Committee for Religious Freedom in Vietnam 0

Father Nguyen Van Ly

Committee for Religious Freedom in Vietnam 0 Comments
2155 signers. Almost there! Add your voice!
108%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Please sign petition for Father Thaddeus Nguyen Van Ly, a prisoner of conscience. Father Ly has been sentenced to 4 times over 53 years of imprisonment. He was in hard labor and solitary confinement of over 23 years, under house arrest for over 15 years. Currently, he is paralyzed and still held in solitary confinement at Ba Sao, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.

Please support for Father Ly who is representative for millions of Vietnamese people by calling for the international organizations to recognize his fights for human rights and religious freedom through four international awards 2015: Nobel, Shakarov, Rafto, and Unesco .

Xin ký tên ủng hộ cho Linh mục Tadeo Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm vì Tôn Giáo và Nhân Quyền. Lm Lý bị kết án 4 lần trên 53 năm tù giam, đã ở tù khổ sai và biệt giam trên 23 năm, bị quản thúc trên 15 năm; hiện vẫn bị bại liệt và đang bị biệt giam tại trại Ba Sao, Tân Sơn Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.

Xin ủng hộ cho Lm Nguyễn Văn Lý đang đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam bị áp bức bằng cách kêu gọi các tổ chức Quốc tế công nhận cuộc đấu tranh vì quyền con người và tự do tôn giáo qua bốn giải thưởng quốc tế năm 2015: Nobel, Shakarov, Rafto, và Unesco.

Uỷ ban vận động thỉnh nguyện thư/ The Committee for the Petition

Mrs. Thái Thanh Thủy, Hägenau 44; 74321 Bietigheim-Bisingen; Deutschland; thaithanhthuytt@gmail.com; 00 49 7142 787 2292

Committee for Religious Freedom in Vietnam (UBTDTGVN) – 8001 Bradley Blvd, Bethesda, MD 20817, USA. crfvina@gmail.com; 001 301 365 8800

Mr. Nguyễn Sơn Hà; 12 Ruê de la Lutte; 95170 Deuil La Barre; France. n.sonha0906@gmail.com; 00 331 3984 9310

Share for Success

Comment

2155

Signatures