منشور همبستگی ایرانیان را امضا و پخش کنید Iranian Solidarity Declaration

David Etebari
David Etebari 2 Comments
528 Signatures Goal: 1,000

پس از سالها گسستگی ، نخستین گام در راه براندازی رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران اعلام همبستگی ، همفکری،هماهنگی، همکاری ،هماوایی و همزیستی دوستانه ایرانیان با یکدیگر است .این منشور ، مجموعه آمال و خواسته های مشترک آزادی خواهانه بدون هیچ گونه برتری گروهی، مذهبی ، قومی ،جنسیتی و عقیدتی میباشد.باامضاء منشور همبستگی ایرانیان و پخش آن در میان دیگر ایرانیان از همه راه های ممکن و با اعلام همبستگی با یکدیگر، ایجاد ایرانی آزاد بر اساس باورهای مشترکرا حقیقت بخشیم

منشور همبستگیایرانیان

ما مردم ایران خواهان حقوق قانونیجدا دین ، عرفی و سکولاردر چارچوببیانیه جهانی‌ حقوق بشرهستیم که پایگاه، ریشهٔ تشکیلی و نهادینهٔ دولت مدنی، عرفی و مردم سالار ایران باشد.اینها فشرده و خلاصهٔ حقوق و بنیانهایی هستند که نهادینه کردن آنها در متن و ساختار قانون اساسی ایران خواست و درخواست مردم ایران است. ما خواهان آنیم که هیچ کس و هیچ دستگاهی نتواند خارج از این اصول و قوانین بنیادی و نهادی نه انتخاب یا انتصاب شوند، یا قانونگذاری کنند

۱-تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت ملی ایران
۲-احترام به استقلال و تمامیت سایر کشورها و تشویق صلح نزد تمام ملت­ها و کشورها
۳- حکومتمنتخب مردم، از مردم و برای مردم.
۴-سه قوای مستقل مجریه، مقننه و قضاییه­ با دوره­های محدود و پاسخگویی و شفافیت کامل.
۵-عدم وجود ایدئولوژی رسمی‌ ، مثلدین/مذهب یا عقاید ماورای طبیعی.
۶-جدایی کامل و بدون استثنای دولت از دین در تمامی ساختارهای دولت.
۷-جدایی روحانیون، گروه ها، احزاب و سازمان‌هایدینی/مذهبی از ساختاردولت.
۸- آزادی بیان، اطلاعات، مذاهب، باورها ، رسانه ها و تجمع
۹- برابریامکانات، حقوق اجتماعی و قانونی
۱۰- برابری کامل جنسیتی بدون استثنا
۱۱-بیگناه شمرده شدن تا اثبات جرم. غیر قانونی بودن زندانی کردن به جرمهای عقیدتی و سیاسی
۱۲- تضمین حقوق قانونی‌ و مدنی تمام شهروندان از نظر انسانی‌، سیاسی، اقتصادی،دینی/مذهبی‌، قومی، اجتماعی و فرهنگی‌، در چهار چوب قانوناساسی‌
۱۳-حفظ و بهبود محیط زیست و تلاش ملی در نگهداری آن

After years of divisons, the first step towards the fall of the religious dicatorship that currently rules Iran is joint declaration of solidaity, common thoughts, coordination, cooperation, common voices and peaceful coexistence of Iranians with each other. This declaration is the combination of the common democratic goals and wishes without any group, religious, ethic, sexualand ideological preferences.By signing the IranianSolidarityDeclarationand distribution of it among other Iranians by all possible means, let us make the creation of an Iran based on our commonprinciples a reality.

Iranian Solidarity Declaration

We the people of Iran wish and demandour secular and democratic legal rightswithin the contexts of the Universal Declaration of the Human Rights to bethepillars of the Secular democrat government of Iran.

That these principles form the framework of our beliefs, vision, mission & purpose that shall guide our government of the people, laws and our elected and appointed representatives. That no person or entity shall govern, legislate or implement laws and agreements inconsistent with the following principles:

1. Territorial Integrity, Independence and Sovereignty of Iran.

2. Respect for independence and integrity of other countries and promoting peace with all nations and countries.

3. Government of the People, By the People and For the People.

4. Three Independent Branches of Executive, Legislative and Judiciary of the government with limited terms and full accountability and transparency.

5. No Official Religions and ideologies.

6. Full separation of Religion and State at all government levels without any exceptions.

7. Exclusion of clergy, religious groups, parties and organizations from government.

8. Freedom of Expression, Information, Religions, Beliefs, Media and Assembly.

9. Equal social and legal rights and opportunity for all Iranians.

10. Gender Equality without any exceptions.

11. Presumption of innocence until proven guilty. No political prisoners and prisoners of conscience.

12. Full guarantee and legal protection of all human, political, ethnic, economic, social, religious and cultural rights within the scopes of the constitution.

13. Conservation and improvement of environment.

Sponsor

Iran Secular ایران سکولار

Links

 • مهران
  مهران United States, Mclean
  Jun 03, 2015
  Jun 03, 2015
  عالی به امید تلاش بیشتر در این راه همه باهم
 • Mohammad Gourki
  Mohammad Gourki Sweden, Skara
  Dec 19, 2013
  Dec 19, 2013
  Doroude faravan be shoma va baz ham doroud va sepas az hamiate IRANI boudan va sharm bar khaenini keh arezouye jodaee Iran ra darand.Name in khaenini dar tarikh sabt khahad shod.Doustdaretan M.Gourki
528

Signatures

 • 7 months ago
  Ardavan United Kingdom
  7 months ago
 • 2 years ago
  مهران United States
  2 years ago
 • 4 years ago
  Mohammad Gourki Sweden
  4 years ago
 • 4 years ago
  pfimrgoxfd Germany
  4 years ago
 • 5 years ago
  محسن اسدی United States
  5 years ago
 • 5 years ago
  amir abdollahi United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  kdpsnd Netherlands
  5 years ago
 • 5 years ago
  SERVEH HEKMATI France
  5 years ago
 • 5 years ago
  Soraya Olsson Sweden
  5 years ago
 • 5 years ago
  azrihgzcsd Germany
  5 years ago
 • 5 years ago
  kami United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  kami United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  M.R.ES Germany
  5 years ago
 • 5 years ago
  rozita United Kingdom
  5 years ago
 • 5 years ago
  kamran United Kingdom
  5 years ago
See More