Petition for Devalayam i Rogaland

Declare AGA of Devalayam i Rogaland null and void

238 people have signed this petition. Add your name now!
Petition for Devalayam i Rogaland
238 people have signed. Add your voice!
48%
Maxine K. signed just now
Adam B. signed just now

( for Norwegian version scroll down)Petition to invalidate the Devalayam i Rogaland (DiR) Annual General Assembly (AGA)

There are more than 848 Hindus in Rogaland. On 21-Feb-2021, the religious organisation Devalayam i Rogaland (DiR) organisation number 997451864 conducted its Annual General Assembly (AGA).

The Hindu community in Rogaland does not accept the conduct of the AGA on 21-Feb-2021, by three members of the Executive committee(EC). The meeting was attended by close to 100 participants virtually due to Covid-19 restrictions. The executive committee responsible for conducting the meeting citing constitutional clauses, did not allow the participating members to interact during the meetings. While the tool used in the meeting allowed the possibility of interaction.

The AGA was not conducted according to usual norms for the following reasons and must be declared null and void.

 1. Un democratic conduct and misuse of Constitution
  1. Candidacy of the 3 new EC members (President, Gen Secy and Treasurer) were chosen without giving a chance to raise objections in the meeting (because all the participants were muted).
  2. No visualisation of the members, their authenticity and eligibility to cast the vote.
  3. Misuse of constitution to avoid open discussions
  4. No genuine discussions were conducted for amendments during the meeting and were deliberately made confusing.
  5. Forstander and the honorary (previous years president) was excluded from amendment process
  6. Amendment process was not followed in accordance with Art 11 of the constitution (“Amendments can be proposed through a signed petition by at-least 35% of the paid members (contributors)” - which was not shown
  7. Deliberate use to complicated language to mislead and discourage the understanding of the amendments.
  8. The EC purchased the property without sufficient mandate, and no proper explanation was provided when questioned during the AGA
  9. The annual accounts,report and financial statement was not approved by the AGA,but just by the contributing members (29 members) whose authenticity is unknown.
 2. Suppressing the freedom of expression
  1. During the meeting no one was allowed to ask questions, discuss or comment for the first 2 hours
  2. Towards the end of the meeting very few selected (handpicked) people were allowed to ask questions.
  3. 3 executive members including ladies were not included in the AGA process.
  4. Inappropriate use of meeting tool not opening up comments, voice, chats etc
  5. Misleading information provided in the AGA and not allowing for fair discussions (f.ex current status of the property and discussions with the sandnes kommune)
  6. All the members who wished to participate in the AGA could not participate due to the limitation in the meeting tool (around 100 participants)
 3. Lack of clarity & Simplicity in communication
  1. Different and multiple links for registration, participation and joining were sent to the members which caused a lot of confusion and prevented people from joining .

We request stataforvalteren to urgently intervene in this sensitive religious issue for Hindus in Rogaland and declare this AGA conducted on 21-Feb-2021 as null and void.

We do not accept the announced executive committee to run this organisation. We would request to give the interim responsibilities to the forstander (Srinivas Konduri) until a genuine and fair AGA is executed.

We would also request the stataforvalteren to conduct the AGA for Devalayam i Rogaland (DiR) as per the constitution

Norwegian VersionOpprop for å erklære årsmøtet for Devalayam i Rogaland (DIR) for ugyldig.

Det er mer en 848 Hinduer i Rogaland. Den 21 Februar 2021 holdt den religiøse organisasjonen Devalayam i Rogaland (DIR) org nr. 994751854 årsmøtet.

Det Hinduistiske samfunnet i Rogaland aksepterer ikke årsmøtet som ble holdt 21 februar 2021. Det var over 100 deltakere, som ble holdt virtuelt, grunnet Covid-19 restriksjoner. Styret tillot ikke deltakende medlemmer å kommunisere selv om det var teknisk mulig i verktøyer (Zoom Meeting).

Årsmøtet ble ikke gjennomført i henhold til allment aksepterte regler, sedvaner og praksis av nedenfor nevnte grunner, og må derved bli erklært ugyldig.

1. Udemokratisk og misbruk av vedtekter.

 • Kandidaturen av 3 nye medlemmer (President, Sekretær og regnskapsfører) ble erklært valgt, uten anledning til å komme med innvendinger. (Både Chat og Lyd var satt på «mute»).
 • Ingen oversikt av antall medlemmer og deres rett til å stemme.
 • Misbruk av vedtekter til å omgå åpne diskusjoner.
 • Det ble ikke holdt genuine diskusjoner for å endre vedtekter og ble med overlegg gjort forvirrende.
 • Forstander og ærespresident (forrige års president) ble ikke inkludert i vedtektsendringer.
 • Endringsvedtektene ble ikke overholdt, i henhold til art 11 i vedtekter. (Vedtekter kan foreslås endret, ved at mist 35% av stemmeberettigede medlemmer, skriver under på et opprop). Det ble ikke fremlagt noe opprop.
 • Komplisert språk og tekst ble brukt for å villede og demotivere forståelse av vedtektsendringene.
 • Styret kjøpte en eiendom uten mandat og skikkelig forklaring ble ikke gitt ved forhånds forespørsel.
 • Regnskapet og årsberetningen ble ikke godkjent av årsmøtet, men av 29 medlemmer, uten bevis for avstemning eller bevisførsel av stemmerett.

2. Undertrykking av talerett

 • Under møtet var det ikke mulig å spørre, diskutere eller kommentere i løpet av de 2 første timene.
 • Ved slutten av møtet fikk noen få utvalgte personer lov til å stille spørsmål.
 • 3 styremedlemmer inkludert kvinner ble ikke inkludert i prosessen rundt årsmøtet.
 • Uetisk bruk av møtevertøyet (Zoom meeting), ved å lukke mulighet til chat, emoji og lyd.
 • Villendene informasjon ble kommunisert, uten at deltakerne fikk mulighet til å stille spørsmål (f. eks brukstillatelse av eiendommen og diskusjoner med Sandnes Kommune).
 • Mange fikk ikke delta på møtet, grunnet begrensninger i lisensrettighetene.

3. Manglende innsikt og forståelig kommunikasjon

 • Forskjellige og flerfoldige linker for registrering og påmelding ble sendt til medlemmer. Dette skapte forvirring og hindret personer fra å delta.

Vi ber Statsforvalteren snarest gripe inn, i denne viktige religiøse saken for Hinduene i Rogaland og erklære årsmøtet som ble holdt 21 februar 2021 ugyldig.

Vi anerkjenner ikke det erklærte styret til å drive organisasjonen. Vi ber Forstander (Srinivas Konduri) bli tilkjent alt ansvar inntil et rettferdig årsmøte blir holdt.

Vi ber Statsforvalteren gjennomføre et årsmøte for Devalayam i Rogaland (DIR) i henhold til gjeldene vedtekter.

Share for Success
238

Signatures