Dr Ali Sarmast

Enforcement of deprived areas

193 people have signed this petition. Add your name now!
Dr Ali Sarmast
193 people have signed. Add your voice!
20%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

به نام خدا
استاد بزرگوارجناب آقای دکترقاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
با سلام واحترام
بدینوسیله امضا کنندگان ذیل،جمعی از پزشکان متخصص وجوان دارای سهمیه مازاد مناطق محروم ورودی نود ونود ویک آزمون دستیاری، برخود لازم می دانیم که مراتب تشکرو قدردانی خود را در خصوص ابلاغ رای صادره در هشتادوششمین نشست شورای آموزشی پزشکی وتخصصی در باب کاهش تعهدات خاص خدمتی خود ابراز نموده واز زحمات بی شاٸبه حضرتعالی در اجرای عدالت آموزشی صمیمانه سپاسگزاری نماییم.با این وجود عدم اجرای مصوبه فوق علی رغم گذشت سه ماه از صدور آن ما را بر آن داشت که به ذکر توضیحاتی بپردازیم:
۱-اجرای مصوبه فوق الذکر به هیچ وجه منجر به اختلال در امر خدمت رسانی درنواحی تحت پوشش نخواهد گردید چراکه پزشکان واجد شرایط تنها دو درصد ازکل نیروهای طرحی بوده ودر کنار آن بومی مناطق مذکور بوده وکماکان در این مناطق به امر طبابت خواهند پرداخت.
۲-مصوبه مذکور در زمان اجرا تنها شامل نیمی از افراد ذی نفع که ورودی نود می باشند، می گردد و پزشکان ورودی نود ویک کماکان تا یکسال دیگر و زمان تقسیم نیروهای جدیدبه عنوان ضریبk به ادامه خدمت خواهند پرداخت.
۳-با توجه به نزدیکی زمان ثبت نام آزمون فلوشیپ دربهمن ماه سال جاری، عدم اجرای مصوبه باعث می شود که تعداد زیادی ازپزشکان مشمول آن،امکان شرکت در این آزمون را نداشته باشند که این مساله در راستای سیاست های دلسوزانه حضرتعالی و وزارت متبوع نمی باشد.
به همین جهت با اجرای این مصوبه در روزهای پیش رو،ضمن جلوگیری از تضییع حقوق پزشکان جوان،ما نیزبر خود واجب می دانیم که در صورت نیاز مراکز درمانی محل خدمت وتا استقرار نیروهای جدید طرحی با مراکز درمانی خود همکاری نماییم و مانع از ایجاد اخلال در امر خدمت رسانی گردیم.
مجددا از زحمات حضرتعالی کمال تشکر را داریم وآن را برگ زرینی به یادگار در اجرای عدالت آموزشی میدانیم.
توفیق روز افزون حضرتعالی را از خداوند منان خواستاریم.

Share for Success
193

Signatures