Niklas hellberg 0

GF1: Tidigarelägga kallelse för att stimulera inskick av motioner

54 signers. Add your name now!
Niklas hellberg 0 Comments
54 signers. Almost there! Add your voice!
95%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

SPECIFIK INFORMATION OM MOTIONEN

Bakgrund: I Jönköpings Södra IF:s stadgar paragraf 13 står det att "Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall senast 14 dagar före stämman ske genom annons i etablerat media på orten och på föreningens hemsida." samt under punkt 16 för föreningsstämman "Behandling av förslag från röstberättigad medlem och/eller styrelsen inkommet minst 14 dagar före stämman".

Problem: Kallelsen kan skickas ut samma datum som sista datum för inskickande av motioner vilket gör att kallelsen inte blir en påminnelse om att skicka in motioner i tid.

Förslag: Ändra stadgarna så att kallelsen senast ska gå ut sex veckor före föreningsstämman med tydlig information att inskick av motioner måste ske senast två veckor innan föreningsstämman så att medlemmar ges möjlighet att skicka in motioner i tid.

Motionen skapad av: Niklas Hellberg, niklas.hellberg@nickes.com, 0703705555

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALLMÄN INFORMATION:

Hur gör jag för att stötta denna motion?: Då ska du signera den samt marknadsföra den via ditt nätverk av medlemmar i J-Södra.

Vem kan signera den?: Medlemmar i J-Södra

Hur många signaturer krävs för att den ska skickas in: 50 st. Då kommer motionen skickas in till sekreteraren i J-Södra.

När stänger insamlingen av signaturer: Senast 60 dagar före föreningsmötet

Vad krävs för att denna motion ska genomföras?: Förslag till ändring av dessa stadgar, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före föreningsstämma. Beslut om ändring av stadgarna, förändring av ägandet i av föreningen ägda bolag eller upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande stämmor där den ena skall vara ordinarie föreningsstämma. Beslut gällande dessa frågor skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet på båda stämmorna. Kallelse till ny stämma får ej ske förrän den tidigare stämman avslutats.

Vem kommer föra talan för denna motion på föreningsmötet?: Den som skapat motionen.

Vad krävs av den som signerar?: Att du röstar på motionen på föreningsmötet


Share for Success

Comment

54

Signatures