Sign Petition

انتصاب مجدد آقای دکتر گودرز صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه

7 Signatures Goal: 1,000

همانگونه که مستحضرید تعداد قابل توجهی از همکاران عضو هیئت علمی و کارکنان دانشگاه و دانشجویان مایل به انتصاب مجدد آقای دکتر گودرز صادقی به ریاست دانشگاه ارومیه می باشند.جهت ابلاغ تمایل و علاقه خود در این امر در نظر سنجی شرکت نمایید امید است با این کار قدمی کوچک برای رشد دانشگاه بر داریم

1

Highlight

December 6
We are now live!

Comment

7

Signatures

 • 3 years ago
  mhg Iran
  3 years ago
 • 3 years ago
  مستعار Iran
  3 years ago
 • 3 years ago
  Karim Iran
  3 years ago
 • 3 years ago
  ali United Kingdom
  3 years ago
 • 3 years ago
  hassan fazli United States
  3 years ago

Just a second...

No thanks