در حاشیە از آن سخن گفتن در رسانەهای فارسی زبان، مثل بی بی سی، رادیو فردا، VOA، صدای فرانسە... و دیگر سایت ها بە معنی کم اهمیت جلوە دادن زندگی این مبارز حقوق بشر و در تنگنا قرار دادن آن در یک گوشە تنگ و تاریک کە هم مشکوک بنظر میرسد و هم نشان از خودی و غیر خودی را تداعی میکند. بایکوت خبری را در رابطە با محمد صدیق کبودوند کنار بزنید و نشان بدید کە کوردها نیز بخشی از این وحدت در تنوع هستند. کم اهمیت جلوە دادن خواستەها و وضعیت سخت محمد صدیق کبودوند بنیانگذار سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان در رسانەهای فارسی زبان ما را نگران کردە و بی طرفی این رسانەها را بشدت زیر سئوال بردە است. نبرد برای حقوق بشر مرز و رنگ نمی شناسد، اتحاد هم در این رابطە بر اساس جوهر حقوق بشر قرار دارد. زندە بودن این مقولە جهانشمول در راستای همین اتحاد و فرای رنگها معنی میدهد. حقوق بشر مسئلە رسانەهای گروهی نیز هست، چرا کە فرای مرزهای حرفە و کارهای مشخص نیز هست و بخشی از خواستهای فراگیر دموکراسی است.

شما هم با ما باشد

اسم خودت را پائین وارد کن

Sponsor

http://www.facebook.com/ForKaboudvand

Links

Share for Success

Comment

26

Signatures