Ghaliex Go Malta plc ziedet stazzjonijiet lill go interactive biss?

Michael Zammit
Michael Zammit 0 Comments
2 Signatures Goal: 1,000

Bhala klijenti li nhallsu ghall homepacks tal go (silver and gold) nippretendu li jizdiedu 10 stazzjonijiet godda li inghataw lill go interactive biss.

Mhux kull dar f Malta tista iddahhal il go interactive minhabba li l upgrade tan network ma sarx kullimkien.
Ghallhekk Go malta ghandha minghajr dewmien izzid dawn l istazzjonijiet lil kullhadd .

Comment

2

Signatures

  • 3 years ago
    mark galea
    3 years ago
  • 3 years ago
    Michael Zammit
    3 years ago