Asif Bokhari de Bustamante 0

Drottningtorget

43 people have signed this petition. Add your name now!
Asif Bokhari de Bustamante 0 Comments
43 people have signed. Add your voice!
1%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

Till beslutsfattare i Stadsbyggnadsnämnden mfl.

En vädjan om hänsyn till Kulturvärden.

Angående pågående planer på en Boulebar på Drottningtorget.

Malmö stad har historiska anor som ger stadsmässighet och identitet i mötet med dagens tekniska, funktionella och innovativa stadsplanering. I det dagliga mötet mellan Malmös många kulturer ger det kulturhistoriska Malmö med sina torg, parker, byggnader och lokala traditioner den plattform som krävs för att ny kultur skall kunna uppstå i mötet med det nya. Lokal identitet är betydelsefullt för den som har sitt ursprung i staden såväl som för den som flyttar in eller enbart förblir en besökare. Förståelse och upplevelser av historiska dimensioner ger mervärde och attraktivitet. Bevarande och tillvaratagande av kulturhistoriska resurser i vårt samhälle skapar även respekt för materiella tillgångar och om tillträde ges till det historiska så uppstår känslan av deltagande och platstillhörighet.

Att vandra genom Malmös innerstad på en tid då kommersiella intressen vilar ger oss en chans att förstå hur staden en gång växte fram. Byggnader, grönytor, utsmyckningar, belysning... detaljer blir synliga och ger ledtrådar till stadens ursprung. Det ger tyngd och betydelse för en stad att ha sina historiska ledtrådar tillgängliga för sina invånare och besökare.

En plats som Drottningtorget och en byggnad som den gamla Saluhallen, fastigheten Ridhuset 1, tillhör det historiska Malmö som speglar stadens ursprung.

* DETALJPLANEN FÖR FASTIGHETEN ANGER IDAG ATT ANVÄNDNING SKA ANPASSAS TILL BEBYGGELSENS KULTURVÄRDEN.

Många verksamheter i Malmö, av kommersiell och icke-kommersiell natur, sysslar än idag med traditionella, kulturarvsförmedlande eller hantverksmässiga arbeten. De attraherar personer med intresse för kulturvärden och pedagogiskt arbete inom dessa verksamheter öppnar dörrar för att fler ska få del av kulturarv. Förlagda i kulturmiljö kan denna typ av verksamheter upplevas ha större autenticitet. Med sådana verksamheter i fastigheten skulle vård och underhållsarbete värnas att, i enlighet med detaljplanen, "UTFÖRAS PÅ ETT SÅDANT SÄTT ATT DET KULTURHISTORISKA VÄRDET INTE MINSKAR, MED MATERIAL OCH METODER SOM ÄR B-E-P-R-Ö-V-A-D-E OCH A-N-P-A-S-S-A-D-E TILL BYGGNADENS EGENART.

En Boulebar behöver endast en lokal. Det vore synnerligen ovarsamt ur kulturhistoriskt perspektiv att låta den gamla Saluhallen på Drottningtorget gå från att vara en värdefull kulturhistorisk byggnad till att bli en lokal. En Boulebar skulle inte bara skada fastigheten fysiskt utan även urhålka förståelse och historia för platsen. Betrakta de bilder som representerar Boulebarer i Stockholm och ställ er frågan om detta företag kvalificerar att tillvarata kulturvärden. De fysiska förändringar som krävs för en sådan verksamhet är omfattande och irreversibla. Därmed är planerna på Boulebar inte förenligt med de uttalade kulturvärdena som fastigheten har.

Den historiska platsen och byggnaden är mångt mycket mer än en lokal. Står byggnaden tom men öppen för besökare kommer den besökas för vad den är. Lämnas plats till skapande under enkla former i byggnaden så kan säkerligen de kala väggarna inspirera konstnärer, musiker eller andra skapande. Som en mindre utställningsarena kan måhända plats finnas att i Malmö stads hållbarhetsarbete erbjuda plats till mässor kring miljö, eko-produkter, vintagekläder, återbruk, energisnålt byggande eller dylikt. Som skal för framtida utveckling associerad till hållbarhet skulle platsen bli levande och öppen att iakkta ur både ett historiskt och framtidsperspektiv. Utställnings-/mässlokal under vinterhalvåret och sommartid Bondens marknad med tak över huvudet. En mötesplats för stad och land, historia och framtid, så anser jag att platsens kulturvärden skulle blomstra!

 Jenny Kirsten Bille, Landskapsingenjör, Andra Landskap

Share for Success

Comment

43

Signatures