Tim Guily 0

Non au Rond Point Mort - Nee aan Doods Rond Punt !

63 people have signed this petition. Add your name now!
Tim Guily 0 Comments
63 people have signed. Add your voice!
63%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

NL - NL - NL - NL - NL ! Wij verkiezen een levendig plein boven een doods rond punt ! Al jarenlang ligt het rond punt tussen de Arduinkaai, de Houthulstbosstraat, de Ieperlaan en de Handelskaai er bijzonder triest bij. Het is een doods verkeersknooppunt, waarop trams en auto's snelheid halen, maar waar voetgangers en fietsers niet welkom zijn. Nochtans ligt het midden in een levendige wijk, die ernaar snakt dat dit rond punt plaats ruimt voor een levendig plein op maat van de bewoners. Een plein dat geïntegreerd wordt in een 'groene wandeling', die hen belooft is binnen het lopende Wijkcontract. Het 'rond punt' is eigenlijk maar voorlopig ingericht. De MIVB vindt deze voorlopige toestand best goed en wil deze omvormen in een 'definitieve toestand'. De tramsporen blijven en verder komt er in het midden wat gras en een grote sokkel met een hek er rond. Op de sokkel komt het grote monument 'de betonmolen' van Wim Delvoye. De bewoners van de wijk verslikten zich toen ze de plannen van de bouwaanvraag van de MIVB zagen. Te midden van een woonbuurt geeft het ontwerp van de MIVB ruime voorrang aan tram en auto en duwt het voetgangers en fietsers op de laatste plaats. Bovendien wordt het overleg binnen het lopende Wijkcontract totaal buitenspel gezet. Een heel aantal buurtbewoners is dan ook tegen dit project. We zetten uiteen waarom: 1. Wij willen een levendig plein, op maat van de buurtbewoners, in plaats van een dood verkeerseiland. Het ontwerp is eenzijdig opgesteld in het voordeel van de tram en houdt op geen enkele wijze rekening met de voetgangers en de fietsers. Een autoluwer plein kan het voornamelijk doorgaand verkeer terugdringen en er voor zorgen dat er in de toekomst minder wagens door onze wijk zullen razen. 2. Het ontwerp is strijdig met het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, dat hier een 'groene wandeling' voorziet. Als dit ontwerp er komt, zal de 'groene wandeling' nooit kunnen worden gerealiseerd. 3. Onze wijk 'de Kaaien' heeft een wijkcontract. Er is absoluut geen overleg gebeurd met de Commissie die is opgericht om het wijkcontract te begeleiden. Deze Commissie komt ook te weinig samen. 4. Het monument van Wim Delvoye kan best mooi zijn, maar het is niet geschikt om het daar te plaatsen. Het zal een fysieke en visuele barriëre vormen. Wij vragen een publiek debat over de plaatsing van het monument. 5. Het monument zou 350.000 euro gaan kosten. Burgemeester Thielemans zei onlangs nog publiekelijk dat het nog niet aangekocht is en dat de stad wellicht het geld niet heeft. Het is dus niet uitgesloten dat het plein word heraangelegd, met sokkel en hek en al, maar zonder monument. Wij vragen een levendig en groen plein mèt een naam, in plaats van een anoniem en doods verkeersknooppunt. Wij willen graag een duurzame lange-termijnoplossing die rekening houdt met de bewoners en de voetgangers, in plaats van een korte-termijnoplossing die alleen rekening houdt met de tram, auto en toeschouwers. FR - FR - FR - FR - FR ! Habitants préfèrent une place vivante qu'un rond-point mort ! Depuis des années, le 'rond-point' entre la Quai aux Pierres de Taille, la rue de la Forêt d'Houthulst, le boulevard d'Ypres et le Quai du Commerce donne une impression triste. C'est un rond-point mort, où les trams roulent en site propre et où piétons et cyclistes ne sont pas les bienvenus. Pourtant, cette place est située dans un quartier vivant qui rêve d'une belle place à la taille des habitants. Une place intégrée dans la 'promenade verte' qui lui a été promise, dans le cadre du Contrat de Quartier actuelle. Le 'rond-point' n'est actuellement aménagé que de façon provisoire. La STIB est contente de cet aménagement et veut le rendre définitif. Le tram restera et en plus, à côté d'un peut de gazon, il y aura un grand socle en béton et un garde-corps. La bétonneuse, un oeuvre d'art de Wim Delvoye, sera placée sur le socle. Les habitants du quartier ont été très surpris à la lecture des plans du permis d'urbanisme demandé par la Stib. Il n'a &été tenu compte ni des piétons ni des cyclistes dans le projet et bien des aménagements sont renvoyés à plus tard alors que le Contrat de quartier 'Les Quais' est en cours. La concertation dans le cadre du contrat de quartier actuel n'est pas respectée. Un grand nombre d'habitants du quartier est contre ce projet. Nous vous expliquons pourquoi. 1. Nous demandons une place vivante et verte au lieu d'un îlot de trafic mort et anonyme. Le projet a été établi unilatéralement au profit du tram et ne tient aucunement compte des piétons ni des cyclistes. Une place à circulation restreinte peut diminuer l'impact du trafic, principalement de passage, et veiller à ce qu'à l'avenir moins de voitures traversent à toute vitesse notre quartier. 2. Le projet va à l'encontre du Plan régional de développement, qui prévoit que la promenade verte passe par cette place. Si ce projet est approuvé, la promenade verte ne pourra plus voir le jour. 3. Notre quartier 'les Quais' à son propre Contrat de Quartier. Ce projet n'a pas fait l'objet de concertation avec la Commission qui a été constituée afin de mener le contrat de quartier à bien. En plus, cette Commission ne se réunit pas suffisamment. 4. Il est possible que le monument de Wim Delvoye soit beau, cependant il n'est pas opportun de l'implanter à cet endroit -il est hors d'échelle! Le monument constituera une barrière tant physique que visuelle. Nous demandons un débat public sur l'emplacement de ce monument. 5. Le monument coûtera plus au moins 350.000 euro. Le Bourgmestre Thielemans a confirmé récemment en public que le monument n'avait pas encore été achet&é et que la ville n'a pas les moyens pour l'acheter. Partant, il n'est pas exclu que la place soit réaménagée (socle et garde-corps inclus) sans monument. Nous demandons une place vivante et verte avec un nom, au lieu d'un îlot de traffic mort et anonyme. Nous voulons une solution durable à long terme qui tienne compte des habitants et des piétons, au lieu d'une solution à court terme qui ne tient compte que des intérêts du tram, l'auto et d'éventuels badauds.

Sponsor

De bewoners van 'De Kaaien' Les habitants de 'Les Quais'
Share for Success

Comment

63

Signatures