Varken Hora Eller Kuvad 0

För alla flickors rätt att gå i skolan!/Petition for the Right of Every Girl to Go to School!

86 signers. Add your name now!
Varken Hora Eller Kuvad 0 Comments
86 signers. Almost there! Add your voice!
86%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

(For the text in English, see further down)

I samband med attentatet mot den pakistanska flickan Malala Yousafzai uppmanar Varken Hora eller Kuvad/ Ni Putes, Ni Soumises alla kvinnoorganisationer samt alla andra organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter att skriva under detta uttalande. För alla flickors rätt att gå i skolan! Fjortonåriga Malala Yousafzai i Pakistan blev skjuten för att hon kämpade för flickors rätt till skolgång. En rättighet så provocerande att talibanerna försökte bringa henne om livet. Rätten till fri utbildning är ett av målen i den allmänna FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Men rätten till skolgång är inte en självklarhet för barn i alla samhällen. Idag är det uppskattningsvis 67 miljoner barn i världen som inte får gå i skolan. Även om siffran har halverats på 10 år är det långt kvar till FN:s millenniemål att alla barn ska gå i skolan år 2015. Krig, konflikter och fattigdom tvingar barn på flykt eller till att bli unga familjeförsörjare. Vissa av dessa barn får sporadisk utbildning, andra förblir analfabeter. För flickor är situationen värre än för pojkar. I Pakistan och länder i Afrika söder om Sahara är det en betydligt större andel flickor än pojkar som inte går i skolan. Många gånger är det familjen som är den begränsande faktorn. Utbildning anses bortkastad då flickorna behövs för att utföra hemarbete eller för att de ska giftas bort i tidig ålder. Men i andra fall är det som för Malala, att religiösa ledare begränsar möjligheterna till skolgång. Malala Yousafzai är tyvärr inte det första offret för religiösa fanatiker som försöker förbjuda kvinnor och unga flickor att skaffa sig utbildning. I delar av Pakistan där talibanerna har starkt fäste riskerar flickor som vill delta i undervisning och lärarna som vill undervisa sina liv. I Iran har regeringen beslutat att förbjuda kvinnor att studera vissa ämnen på universitet och i Afghanistan är flickornas rätt till utbildning starkt begränsad bland annat på grund av att staten inte kan garantera flickornas säkerhet till/från och i skolan. En stor del av de asylsökande kvinnorna och barnen i Europa kommer från konfliktområden och förtryckarregimer. Därmed finns det barn och kvinnor som har liten eller ingen utbildning även i Sverige. Därför är det viktigt att värna om denna grundläggande mänskliga rättighet även i de demokratiska länderna. Att slå vakt om allas rätt till utbildning är en central aspekt av kampen för demokrati och mänskliga rättigheter både nationellt och internationellt.

Varken Hora eller Kuvad 2012.10.19

In English:

After the attack on Malala Yousafzai in Pakistan on the 9th October, Ni Putes, Ni Soumises Sweden appeals to all women’s organizations as well as all other Human Right organizations to sign the following petition:

 

The Right of Every Girl to Go to School!

Fourteen-year-old Malala Youzafzai in Pakistan was shot because of her struggle to promote the right of every girl to go to school. Campaigning for this basic human right was provoking enough to the Taliban to attempt to have her killed.


The right to education is included in the Universal Declaration for Human Rights of the United Nations. However, the right to go to school is not a given everywhere. Approximately 67 million children around the world do not go to school. Although this figure has been reduced by fifty per cent in the past ten years, much remains to be done to achieve the UN Millennium Development Goal of education for all children by the year 2015. War, conflicts and poverty force children to flee their homes or to earn a living on their own.  Some of these children go to school sporadically, whereas others remain illiterate. The situation is worse for girls than for boys. In Pakistan and in countries in sub-Saharan Africa, far greater shares of girls than boys do not attend school. Often, it is the family that limits the opportunity for girls to attend school as education is considered wasted on girls needed for household work or who are to be married off soon. In other cases, as was the case for Malala, religious leaders hinder access to education.

 

Malal Yousafzai is sadly not the first victim of religious fanaticism attempting to prohibit access to education among young women and girls. In parts of Pakistan where the Taliban have a strong base, girls who wish to attend school, and their teachers, risk their lives in pursuit of this right. In Iran, the government has decided to ban women from taking certain courses at universities and in Afghanistan, access to education is extremely limited for girls, in part due to the Afghan state’s inability to safeguard girls from attacks on their way to and from school as well as while in school.

 

Many women and children asylum-seekers in Europe have come from conflict areas and/or oppressing regimes. This means that some of these women and children in Sweden today have little or no education. It is therefore important to safeguard the basic human right to an education in democratic countries as well.

 

Safeguarding the right to education for all is a key part of the fight for democracy and human rights both at home and abroad.

Ni Putes, Ni Soumises Sweden 2012.10.19

Contact: varkenhoraellerkuvad@gmail.com
www.varkenhoraellerkuvad.se

Links


Share for Success

Comment

86

Signatures