Make Gaelic an option / Gàidhlig mar roghainn

My Gaelic
My Gaelic 0 Comments
35 Signatures Goal: 100

Make Gaelic an option on the self-service tills at Marks and Spencer’s in Inverness.

Gaelic is part of everyday life for many and many would like it to be part of everyday life. Steps like this are needed to enhance the growth of the language and to make it more readily available to more people. Show your support for Gaelic to become an option on self-service tills at Marks and Spencer and who knows they could set a trend in Scotland!!

Bu thoigh leam Gàidhlig a bhith mar roghainn air na cobhanan-airgid fèin-fhrithealaidh aig Marks is Spencer ann an Inbhir Nis.

Tha Gàidhlig na pàirtde shaoghal làitheil iomadach neach, agus chòrdadh e ri gu leòr eile nam biodh i na pàirt de am beatha fhèin. Tha feum againn air ceumannan beaga mar seo gus am fàs an cànan agus gus am faigh barrachd dhaoine cothrom oirre. Cuir taic ris an iomairt airson roghainn Ghàidhlig air cobhanan-airgid fèin-fhrithealaidh Marks is Spencer, agus cò aig a tha fios,’s dòcha gum faic sinn barrachd dhiubh air feadh Alba!!

Links


Comment

35

Signatures

 • 7 years ago
  Iain Buthchanain United Kingdom
  7 years ago
 • 8 years ago
  Marie Penney United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Tecwyn Evans United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Rory More United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Alan Forbes United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  iain maoileoin United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Sarah MacEachen United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Sharon Wares United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Amanda Baker United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Seumas Uallas United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  SANDRA ROBERTSON United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Louise Bale United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Shonagh McLennan United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Arthur Cormack United Kingdom
  8 years ago
 • 8 years ago
  Sine Ghilleasbuig United Kingdom
  8 years ago
See More