Flávia 0

Extension of the deadline for the signature for the Recovery of Luxembourgish Nationality demand.

Flávia 0 Comments
5044 signers. Almost there! Add your voice!
253%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Madamm Ministesch Sam Tanson,

Ënner Berécksiichtegung vum Fait, dass d’Covid-19-Kris de fräie Persouneverkéier an den normale Fonctionnement vun de Grenzen, inklusiv den de Bierger ugebuedenen Déngschtleeschtungen, verhënnert huet an dass vill vun hinnen d’Warnung vun den offiziellen Instanze respektéiert hunn, reesen, Agglomeratioune vu Leit an aner Mesuren ze verhënneren, fir d’Ausbreedung vun dësem Virus anzedämmen;

A wann ee bedenkt, dass vill Familljen, déi hir lëtzebuergesch Statsbiergerschaft erëmkréie wëllen, am Laf vum Joer 2020 d’Ënnerzeechnung vun der Fuerderung am Bierger-Center geplangt hunn, esou si vill vun hinnen aus Süd- an Nordamerika komm (besonnesch aus Brasilien an de Vereenegte State vun Amerika), a goufe vun dësen ugekënnegten haarde Moossnamen an den Onsécherheeten iwwer den Zäitpunkt vum Enn vun dëser Ausnameperiod iwwerrascht.

Si bieden Iech respektvoll dorëms, déi am Artikel 89 vum lëtzebuergesche Statsbiergerschaftsgesetz vum 8. Mäerz 2017 virgesinnen Delai vum 31. Dezember 2020 ze revidéieren. Dës Demande freet un, dass den Delai ëm mindestens ee Joer no hanne verréckelt gëtt, fir dass eng Neigestaltung vun der Familljeplanifikatioun erfollege kann. Et wier nach besser, wann esou een Delai net existéiere géif, well d’Demande fir den “certificat relativ à l'aïeul luxembourgeoise” beschloss ass.

Als Virdeel fir d’Erfëllung vun dëser Ufro prognostizéiere mir, dass de Bierger-Center an de verbleiwende Méint vum Joer 2020 net mat enger grousser Unzuel un Demanden iwwerlaascht wäert sinn. Sécherlech gëtt et bei enger Annulatioun vun de Limitatioune vum normale Flughafefonctionnement en héijen an dichte Persouneverkéier ginn, deen zu Schwieregkeete mat Ticketen, Hoteller a Waardezäiten am Bierger-Center féiere wäert.

Wéi hei erkläert, biede mir dorëms eis Demande z’approuvéieren an am Fall vun enger Konzessioun vun der Verlängerung vum Delai d’Entscheedung mat Zäiten ze verëffentlechen, fir dass d’Familljen déi néideg Virbereedungen treffe kënnen.

An der Hoffnung op eng favorabel Äntwert verbleiwe mir, d’Nokomme vun de Lëtzebuerger aus Süd- an Nordamerika, mat frëndleche Gréiss.

---


À l’honorable Ministre de la Justice Sam Tanson

Madame la Ministre de la Justice,

Considérant que la crise COVID-19 a empêché la libre circulation des personnes et le fonctionnement normal des frontières, y compris les services offerts aux citoyens, et que beaucoup d'entre eux ont respecté l'avertissement des autorités pour empêcher les déplacements, les agglomérations et d'autres actions afin de freiner la propagation de ce virus;

Et considérant que de nombreuses familles souhaitant récupérer leur nationalité luxembourgeoise prévoyaient de signer la demande au Bierger Center dans le courant de 2020, nombre d'entre elles venant d'Amérique du Sud et du Nord (notamment le Brésil et les États-Unis), ont été surprises par les mesures sévères annoncés et les incertitudes quant à la fin de cette période spéciale,

Nous demandons respectueusement que le délai du 31 décembre 2020, prévu à l'article 89 de la loi luxembourgeoise du 8 mars 2017, soit révisé. Cette demande porte sur une prolongation du delai d'au moins un an, afin que les familles puissent réorganiser leurs engagements et leurs agendas. Mieux encore, si cette période n'avait pas de durée déterminée, puisque les demandes des certificats relatifs à l'aïeul luxembourgeois sont clôturées.

En tant qu'avantages pour répondre à cette demande, nous prévoyons que le Bierger Center ne sera pas encombré avec un grand volume de demandes dans les mois restants de 2020. Certes, lorsque les restrictions sur les opérations aéroportuaires seront levées, il y aura un flux massif de personnes, ce qui causera des difficultés avec billets, hôtels et temps d'attente au Bierger Center.

Comme explicité ici, nous prions d’accepter notre demande et, si la prorogation de délai est accordée, nous vous demandons de bien vouloir publier cette décision à temps afin que les familles puissent planifier cette procédure à l'avance.

Veuillez agréer, Madame Tanson, l’expression de notre profond respect.

Les descendants de Luxembourgeois d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord, soussignés


----

The Right Honourable Sam Tanson, Minister of Justice of Luxembourg

Dear Minister of Justice,

Considering that the COVID-19 crisis prevented the free movement of people and the normal operation of borders, including services offered to citizens, and that many of them have respected the authorities' warning to prevent traveling, agglomerations, and other actions in order to curb the spread this virus;

And considering that many families wishing to recover their Luxembourgish nationality planned to sign the demand at the Bierger Center in the course of 2020, many of them coming from South and North America (Notably Brazil and the United States) and were surprised by the harsh measures announced and the uncertainties about the when this special period will end,

We respectfully request that the deadline of 31st December 2020, provided for in Article 89 of the Luxembourgish nationality law of 8 March 2017, be revised. This request is that it be postponed by at least one year so that there can be a redesign of families planning. Better yet, if such a deadline could not exist, since the requests for the certificate relatif à l’aïeul luxembourgeois is concluded.

As advantages to fulfillment of this request, we predict that the Bierger Center will not be congested with large volume of demands in the remaining months of 2020. Certainly, when restrictions on the normal operation of airports are lifted, there will be a very large flow of people, leading to difficulties with tickets, hotels, and waiting time at the Bierger Center.

As explained here, we ask that our request be accepted and, in case of granting the deadline extension, that the decision be published in time so that families can make plans accordingly.

Most respectfully,

The Descendants of Luxembourgers from South and North America, signed below


---

A Sua Excelência a Senhora Digníssima Ministra da Justiça Sam Tomson,

Digníssima Ministra da Justiça,

Considerando que a crise do COVID-1, impediu o livre deslocamento das pessoas e o funcionamento normal de fronteiras, serviços oferecidos aos cidadãos, e que muitas delas respeitaram o aviso das autoridades para evitar viagens, aglomerações, todas ações no intuito de frear a disseminação deste vírus;

E considerando também que muitas famílias de candidatos a recuperação da nacionalidade luxemburguesa se planejaram para irem no decorrer de 2020 fazerem esta formalidade no Bierger Center, muitas delas vindo da America do Sul e da America do Norte (Notadamente Brasil e Estados Unidos) e foram surpreendidas com as duras medidas anunciadas e pelas incertezas de quando o quadro retornaria a normalidade,

Pedimos respeitosamente que seja revisto do prazo de 31/12/2020, previsto no artigo 89 da lei da nacionalidade luxemburguesa de 8 de março de 2017. Este pedido é que seja, pelo menos, adiado em um ano para que possa haver um replanejamento deste procedimento por parte das famílias. Melhor ainda, se tal prazo pudesse não existir, já que os pedidos para o certificado de aïeul só poderiam ser feitos até no máximo dezembro de 2018.

Como vantagens a este atendimento deste pedido prevemos que o Bierger Center não ficará congestionado com volume grande de demandas nos meses que restam para o final do prazo de assinatura da ata de recuperação. Certamente, quando as restrições ao funcionamento normal de aeroportos forem retiradas, haverá um fluxo muito grande de pessoas, levando a dificuldades de passagens, hotéis , e tempo de espera no Bierger Center.

Pelo aqui explicitado, pedimos que nosso pedido seja acolhido e, em havendo concessão da prorrogação do prazo que a decisão seja publicada em tempo para que as famílias possam fazer um planejamento antecipado deste procedimento.

Respeitosamente,

Descendentes de luxemburgueses da América do Sul e América do Norte, abaixo assinados.

Share for Success

Comment

5044

Signatures