حمایت از فردوسی پور

ferdosi poor
ferdosi poor 0 Comments
3 Signatures Goal: 100

ما امضا کنندگان این پتیشن حمایت خود را از فردوسی پور در برابر سیاست  زدگی را اعلام میکنیم.

Links


Comment

3

Signatures

  • 7 years ago
    opnqdnulih United Kingdom
    7 years ago
  • 7 years ago
    Thomas Pirovano Switzerland
    7 years ago