Rodrigues Government Employees Association Mont Lubin 0

FRON SOUTIEN TRAVAYER RODCLEAN

21 people have signed this petition. Add your name now!
Rodrigues Government Employees Association Mont Lubin 0 Comments
21 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Petisyon  adrese a Chef Commissaire lor lavenir Rod Clean LTD.

 

Nou bann  citoyen rodriguai ek le zot nu pe adres ou sa petisyon la pou fer ou par nou apreansyon konsernan lavenir Rod Clean sirtou swit a piblikasyon tender notice lor sa size la dan lagazet ;

 

Nou konsidere ki li pou enn move desizyon lor tou pwin de vi si lasanble Rezyonal donn sa kontra la a ninport  ki compagnie prive pou fer sa travay ki Rod Clean pe fer zordi la pou bann rezon swivan ;

 

1. Pa bizin lavi bann exper pou afirme ki penan okenn compagnie prive ki roul pou profi ki pou kapav fer sa travay ki Rod Clean pe fer zordi la osi byin ki Rod Clean avek otan travayer .

 

2. Rod Clean enn compagnie RRA ki pe fer travay netoyaz avek ramas salte dan enn manyer profesyonel san fer profi, seki permet li anplway enn maximum travayer ki enn eleman byin inportan dan nou sosyete kot problem somaz li alarman. Nou konvinki ki okenn compagnie prive ki roul pou profi pa pou kapav atenn enn tel lobzektif.

 

3. Penan okenn rezon lozik pou ki Lasanble Rezyonal donn enn lot Compagnie prive sa kontra la odetriman Rod Clean ki so prop compagnie kot lasanble Rezyonal limem inn fer bann investisman konsekan .Nou trouv sa aberan ek irasyonel ki Lasanble Rezyonal kapav limem detrir so prop compagnie pou favoriz enn compagnie prive .

 

4. Nou konvinki ki si  Lasanble Rezyonal pe travay dan lintere popilasyon li  penan okenn rezon valab pou ferm Rod Clean ek donn kontra la enn compagnie prive.

 

Nou pou konsider sa koman enn krim kont nou sosyete si demain Lasanble Rezyonal desid pou aloue sa kontra la a enn compagnie prive odetriman RodClean.Nou pou konsidere ki ou Guvernman pe azir dan lintere detrwa kapitalis ki enan kom sel obzektif profi odetriman ou prop compagnie ki enan enn lobzektif sosyal dan lintere nou sosyete.

 

Nou konsidere ki li pou plis dan lintere nou sosyete si olye rod donn kontra prive met lanfaz lor reorganizasyon Rod Clean par reget so striktir, so lobzektif,so fonksyonnman avek rol li kapav zwe dan lavansman nou sosyete kot ti kapav donn li kom misyon pou apar seki li deza pe fer, okip  netoyaz drain ,netoyaz bann larivyer , okip lanbelisman nou pei . Sa pou permet kreasyon bokou lanplwa ekolozik dirab .

 

 

Atraver sa petisyon la  nou pe formelman fer ou sa de (2) demann swivan la ;

 

1.    Zel sa lapel d’offre ki finn lanse et ki pou ouver laport pou privatiz netoyaz ek ramas salte dan Rodrig dan lintere inn ti poigne kapitalis odetriman enn pep.

 

2.    Ouver bann konsiltasyon larz dan kad ou politik demokrasi partisipativ pou reget striktir ,fonksyonnman ek lobzektif Rod Clean pou rann li plis efisyan ek efikas kot li pou kapav reponn a latant popilasyon ek azir pli efikasman dan transparans ek dan lintere nou sosyete.

 

Nou konvinki ki nu demann li rezonab ek lezitim et ki li al dan direksyon progre pou enn lil Rodrig kot fer bon viv.

Nu pe atann ou reaksyon lor nou bann demand .

Share for Success

Comment

21

Signatures